Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Ορισμός Τριμελών Επιτροπών αρμοδίων για τη διαδικασία της κινητικότητας από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κατρούγκαλο

Με γρήγορες διαδικασίες προχωρά η μίνι κινητικότητα - Δημοσιεύθηκε και η απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών δύο Τριμελών Επιτροπών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν.4325/2015. Η πρώτη τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η απόφαση έχει ως εξής:


Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98),
β) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά τηςΓενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
δ) του Π.Δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) του άρθρου 16 του ν.4325/2015 (Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
 1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συγκροτούμε στο  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύο (2) Τριμελείς Επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47), οι οποίες αποτελούνται από:
α) ένα Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
β) δύο (2) Προϊσταμένους Διευθύνσεων του τέως Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., ως Μέλη, με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων του  τέως Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
γ) Ως Εισηγητές, ορίζονται δύο (2) Προϊστάμενοι Τμημάτων του τέως Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ,. με τους αναπληρωτές τους.
δ) Γραμματείς σε κάθε Επιτροπή, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του  τέως Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
Β.  Αρμοδιότητες της καθεμιάς εκ των δύο Τριμελών Επιτροπών είναι:
α)Η επεξεργασία των αιτημάτων των φορέων για ενίσχυση με προσωπικό των Υπηρεσιών και η γνωμοδότηση σχετικά με τις ανάγκες σε προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου 4 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47).
β) Η παραλαβή των αιτήσεων των υπαλλήλων που επιθυμούν να μεταταγούν / μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47), η αιτιολογημένη μοριοδότηση των ανωτέρω βάσει των αιτήσεών τους και των βεβαιώσεων των αρμόδιων Διευθύνσεων Προσωπικού/Διοικητικού καθώς και η έκδοση των προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης.
 Γ. Για την εύρυθμη λειτουργία των Τριμελών Επιτροπών  και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων των φορέων και των αιτήσεων των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων με εθελοντική κινητικότητα, κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των δύο Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ως άνω νόμου, ως εξής:
Γ.1. Η πρώτη Τριμελής Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτημάτων των κάτωθι φορέων και των αιτήσεων των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων με εθελοντική κινητικότητα για τους εξής Φορείς:
 • Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
 • Υπουργείο Εξωτερικών,
 • Υπουργείο Υγείας και
 • Ανεξάρτητες Αρχές.
Γ.2 Η δεύτερη Τριμελής Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτημάτων των κάτωθι φορέων και των αιτήσεων των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων με εθελοντική κινητικότητα για τους εξής Φορείς:
 • Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
 • Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Υπουργείο Οικονομικών και
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Δ.  Ως Πρόεδρος, Μέλη, Εισηγητές και Γραμματείς  της πρώτης Τριμελούς Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ.:
1) Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος του Δημητρίου (ΑΙ633169), μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μιχαλόπουλο του Κωνσταντίνου (Ρ556792), μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
2) Σταματική Μηνακάκη του Χρήστου (ΑΗ502055), μόνιμη υπάλληλος με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Μέλος, με αναπληρωτή τον Φαίδωνα Κακλαμάνη του Χριστοδούλου (Θ214130), μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Β΄ του κλάδου Πληροφορικής, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)
3)  Ελένη Ρούφου του Γεωργίου (Ρ226743), μόνιμη υπάλληλος με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμκού  της Γενικής Διεύθυνσης  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κρομμύδα του Σταύρου (Χ201549), μόνιμο Υπάλληλο με Βαθμό Β΄ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
4)  Κωνσταντίνα Καζάκου του Γεωργίου (ΑΚ024079), μόνιμη υπάλληλος με Βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της  Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Εισηγήτρια, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Χριστοφόρου – Χριστοφορίδη του Χρυσοστόμου (ΑΕ636787), μόνιμη υπάλληλο με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
5)  Κλαίρη Γρηγοριάδη του Αριστείδη (Ξ195791), μόνιμη υπάλληλος με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Εισηγήτρια, με αναπληρώτρια τη Σοφία Γαλάνη του Ανδρέα (ΑΗ226228), μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
6) Νικόλαος Ιωάννου του Γεωργίου (ΑΗ077375), μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό ΣΤ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Τμήματος Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)., Γραμματέας,  με αναπληρώτρια τη Διαμάντω Ζαφειράκη του Αντωνίου (Σ555423), μόνιμη υπάλληλο με Βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
7) Χρήστος Πετσιμέρης του Γεωργίου (ΑΒ813918), μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό Δ’ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Γραμματέας, με αναπληρωτή τον Χρήστο Βαμβακούλα του Γεωργίου (ΑΚ156765), μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Δ’ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του  Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).     
Ε.  Ως Πρόεδρος, Μέλη, Εισηγητές και Γραμματείς  της δεύτερης Τριμελούς Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ.:
1) Γεωργία Βαλατσού του Αθανασίου (Φ094262), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μιχαλόπουλο του Κωνσταντίνου (Ρ556792), μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
2) Παναγιώτης Πασσάς του Δημητρίου (Φ097926), μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Στασή του Χαραλάμπου (ΑΚ137032), μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)
3) Βασίλειος Συμεωνίδης του Κωνσταντίνου (ΑΖ040538), μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.),  Μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Άρχοντα του Αναστασίου (ΑΒ635011), μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο Διεύθυνσης  Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
4) Ασπασία Καμπύλη του Θεοδώρου (ΑΗ 575026), μόνιμη υπάλληλος με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Εισηγήτρια, με αναπληρώτρια τη Θωμαϊδα Ντίνη του Χριστοδούλου (Χ172503), μόνιμη υπάλληλο με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
5) Δημήτριος Πολυκράτης του Γεωργίου (ΑΒ612275), μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Εισηγητής,  με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Καραχάλιο του Αθανασίου (ΑΙ659390), μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης  της  Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
6) Λάμπρος Λαμπρινίδης του Γεωργίου (ΑΒ515109), μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Γραμματέας, με αναπληρώτρια την Μαγδαληνή Βοϊδάκου του Δημητρίου (ΑΚ564855), μόνιμη υπάλληλο με Βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών και Έργων Απλούστευσης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
7) Ελένη Χούμου του Γρηγορίου (ΑΗ589392), μόνιμη υπάλληλος με Βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος  Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), Γραμματέας, με αναπληρώτρια την  Αγορίτσα Λέρα  του Κωνσταντίνου (ΑΙ006870), μόνιμη υπάλληλος με Βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου