Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης ενός υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Δελφών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική
Αστυνομία του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ

Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Δελφών, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο ,συνολικής χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 03 Ιουλίου 2012.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, (Δήμος Δελφών, Ρ.Κοντορήγα 12, Τ.Κ. 33100, ‘Αμφισσα και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών , επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου