Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

Κατάργηση ισχύος ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων για τη δημοτική αστυνομία - άρθρο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

Σας έχουμε ενημερώσει σε παλαιότερο άρθρο μας για την άποψη της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. ότι με την ισχύ του ν. 4024 δεν υφίσταται πλέον η ειδική ιεραρχία και το ειδικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων και αξιολόγησης για τη δημοτική αστυνομία, αφού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του ν.4024, κατά συνέπεια και οι ειδικές διατάξεις για τη δημοτική αστυνομία. 

Την ίδια άποψη με την Ε.Κ.Ε.Δ.Α. έχει και το Υπουργείο Οικονομικών, αφού στο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Αριθ. Πρωτ: 2/92950/0022/ 20-12-2011 επισημαίνεται ότι «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν 4024/2011, από 1-11-2011 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του νόμου αυτού» και ότι δε δύναται να εκδοθεί Κ Υ Α. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν 3731/2008 για την ειδική ιερραχία, γιατί δεν προβλέπεται στο νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο.

Υπήρχε όμως ένα «παράθυρο» στο νόμο 4024: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.4024 και της παρ.12 του άρθρου 1 του ν.4038, δινόταν η δυνατότητα να διατηρηθούν σε ισχύ υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για κατηγορίες προσωπικού με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, μέχρι τις 2 Μαΐου 2012. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι γενικές διατάξεις του ν.4024 εφαρμόζονται και στις λοιπές κατηγορίες προσωπικού.

Έτσι με την πρόβλεψη του νόμου αυτή, διατηρήθηκαν σε ισχύ 7 ειδικά συστήματα αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του προσωπικού Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, αλλά και των κληρικών της Ορθόδοξης Εκκλησίας! Αναλυτικά τα Π.Δ. που εκδόθηκαν εντός της προθεσμία του νόμου είναι τα εξής:
Σας είχαμε επίσης ενημερώσει ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είχε γνωστοποιήσει σε όλα τα υπουργεία με εγκύκλιο του να εκδώσουν σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τις υπηρεσίες για τις οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν ειδικό σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων. Τα υπουργεία που ανταποκρίθηκαν είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Εξωτερικών, και το Υπουργείο Επικρατείας. Στα επτά προεδρικά διατάγματα που προηγούνται φαίνονται οι κατηγορίες προσωπικού που εξαιρέθηκαν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ουδέποτε ανταποκρίθηκε και ουδέποτε εξέδωσε τέτοιο προεδρικό διάταγμα για τη δημοτική αστυνομία, κατά συνέπεια δεν ισχύει πλέον το ειδικό σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων για τη Δημοτική Αστυνομία. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Αθηναίων -και οι υπόλοιποι δήμοι που δεν εφάρμοσαν το ν.4024- θα πρέπει να τροποποιήσουν αντίστοιχα τον Ο.Ε.Υ. τους και να ορίσουν τις θέσεις ιεραρχίας όπως ισχύουν πλέον με το ν. 4024.

Όσο για αυτούς που λένε αυθαίρετα ότι η δημοτική αστυνομία είναι ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και δεν χρειάζεται να εκδωθεί κανένα Π.Δ., απαντάμε με τις ξεκάθαρες διατάξεις του νόμου, και επίσης θέτουμε το ερώτημα: Το Διπλωματικό Σώμα δεν είναι ειδική υπηρεσία; Το προσωπικό Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης δεν είναι ειδική υπηρεσία; Και πολύ περισσότερο, οι κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είναι ειδική κατηγορία υπαλλήλων; Γιατί σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έπρεπε να εκδοθεί Π.Δ.; Η απάντηση είναι απλά «Επειδή έτσι ορίζει ο νόμος». Και επειδή είμαστε μια υπηρεσία που εφαρμόζει το νόμο, καλό είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι.

Γ.Κ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου