Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α. για τα βασικά σημεία του πρόσφατου αντεργατικού νόμου. Τι θα ισχύσει για απολύσεις - μετατάξεις - προσλήψεις. Ποιες άλλες αλλαγές προβλέπονται

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


-Καταργούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σε υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α. από 1.1.2013 (άρθρο μόνο παρ.Γ1.1 του Σχεδίου Νόμου)

-Αναστέλλεται από 31.10.2012 μέχρι 31.12.2016 η σταδιακή περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης αποδοχών στους υπαλλήλους, που προέκυψε από την εφαρμογή του Ενιαίου μισθολογίου, όπως προβλέπεται από την περίπτωση β’ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων και Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.2 του Σχεδίου Νόμου)

-Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.3 του Σχεδίου Νόμου)

-Από 1.1.2013 καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ που καταβάλλεται στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 140 του Ν.3463/2006. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.4 του Σχεδίου Νόμου)

-Από 1.1.2013 μειώνονται κατά 50% οι πάσης φύσεως αποδοχές των Προέδρων και των μελών του Δ.Σ. των Δημοτικών Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ, Δημοτικών Επιχειρήσεων, Συνδέσμων και ανωνύμων εταιριών στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.5α του Σχεδίου Νόμου)

-Στους Προέδρους και στα μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης 5, μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), από 1.1.2013. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’ 40)καταργείται από 1.1.2013. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.8 του Σχεδίου Νόμου)

-Από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων,των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.5β του Σχεδίου Νόμου)

-Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των 3.450 €. Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των 3.000 €. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.6 του Σχεδίου Νόμου) Βλ. παρακάτω σχετικά με μείωση αποδοχών ειδικών συνεργατών.

-Από 01.01.2013 καταργείται το χρονοεπίδομα 2% που καταβάλλεται στους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/17132/0022/28.2.2012 (Β’ 498) ΚΥΑ. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.9 του Σχεδίου Νόμου)

-Από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.11 του Σχεδίου Νόμου)

- Από 1.1.2013 υπάγεται στο Ενιαίο Μισθολόγιο (Ν.4024/2011) και το προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4024/2011 για τα ανώτατα όρια αποδοχών του εν λόγω προσωπικού καταργούνται. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.12 του Σχεδίου Νόμου)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ


Στην παρ. ΣΤ.3 του άρθρου μόνου του πολυνομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγματος.
Ειδικότερα, υπάρχουν αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη λειτουργία περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων σε κοινόχρηστους χώρους και κτήρια των ΟΤΑ, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

-Για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρων, ειδικότερα και προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό και τη χωροθέτηση των περιπτέρων, απαιτούνται σωρευτικά παροχή γνώμης της οικείας τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου υφίσταται, καθώς και γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

-Το 30% των θέσεων περιπτέρων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006 περί μη ύπαρξης οφειλών.

-Το δικαίωμα χρήσης των λοιπών θέσεων παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών των δήμων. Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος σε τρίτους, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 3 του ν.1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η θέση του περιπτέρου.

-Προβλέπεται πλέον η καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου και για τους δικαιούχους αδειών περιπτέρων οι οποίοι σήμερα απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.7 ΒΔ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι των υφιστάμενων διοικητικών αδειών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

-Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη, ενώ, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη σύζυγο ή στα ενήλικα τέκνα του.

-Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εκμίσθωση των ακινήτων τους, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος αυτού.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα παραπάνω, περιλαμβανομένης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους πολύτεκνους.

-Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


-Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αρμοδιότητα του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό τους, καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμά του κάθε Δήμου και Περιφέρειας που προβλέπονται στα άρθρα 266 και 268 ν.3852/2010. (άρθρο μόνο παρ.ΣΤ4.4 του Σχεδίου Νόμου)

-Η ρύθμιση οφειλών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την παρ.5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012, παρατείνεται αφότου έληξε (31.10.2012) έως την 31.12.2012. (άρθρο μόνο παρ.ΣΤ4.8 του Σχεδίου Νόμου)

 

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


- Θεσπίζεται διαδικασία α) μετάταξης μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧπου υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ν.π.δ.δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,και β) μεταφοράς υπαλλήλων των ν.π.ι.δ. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών,ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησηςπλεονάζον προσωπικό,ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα.

- Η εν λόγω μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

- Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (για το ελάχιστο όριο της 5ετίας) δεν εφαρμόζεται. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.1 του Σχεδίου Νόμου)

- Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων της περίπτωσης 1 που έχουν ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό μπορεί να υποβάλλουν, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, σχετικό αίτημα στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Μέχρι 31.12.2012 αίτημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Διαδικασία μετάταξης – μεταφοράς. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.4 του Σχεδίου Νόμου)

- Η μη εμφάνιση μόνιμου υπαλλήλου στην υπηρεσία στην οποία μετατάχθηκε για την ανάληψη των καθηκόντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχιστον υποβιβασμού. Η μη εμφάνιση υπαλλήλου ΙΔΑΧ στην υπηρεσία στην οποία έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης εργασίας του. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.5 του Σχεδίου Νόμου)

- Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιορισμών που ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τον αριθμό των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.6 του Σχεδίου Νόμου)

 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


- Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΙΔΑΧ του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται,τίθενται σε διαθεσιμότητα.(άρθρο μόνο παρ.Ζ2.1 και 3 του Σχεδίου Νόμου)

- Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους να μετατάσσονται, να τοποθετούνται για κάλυψη προσωρινών αναγκών και να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. (άρθρο μόνο παρ.Ζ2.1 του Σχεδίου Νόμου)

- Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο μόνο παρ.Ζ2.2 του Σχεδίου Νόμου)

- Η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων της περίπτωσης 3, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας. (άρθρο μόνο παρ.Ζ2.4 του Σχεδίου Νόμου)

Γ. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


- Αντικαθίσταται το άρθρο 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.1 του Σχεδίου Νόμου)

- Αντικαθίσταται το άρθρο 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε δυνητική αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.2 του Σχεδίου Νόμου)

- Αντικαθίσταται το άρθρο 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.3 του Σχεδίου Νόμου)

- Αντικαθίσταται το άρθρο 108 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε δυνητική αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.4 του Σχεδίου Νόμου)

- Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των οποίων διέπονται από τους ανωτέρω Κώδικες. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.6 του Σχεδίου Νόμου)

- Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως προς τις συνέπειές της, σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες, που διέπουν το κάθε φύσεως και με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.6 του Σχεδίου Νόμου)

- Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της παραγράφου 1 περ. ε’ του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, οι αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των νομίμων αποδοχών των υπαλλήλων. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.9 του Σχεδίου Νόμου)

 

Δ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ


- Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές θέσεις οι οποίες απαριθμούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.:
Οι θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: αα) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα. Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος αναφοράς υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.1 του Σχεδίου Νόμου)

- Οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.2 του Σχεδίου Νόμου)

- Εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων που καταλαμβάνονται από τις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάλογο των ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι:

α) τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης.

β) τίθενται σε αυτοδίκαιηαργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.3 του Σχεδίου Νόμου)

- Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της περίπτωσης 1 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α. τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, καθώς και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν τις καταργούμενες οργανικές θέσεις.

β. τις πράξεις με τις οποίες τίθενται, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Ζ.3 του νόμου αυτού. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.4 του Σχεδίου Νόμου)

- Η μη αποστολή των στοιχείων των περιπτώσεων 3 και 4 εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.5 του Σχεδίου Νόμου)

Σαφέστατα υπάρχουν κενά και πολλά ερωτήματα που δημιουργούνται για την εφαρμογή των ανωτέρω. Το χρονοδιάγραμμα των τριών ημερών, χωρίς επεξηγήσεις και εγκυκλίους είναι εξαιρετικά ασφυκτικό, αν όχι ανέφικτο. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης.

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ


- Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. (άρθρο μόνο παρ.Ζ5.1 του Σχεδίου Νόμου) (ισχύει μόνο για ΠΕ και ΤΕ)

- Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (άρθρο μόνο παρ.Ζ5.2 του Σχεδίου Νόμου)


Το ψηφισθέν σχέδιο νόμου εκτός από τα παραπάνω διαπραγματεύεται δεκάδες άλλα θέματα μεταξύ των οποίων:
 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΣΕΠ
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ
 • ΆΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Μ.Ε.ΕΠ.
 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΕ

Διαβάστε αναλυτικά για τις παραπάνω αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος νόμος στο σχετικό αφιέρωμα του πάντα ενημερωμένου ιστοχώρου της ΑΣΚ-ΟΤΑ. Η πηγή της πληροφόρησης είναι το dimosnet.