Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης ενός υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στην Καλαμπάκα

Ο Δήμος Καλαμπάκας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Καλαμπάκας, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 01/01/2013 έως 30/6/2013

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 16/11/2012, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 23/11/2012, ημέρα Παρασκευή.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ