Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Τι μισθό θα παίρνουμε στο εξής - Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συναδέλφων θα επιχειρήσουμε να δείξουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ώστε να κατανοήσετε ποιες θα είναι οι πενιχρές αποδοχές σας από 1ης Νοεμβρίου. Δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απόλυτη ακρίβεια, τη στιγμή μάλιστα που κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει πάρει το ρίσκο να δείξει συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν εντοπίσετε λάθος παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με σχόλιο ή με e-mail. Για τη διεκπεραίωση των παραδειγμάτων λήφθηκε υπόψη ο πίνακας βαθμών - μισθολογικών κλιμακίων από το «ΕΘΝΟΣ».

 • Υπάλληλος ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 7 χρόνια προϋπηρεσία
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προσχεδίου θα καταταχθεί στο βαθμό Ε' του νέου μισθολογίου. Επειδή ήδη έχει διανύσει 4 χρόνια στο βαθμό Ε' θα καταταχθεί στο 2ο Μ.Κ. του βαθμού. Οι αποδοχές στο 2ο Μ.Κ. του Ε' βαθμού είναι 1249,7 € (Μισθός Ε' βαθμού για ΠΕ 1201,2 € που προσαυξάνεται 2% για κάθε κλιμάκιο)
Οι κρατήσεις για τον παραπάνω υπάλληλο, με πρώτο έτος ασφάλισης μετά το 1993 και χωρίς προστατευόμενα μέλη είναι οι κάτωθι (θεωρούμε ότι ο υπάλληλος δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών):
83,35 €    Ταμ. Σύνταξης 6.67%
37,49 €    ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3%
49,99 €    ΤΑΔΚΥ- Τ.Π.Δ.Υ. 4%
31,87 €    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 2,55%
  9,39 €    Προσαύξηση σύνταξης Ν.3513, αρθ.2
24,99 €    Εισφορά αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας
12,50 €    Εισφορά 1% ΤΠΔΥ
Σύνολο κρατήσεων: 249,58 €

Καθαρός* μισθός υπαλλήλου ΠΕ με 7 έτη υπηρεσίας: 1249,70 - 249,58 = 1000,12 €

 • Υπάλληλος ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 7 χρόνια προϋπηρεσία
Σύμφωνα με το άρθρο 25 θα καταταχθεί στο βαθμό Ε' του νέου μισθολογίου. Επειδή ήδη έχει διανύσει 4 χρόνια στο βαθμό Ε' θα καταταχθεί στο 2ο Μ.Κ. του βαθμού. Οι αποδοχές στο 2ο Μ.Κ. του Ε' βαθμού είναι 1187,2 €  (Μισθός Ε' βαθμού για ΤΕ 1141,1 € που προσαυξάνεται 2% για κάθε κλιμάκιο).
Οι κρατήσεις για τον παραπάνω υπάλληλο χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, με πρώτο έτος ασφάλισης μετά το 1993 και χωρίς προστατευόμενα μέλη:
79,19 €    Ταμ. Σύνταξης
35,62 €    ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
47,49 €    ΤΑΔΚΥ- Τ.Π.Δ.Υ.
30,27 €    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
  9,39 €    Προσαύξηση σύνταξης Ν.3513
23,74 €    Εισφορά 2% ανεργίας
11,87 €    Εισφορά 1% ΤΠΔΥ

Σύνολο κρατήσεων: 237,57 €

Καθαρός* μισθός υπαλλήλου ΤΕ με 7 έτη υπηρεσίας: 1187,20 - 237,57 = 949,63 €

 • Υπάλληλος ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 7 χρόνια προϋπηρεσία
Σύμφωνα με το άρθρο 25 θα καταταχθεί στο βαθμό Ε' του νέου μισθολογίου. Επειδή ήδη έχει διανύσει 4 χρόνια στο βαθμό Ε' θα καταταχθεί στο 2ο Μ.Κ. του βαθμού. Οι αποδοχές στο 2ο Μ.Κ. του Ε' βαθμού είναι 981,9 €  (Μισθός Ε' βαθμού για ΔΕ 943,8 € που προσαυξάνεται 2% για κάθε κλιμάκιο).
Οι κρατήσεις για τον παραπάνω υπάλληλο, με πρώτο έτος ασφάλισης μετά το 1993 και χωρίς προστατευόμενα μέλη:
65,49 €    Ταμ. Σύνταξης
29,46 €    ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
39,28 €    ΤΑΔΚΥ- Τ.Π.Δ.Υ.
25,04 €    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
  9,39 €    Προσαύξηση σύνταξης Ν.3513
19,64 €    Εισφορά 2% ανεργίας
  9,82 €    Εισφορά 1% ΤΠΔΥ

Σύνολο κρατήσεων: 198,12 €

Καθαρός* μισθός υπαλλήλου ΔΕ με 7 έτη υπηρεσίας: 981,90 - 192,12 = 783,78 €


 • Υπάλληλος ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με λιγότερο από 3 χρόνια υπηρεσίας
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προσχεδίου θα καταταχθεί στο βαθμό ΣΤ' του νέου μισθολογίου. Οι αποδοχές του θα είναι 1092,0 €.
Οι κρατήσεις για τον παραπάνω υπάλληλο χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, με πρώτο έτος ασφάλισης μετά το 1993 και χωρίς προστατευόμενα μέλη:
72,84 €    Ταμ. Σύνταξης
32,76 €    ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔ
43,68 €    ΤΑΔΚΥ- Τ.Π.Δ.Υ.
27,85 €    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
  9,39 €    Προσαύξηση σύνταξης Ν.3513
21,84 €    Εισφορά 2% ανεργίας
10,92 €    Εισφορά 1% ΤΠΔΥ

Σύνολο κρατήσεων: 219,28 €

Καθαρός* μισθός υπαλλήλου ΠΕ με ως 3 έτη υπηρεσίας: 1092,00 - 219,28 = 872,72 €

 • Υπάλληλος ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με λιγότερο από 3 χρόνια υπηρεσίας
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προσχεδίου θα καταταχθεί στο βαθμό ΣΤ' του νέου μισθολογίου. Οι αποδοχές του θα είναι 1037,4 €.
Οι κρατήσεις για τον παραπάνω υπάλληλο χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, με πρώτο έτος ασφάλισης μετά το 1993 και χωρίς προστατευόμενα μέλη:
69,19 €    Ταμ. Σύνταξης
31,22 €    ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
41,50 €    ΤΑΔΚΥ- Τ.Π.Δ.Υ.
26,45 €    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
  9,39 €    Προσαύξηση σύνταξης Ν.3513
20,75 €    Εισφορά 2% ανεργίας
10,37 €    Εισφορά 1% ΤΠΔΥ

Σύνολο κρατήσεων: 208,87 €

Καθαρός* μισθός υπαλλήλου ΤΕ με ως 3 έτη υπηρεσίας: 1037,40 - 208,87 = 828,53 €

 • Υπάλληλος ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με λιγότερο από 3 χρόνια υπηρεσίας
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προσχεδίου θα καταταχθεί στο βαθμό ΣΤ' του νέου μισθολογίου. Οι αποδοχές του θα είναι 858,0 €.
Οι κρατήσεις για τον παραπάνω υπάλληλο, με πρώτο έτος ασφάλισης μετά το 1993 και χωρίς προστατευόμενα μέλη:
57,23 €    Ταμ. Σύνταξης
25,74 €    ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ
34,32 €    ΤΑΔΚΥ- Τ.Π.Δ.Υ.
21,88 €    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
  9,39 €    Προσαύξηση σύνταξης Ν.3513
17,16 €    Εισφορά 2% ανεργίας
  8,58 €    Εισφορά 1% ΤΠΔΥ

Σύνολο κρατήσεων: 174,30 €

Καθαρός* μισθός υπαλλήλου ΔΕ με ως 3 έτη υπηρεσίας: 858,00 - 174,30 = 683,70 €


*Στα παραπάνω παραδείγματα δεν έχει ληφθεί υπόψη η παρακράτηση Φ.Μ.Υ. (Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών) γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν μπορεί να υπολογιστεί. Το ύψος του ΦΜΥ εξαρτάται από τα τέκνα του υπαλλήλου, την ηλικία του (ευνοούνται οι κάτω των 30 ετών), και τις πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες). Δείτε σχετικά και τα σχόλια της ανάρτησης. 

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα θα πρέπει να προστεθεί κράτηση 5€ για όσους είναι μέλη του Σ.Δ.Α.Α. (3€ υπέρ του σωματείου και 2€ υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας).

Επίσης ας έχουμε στο νου μας ότι στις μισθοδοσίες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου θα παρακρατηθεί και το υπόλοιπο των αναδρομικών εννιαμήνου της εισφοράς 3% υπέρ ανεργίας και υπέρ ΤΠΔΥ.

Σημειώνεται ότι αν το αφορολόγητο όριο για τα εισοδήματα του 2011 κατέβει στα 5.000€, θα πρέπει να καταβληθούν ως το τέλος του 2011 τουλάχιστον άλλα 300€. Επειδή μάλλον δεν είναι εφικτό να γίνει η παρακράτηση αυτή μέσω της μισθοδοσίας ως το τέλος του έτους, είναι πιθανό η παρακράτηση να γίνει με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης της επόμενης χρονιάς.

***********************************************

Συνάδελφοι τα ψέμματα τελείωσαν. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους! Πολλοί από εμάς θα έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, άλλοι θα χάσουν τα σπίτια τους γιατί δεν θα μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνεια. Όσοι επιλέξουν να ζήσουν σε φανταστικούς κόσμους είναι άξιοι της μοίρας τους. Το θέμα είναι να μην τους αφήσουμε να μας παρασύρουν. Συνάδελφοι, πρέπει να κατανοήσετε ότι κανείς δεν θα προασπίσει το δικό σας συμφέρον παρά μόνο εσείς οι ίδιοι. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε τους υπολογιστές και να σηκωθούμε από τον καναπέ. Πριν το προσχέδιο καταλήξει νόμος.
Γ.Κ.

15 σχόλια:

 1. Τα παραπάνω παραδείγματα αν προσθέσουμε τον Φόρο (Φ.Μ.Υ) γίνονται:

  α) Υπάλληλος ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 7 χρόνια προϋπηρεσία: 1000,12 € x 12 μήνες + 800 €(περίπου τα δώρα (ΚΑΘΑΡΑ)) = 12801,44 € (Η αντιστοιχία Φόρου για το 2012 ισούται με 844.18€) Άρα 844.18 € : 12 μήνες = 70,35€ φόρο τον μήνα. Κατόπιν τούτου 1000,12 - 70,35 = 929,77 € (Καθαρά τον μήνα)

  β)Υπάλληλος ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 7 χρόνια προϋπηρεσία: 949,63 € x 12 μήνες + 800 €(περίπου τα δώρα (ΚΑΘΑΡΑ)) = 12195,56 € (Η αντιστοιχία Φόρου για το 2012 ισούται με 735,20€) Άρα 735,20€ : 12 μήνες = 61,27€ φόρο τον μήνα. Κατόπιν τούτου 949,63 - 61,27 = 888,36 € (Καθαρά τον μήνα)

  γ)Υπάλληλος ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 7 χρόνια προϋπηρεσία: 783,78 € x 12 μήνες + 800 €(περίπου τα δώρα (ΚΑΘΑΡΑ)) = 10205,36 € (Η αντιστοιχία Φόρου για το 2012 ισούται με 520,54€) Άρα 520,54€ : 12 μήνες = 43,38€ φόρο τον μήνα. Κατόπιν τούτου 783,78 - 43,38 = 740,40 € (Καθαρά τον μήνα)

  δ)Υπάλληλος ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με λιγότερο από 3 χρόνια υπηρεσίας: 683,70 € x 12 μήνες + 800 €(περίπου τα δώρα (ΚΑΘΑΡΑ)) = 9004,40 € (Η αντιστοιχία Φόρου για το 2012 ισούται με 400,44€) Άρα 400,44€ : 12 μήνες = 33,37€ φόρο τον μήνα. Κατόπιν τούτου 683,70 - 33,37 = 650,33 € (Καθαρά τον μήνα)


  Υ.Γ. Στον φόρο δεν έχουν υπολογιστεί υπερωρίες (αν θα υπάρχουν πια το 2012) κ τραπεζοκαθίσματα.
  Η αντιστοιχία φόρου προκύπτει βάση του εξής πίνακα: http://nstatic.doldigital.net/taneawebstatic/napdf/8771084_%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf

  Και μη χειρότερα ...
  Ι.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε για την επισήμανση. Ο ΦΜΥ εξαρτάται άμεσα με την οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου και πλέον και με την ηλικία του υπαλλήλου.
  Κατά την εκτίμησή μου, και σε σχέση με τις παρακρατήσεις που έχει κάνει ο Δήμος Αθηναίων τους προηγούμενους μήνες και σε συνάρτηση με τις αναδρομικές μειώσεις εισοδήματος, ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο -και μόνο- η παρακράτηση θα είναι χαμηλή (εφόσον το αφορολόγητο παραμείνει στα 8.000€).
  Με τη μισθοδοσία του Γενάρη θα καταλάβουμε το πραγματικό ύψος του ΦΜΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καιρός να βάλουμε λουκέτο σε όλα τα διαμερίσματα και να μην ξαναδουλεψει τίποτα μέχρι νεωτέρας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υ.Γ.2
  -Τα παραπάνω παραδείγματα (κατόπιν αφαίρεσης και του φόρου) αφορούν υπαλλήλους από 30 ετών και άνω (χωρίς παιδιά),με ένσημα μετά το 1993 και ανταποκρίνονται στα εισοδήματα του έτους 2012.
  -Όσοι έχουν ηλικία κάτω των 30, θα έχουν αφορολόγητο (για τα έσοδα του 2012) 9000 ευρώ αντί για 5000 ευρώ άρα θα έχουν 400 ευρώ λιγότερες κρατήσεις (Φ.Μ.Υ) συνεπώς στα προηγούμενα παραδείγματα θα προσθέσουν 33,33 ευρώ το μήνα.
  Όσοι έχουν ένσημα πριν το 1993 έχουν κρατήσεις 1% αντί για 4% ΤΑΔΚΥ- Τ.Π.Δ.Υ. και συνεπώς καρπώνονται τη διαφορά (30-36 ευρώ περίπου).
  -Όσοι έχουν 1 παιδί προσθέτουν 2000 ευρω στο αφορολόγητό τους και άρα έχουν 200 ευρώ λιγότερες κρατήσεις τον χρόνο, συνεπώς στα προηγούμενα παραδείγματα θα προσθέσουν 16,66 ευρώ το μήνα + 50 ευρω μικτά το επίδομα οικ. κατάστασης (41-45 καθαρά τον μήνα ανάλογα με την φορολογική κλίμακα). [Σύνολο 57,66 - 61,66 ευρώ το μήνα ανάλογα με το αν ξεπερνάει κάποιος τα 12.000 ευρώ καθαρά ή όχι καθώς ο φόρος είναι 10% ή 18% αντίστοιχα).
  -Όσοι είναι γραμμένοι στο σωματείο αφαιρούν στα παραδείγματα 5 ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτο το 150 αρι αν μη τι άλλο , μην σας πω να μπούμε σε κανά ειδικό μισθολόγιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εννοείς τα 150€ για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στο άρθρο 12 του προσχεδίου αναφέρεται «Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των ΥΔιΜΗΔ, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου», ενώ δεν πρόκειται για 150€, αλλά «μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως», δηλαδή δύναται να είναι μικρότερο.

  Στην πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τα Β.Α.Ε. περιλαμβάνεται και το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας:
  Πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την ένταξη στα Β.Α.Ε. και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας

  Για να το διεκδικήσουμε πρέπει να αντιληφθούμε τις προτεραιότητές μας και δυστυχώς για τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων προτεραιότητα είναι οι Κυριακές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συμφωνώ απόλυτα για το 150αρι. Πρέπει να κόψουμε το λαιμό μας να το πάρουμε. Δυστυχώς όμως δε θα 'μαστε οι μόνοι που θα το διεκδικήσουμε...Ο καθένας βλέπει την δική του δουλειά του επικίνδυνη. Έκτακτη σύγκλιση της Γραμματείας Δημοτικής Αστυνομίας συνάδελφοι. Πρέπει να πήξει το Υπουργείο με έγγραφά μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Δημήτρης από το Σ.Δ.Α.Θ. έχει δίκιο. Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. θα ζητήσει τη σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Δ.Α.Α. για την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου με θέμα «Χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας», όπου θα ζητήσουμε να στείλει ο σύλλογος επιστολές για το θέμα στην ΠΟΕ ΟΤΑ, στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και ΥΔιΜΗΔ, και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, καθώς και να προβεί σε όποιες άλλες ενέργειες κριθούν απαραίτητες.

  Όσο για τη σύγκλιση της Γραμματείας Δημοτικής Αστυνομίας, θα την θέσουμε στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στη συγκέντρωση της Τρίτης έξω από τα Γραφεία της Ομοσπονδίας. Απ' όσο γνωρίζουμε η θέση του προέδρου της Γραμματείας Δημοτικής Αστυνομίας χηρεύει μετά την παραίτηση του προηγούμενου προέδρου.
  Δυστυχώς οι σχέσεις του προέδρου της ΠΟΕ-ΟΤΑ με το σύλλογό μας δεν είναι οι καλύτερες, μετά τη στάση του στο επεισόδιο της περασμένης Τετάρτης. Αλλά θα ζητήσουμε εξηγήσεις και γι' αυτό το θέμα. Όπως και να 'χει, η ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι όλο το δευτεροβάθμιο όργανο και όχι μόνο ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σοβαρό ειναι και το θέμα με τις μετατάξεις με το κόψιμο ολων των οργανικών θέσεων...κάποιοι περιμεναν πως και πως να κλεισουν την οκταετία και να πάνε στα σπίτια τους , ενώ κάποιοι άλλοι αφιέρωσαν χρόνο και χρήμα για καποιο πτυχίο (π.χ. ΕΑΠ ,ΑΠΚΥ κλπ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα φέρει πάνω-κάτω τον προγραμματισμό στις ζωές εκατοντάδων συναδέλφων. Το σχέδιο νόμου πρέπει να πέσει στο σύνολό του. Αναρωτιόμαστε αν ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι οι πρόωρες εκλογές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εχω την εντύπωση πως είμαστε απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ξεκινάμε από το Δ βαθμό σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο. Κάνω λάθος? Αν μπορείτε διαφωτίστε με.
  Βιβή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Μήπως υπαγόμαστε ως απόφοιτοι σχολών δημοτικής αστυνομίας στην περίπτωση 4 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου που αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:"Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
  Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως
  μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
  Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς
  δοκιμαστικής υπηρεσίας";Πώς ερμηνεύεται η παραπάνω πρόταση; Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν είμαστε απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης(!), απόφοιτοι των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας είμαστε! Μην συγχέετε απλά πράγματα! Μιλάμε για τη Σχολή που βγάζει στελέχη για τη δημόσια διοίκηση! Ανάλογες διατάξεις για την ΕΣΔΔΤΑ ισχύουν και στον τρέχοντα υπαλληλικό κώδικα και οι απόφοιτοί της δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία.
  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ευχαριστώ για την αμεσότητα της απάντησή σας συνάδελφε. Ας τα διευκρυνίζουμε τέτοια ερωτηματικά, γιατί και πολλά και διάφορα αναρτώνται στο δίκτυο και στη απελπισία του ο καθείς προσπαθεί να δει την ελπίδα στα απίθανα.Ευχαριστώ και πάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Προς τον ace: Θα προσέχεις τη γλώσσα σου πριν σχολιάσεις οτιδήποτε εδώ. Από και και πέρα, αν νομίζεις ότι η δική σου γνώμη έχει τη βαρύτητα νομοθετικής ρύθμισης, τι να πω εγώ...
  Επιπλέον δεν δείχνεις να έχεις αντίληψη τι είναι μισθολόγιο και τι βαθμολόγιο, τη συσχέτιση που υπάρχει στο νέο νόμο με το Νόμο 3205, και και για ποιο λόγο δεν εντάχθηκαν στο νέο νόμο τα σώματα ασφαλείας. Δυστυχώς επίκειται νομοθετική ρύθμιση και για αυτά τα μισθολόγια με μειώσεις της τάξης του 15-20%, αλλά αυτό είναι άσχετο.
  Το blog της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. δεν είναι βήμα αντιπαράθεσης και δεν θα μπούμε στο τριπάκι ανούσιων και υποθετικών διαλόγων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή