Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Δημόσια πρόσκληση για εξάμηνη απόσπαση υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

ΑΔΑ: Β42ΧΩΡ5-ΦΥΦ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Βασ. Γεωργίου Α1- ΤΚ 54640
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ
──────── ────────
Αρμοδ.: Μουρτίδου Αναστασία
Τηλ. : 2310 877120
Fax : 2310 877145
Email: a.mourtidou@thessaloniki.gr


Θεσσαλονίκη 25-10-2012
 Αρ.Πρωτ.: 93216

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α̟πόσ̟παση υ̟παλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν.3731/2008

       Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχοντας υ̟πόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοι̟πών θεμάτων αρμοδιότητας Υ̟πουργείου Εσωτερικών» και
β) τις υ̟πηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης ,
  α̟πευθύνει δημόσια ̟πρόσκληση για την α̟πόσ̟παση υ̟παλλήλων, κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, όλων των κατηγοριών και καλεί τους ενδιαφερόμενους υ̟παλλήλους, οι ο̟ποίοι έχουν συμ̟πληρώσει τη διετή δοκιμαστική υ̟πηρεσία, να υ̟ποβάλλουν αίτηση α̟πόσ̟πασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ̟προκειμένου να καλύψουν τις υ̟πηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική
̟περίοδο α̟πό 1-3-2013 έως 31-8- 2013.
I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η ̟προθεσμία υ̟ποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30-11-2012 , ημέρα Παρασκευή .
ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υ̟ποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση Προσω̟πικού - Τμήμα Υ̟πηρεσιακών Μεταβολών Προσω̟πικού Δημοσίου Δικαίου ( γραφείο 326), Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1
Τ.Κ. 54640) ε̟πισυνά̟πτοντας:
α) βιογραφικό σημείωμα
β) Πιστο̟ποιητικό Υ̟πηρεσιακών Μεταβολών και
γ) τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
Πηγή: Σ.Δ.Α.Θ.