Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την αποστολή των παιδιών των ασφαλισμένων στο πρώην ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ σε παιδικές κατασκηνώσεις- Σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 670

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ι.Κ.Α. καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2015,  συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:
Όσοι εργαζόμενοι, είναι ασφαλισμένοι στον πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Α΄ κατασκηνωτική περίοδο) μπορούν από την ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Ηπείρου 38 για την Αττική, οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια θα καταθέτουν τις αιτήσεις στα κεντρικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις έδρες των Νομών. Για τη Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σ’ αυτή.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
1.     Αίτηση (η οποία χορηγείται από τις Υπηρεσίες) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της κατασκήνωσης και η επιλογή της κατασκηνωτικής περιόδου (Α΄, Β΄ και Γ΄).
2.     Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3.     Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.
4.     Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού για τη συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.
Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-2001 μέχρι 31-12-2009.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Ι.Κ.Α. είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατασκήνωση. Αλλαγή που αφορά την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο που έχει δηλωθεί δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
      Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος      Βασίλης Πετρόπουλος

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ:

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Τμήμα Παροχών
Ταχ. Δ/νση : Ηπείρου 38
Ταχ. Κωδ.   : 104 33 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.  : 2108809541,542,544
e-Mail  : paroxes@opad.gr
        
      Αθήνα, 02/06/2015
                    

                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

 Σχετικά με την αποστολή  παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2015, σας γνωρίζουμε ότι:
   Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ) ηλικίας 6 έως 14 ετών ήτοι γεννημένα από 1-1-2001 έως 31-12-2009.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν  για την υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις, κατά το θέρος του έτους 2015 είναι:

1.      Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2.      Βιβλιάριο άμεσα ασφαλισμένου και παιδιών
3.      Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών.

   Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο. Διαφορετικά απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια αρχή.

     Τα χρονικά διαστήματα που θα υποβληθούν αιτήσεις είναι:
  1. Για την συμμετοχή παιδιών στην Α΄ κατασκηνωτική περίοδο από 09.06.2015 έως και 12.06.2015.
  2.  Για την Β’ & Γ’ κατασκηνωτική περίοδο  το χρονικό διάστημα από 15.06.2015 έως και 26.06.2015.
   Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις κατασκηνώσεις και να το έχουν δηλώσει τόσο στην αίτηση όσο και να το έχουν συμπληρώσει στην κάρτα κατασκηνωτή.

   Οι ασφαλισμένοι του Ν. Αττικής θα καταθέτουν αιτήσεις στο κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38- Αθήνα) με την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών. Για παροχή πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα  τηλέφωνα 2108809541, 2108809542 & 2108809544.

   Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας θα καταθέτουν αιτήσεις στα κεντρικά υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις έδρες των Νομών.

 Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  και πέραν αυτής της ημερομηνίας (26.06.2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου