Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011

Συνέχεια ενημέρωσης ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις διατάξεις του Νόμου 4002

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 840

Προς:                  
Συλλόγους-Μέλη 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 823/26-8-2011 εγγράφου μας όπου σας ενημερώναμε για τις διατάξεις του Ν. 4002/2011(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 180/22-8-2011), «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε ακόμα μια διάταξη που αφορά τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και η οποία είναι:


Άρθρο 4 - παρ.4:
« 4. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3232/2004 χορηγείται νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, διάρκειας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.»

Με τη διάταξη αυτή προβλέφθηκε νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 3 του  Ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 48/12-2-2004), διάρκειας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011, ήτοι από 22 Αυγούστου 2011.
Ανάλογη διάταξη είχε ψηφιστεί και με το άρθρο 63, παρ. 4 του Ν. 3863/2010, «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 115/15-7-2010).
Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. –ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 48/12-2-2004), προβλέπεται η αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτευομένων από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Συνδέσμων για τους οποίους εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για είσπραξη των εισφορών.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλούμε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος     Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος    Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου