Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ που αντικρούει την (αρνητική) αναλογιστική εκτίμηση του Υπ. Εργασίας για την ανταποδοτικότητα στο ΕΦΑΠΑΞ του Τ.Π.Δ.Κ.Υ.


Αθήνα, 4 Ιουλίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 901

Προς:   
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γεν. Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης 
Δ/νσεις Αναλογιστικών Μελετών & Πρόσθετης Ασφάλισης                                    

      Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για το με αριθμ. πρωτ.: 5665/29/20-4-2012 έγγραφο της υπηρεσίας σας, που κοινοποιείται στα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων και αναφέρεται στις αναλογιστικές εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου σας, αναφορικά με την ανταποδοτικότητα-εισφορών παροχών των εφάπαξ βοηθημάτων που χορηγούνται από τους Τομείς Πρόνοιας των οικείων Ταμείων.


      Σύμφωνα με το έγγραφό σας αυτό, καλείται το Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ. να σας αποστείλει τις θέσεις του και να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή (μείωση) του εφάπαξ, καθώς κάτι τέτοιο προβλέπει και ο Ν.4046/2012. Όπως μάλιστα το «επιπλήττετε» θα έπρεπε να το είχε ήδη «αναπροσαρμόσει».
      Τα συμπεράσματα της Αναλογιστικής Μελέτης ελέγχου, ανά Τομέα και ιδιαίτερα για τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων είναι αυθαίρετα και μοναδικό στόχο έχουν να υπηρετήσουν τις πολιτικές των μνημονίων και την κατάργηση κάθε δικαιώματος των ασφαλισμένων στην επικουρική ασφάλιση, αγνοώντας την πραγματική οικονομική του κατάσταση.
      Ιδιαίτερα για το περιεχόμενο της Αναλογιστικής Μελέτης που αφορά στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που προβλέπει ότι οι εφάπαξ παροχές που χορηγεί  στους παλαιούς ασφαλισμένους του υπερβάλλουν των καταβληθεισών εισφορών κατά 40,31%, θέλουμε να σας καταθέσουμε τα επιχειρήματά μας τα οποία, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που λάβαμε από τον Τομέα, αποδεικνύουν ότι η σχέση αυτή δεν έχει πραγματική βάση.

1.       Η ετήσια υποχρεωτική εισφορά, που αποτελεί βασικό πόρο του Τ.Π.Δ.Κ.Υ., θεωρείται εργοδοτική μέχρι του ποσού που προκύπτει από την εισφορά των ασφαλισμένων. Το δε επιπλέον κάθε φορά ποσό που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις εξακολουθεί να καταβάλλεται υπέρ του Ταμείου, σύμφωνα με την 102/οικ.531/9-3-1993 Υπουργική Απόφαση. Στον ισολογισμό των ετών 2010 και 2011 η εισφορά αυτή ανήλθε αντίστοιχα σε 32.794.584,50 € και 37.056.080,00 €, ήτοι κατά μέσο όρο στο ποσό των 34.925.332,25 €.  Οι δε εισφορές των παλαιών ασφαλισμένων για τα ίδια έτη ανήλθαν σε 11.387.266 € και 10.334.938 € αντίστοιχα, ήτοι κατά μέσο όρο 10.861.102 €.  Συνεπώς η σχέση μεταξύ των δύο παραδοχών είναι 1:3,21.  Επομένως, ακόμη και εάν δεχθούμε ότι, σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, οι εισφορές που κατέβαλε κάθε ασφαλισμένος στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου ανήλθαν σε 9.159,98 € (ποσό το οποίο ανατρέπεται κατωτέρω), η συνολική παρούσα αξία εισφοράς (ασφαλισμένου + εργοδότη) είναι αυτή που προκύπτει από το γινόμενο 4,21 Χ 9.159,98 €, ήτοι το ποσό των 38.563,52 €.  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι εισφορές είναι σαφώς μεγαλύτερες από τις παροχές.

2.       Οι εισφορές που λήφθηκαν υπόψη για τις αναλογιστικές εκτιμήσεις αναφορικά με την ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών είναι αυτές των ετών 2010-2011, δηλαδή 1.800 € κατά μέσο όρο.  Επειδή, όμως, οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ του Τ.Π.Δ.Κ.Υ. διενεργούνται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών και των πάσης φύσεως λοιπών επιδομάτων, υπερωριών κ.λπ., οι οποίες κατά τα έτη 2010 και 2011 υπέστησαν μεγάλη μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (20% στα επιδόματα και 60% στις υπερωρίες) και επειδή μεγάλο κομμάτι των ασφαλισμένων στους Ο.Τ.Α. είναι υπάλληλοι καθαριότητας, εργατοτεχνίτες, προσωπικό δημοτικής αστυνομίας και παρεμφερών ειδικοτήτων που ελάμβαναν σε μεγάλο βαθμό ειδικά επιδόματα και υπερωρίες, θεωρούμε ότι η εκτίμηση με βάση τις αποδοχές 2010 και 2011 δεν είναι ασφαλής.  Οι εισφορές που κατέβαλαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είναι κατά πολύ περισσότερες από αυτές που προκύπτουν με βάση μόνο τα έτη αυτά. Ο μέσος όρος συνολικών αποδοχών της τελευταίας 10ετίας αυτής της κατηγορίας των ασφαλισμένων μας εκτιμούμε ότι υπερβαίνει μηνιαίως τα 2.500 €.  Επίσης, σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων αποτελείται από υψηλόμισθους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως Δημάρχους, Νομάρχες, Προέδρους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους των Ο.Τ.Α. και Γενικούς Γραμματείς των Δήμων, αλλά και όλων των βαθμίδων και κατηγοριών υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών που διορίσθηκαν πριν το 1999, για τους οποίους ο μέσος όρος των συνολικών τους ακαθάριστων αποδοχών μέχρι και το έτος 2009 ξεπερνούσε τις 3.500 € που δέχθηκαν επίσης μεγάλη μείωση από το έτος 2010. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τον ισολογισμό του Τ.Π.Δ.Κ.Υ. έτους 2010 συγκριτικά με αυτόν του έτους 2009 ως προς το ύψος των εισφορών παλαιών ασφαλισμένων.  Το 2009 οι ασφαλιστικές εισφορές π.α. ανήλθαν στο ύψος των 15.502.195,84 €, το δε 2010 ανήλθαν στο ύψος των 11.387.266,93 €, δηλαδή μειωμένες κατά 4.114.928,91 €, ποσό που φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται από αποχωρήσεις υπαλλήλων.  Επομένως, κατά τη γνώμη μας και όσον αφορά αποκλειστικά τον Τ.Π.Δ.Κ.Υ., δεν θα πρέπει να ληφθεί ως παραδοχή ο μέσος όρος των αποδοχών των ετών 2010 και 2011, αλλά αυτός της τελευταίας 10ετίας, που υπολογίζουμε ότι ανέρχεται στο ύψος των 2.500 € και θεωρούμε ότι με βάση αυτή την παραδοχή θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου το ύψος των εισφορών που κατέβαλε κάθε ασφαλισμένος στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

3.       Η εφάπαξ παροχή που χορηγεί ο Τομέας υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μήνα εξόδου από την υπηρεσία, ενώ οι εισφορές ασφαλισμένου για τον κλάδο Πρόνοιας, όπως προαναφέρθηκε, υπολογίζονται στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, από οποιαδήποτε αιτία κι αν αυτές προέρχονται (πλην κινήτρου απόδοσης).

4.       Επιπλέον, σημαντικό μέγεθος είναι και η Ειδική Εισφορά 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ., η οποία παρακρατείται από όλους τους ασφαλισμένους του από 1-1-2011 και ανέρχεται περίπου σε 13.000.000 € ετησίως.

5.       Οι διαχειρίσεις των ετών 2009, 2010 και 2011 έκλεισαν με πλεονάσματα (2009: 23.520.884,36 €, 2010: 30.743.117,42 € και 2011: 51.730.000 €).  Οι εκτιμήσεις δε για τα επόμενα έτη είναι ότι θα κλείσουν πάλι με πλεονάσματα.

6.       Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την υλοποίηση του προγράμματος για την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI) και σύμφωνα με το από 28-3-2012 σχετικό έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά την 12-3-2012 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:
Ονομαστική αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του: 165.081.461,09 €.
Τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του:  88.280.634,43 €
Εδώ επισημαίνουμε ότι, επειδή ο Τ.Π.Δ.Κ.Υ., όπως ενημερωθήκαμε, έχει κάθε μήνα ταμειακά πλεονάσματα και με τα σημερινά δεδομένα και την εισροή εσόδων που έχει, υπερκαλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του για την απονομή των εφάπαξ παροχών, δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να ρευστοποιήσει το μερίδιό του από το Κοινό Κεφάλαιο.  Γι΄ αυτό θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ληφθεί  υπόψη ως στοιχείο για την οικονομική κατάσταση του Τομέα η κατά την 12-3-2012 τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του ως άνω, διότι είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, αλλά η ονομαστική αξία των 165.081.461,09 €.

7.       Τέλος, σας υπενθυμίζουμε και πάλι ότι για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου εκπονήθηκε η από μηνός Ιουλίου 2011 αναλογιστική μελέτη, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σύμφωνα με την οποία: «η τεχνική βάση όλων των υπολογισμών κρίνεται επαρκώς συντηρητική, ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας και το αναλογιστικό του πλεόνασμα ανέρχεται σε 130.000.000 €».  Τον δε Μάιο 2008  από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου σας είχε επίσης συνταχθεί αναλογιστική μελέτη για τον Τ.Π.Δ.Κ.Υ. που παρουσίαζε αναλογιστικό πλεόνασμα 98.058.312 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν συμφωνούμε με το έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου σας, διότι οι παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη δεν είναι σωστές.  Επειδή δε η βιωσιμότητα κάθε Ταμείου είναι εκείνη που καθορίζει την κοινωνική και ασφαλιστική πολιτική του, θεωρούμε ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος μείωσης των εφάπαξ παροχών που χορηγεί ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ούτε και αύξησης των ισχυουσών εισφορών των ασφαλισμένων του.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος     Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου