Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Σε ΦΕΚ η απόφαση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, των κριτηρίων επιλογής & τη μοριοδότηση για την εθελοντική κινητικότητα (άρθ.15 του ν.4325/2015)

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 1127/12.6.2015) δημοσιεύθηκαν δύο αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλου.

Η πρώτη έχει τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους». Πρόκειται για την αναμενόμενη απόφαση για την εθελοντική κινητικότητα. Προσέξτε ότι για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις στη μοριοδότηση!

Στο ίδιο ΦΕΚ κυκλοφόρησε και η απόφαση για τους αδιόριστους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, που φέρει τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσδιορισμός των κριτηρίων κατάταξης και του τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες που δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε νέα προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015».

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β' 1127/2015):

Θυμίζουμε ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του ν.4325/2015:

Άρθρο 14 (ν.4235/2015)
Πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι:
α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) και του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,
γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης,
ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) και
στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 34 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226).
2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εμπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση εφόσον έχουν λάβει οριστική σύνταξη.
3. Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου