Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία: Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός παραμονής

Αναπαράγουμε ένα χρήσιμο άρθρο από το Dimosnet σε σχέση με το αν υφίσταται το κώλυμα της δέσμευσης παραμονής στην υπηρεσία κατά την αυτοδιοικητική κινητικότητα (όπως είχε αποφανθεί Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για μεμονωμένη περίπτωση).


Με την παρ.7 του άρθρου 30 του Ν.4223/13 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 ορίζεται ότι οι µετατάξεις του άρθρου 30 διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
 
Για παράδειγμα, επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια των μετατάξεων του άρθρου αυτού δεν εξετάζεται η μοναδικότητα του κλάδου του υπαλλήλου, η δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία βάσει ειδικών διατάξεων, η διετία, η υποχρέωσης παραμονής στο φορέα λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας κ.α., καθώς διενεργούνται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.10/οικ.12694/28.03.2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ.4/οικ. 6096/18.02.2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 50/ οικ. 33961/10.09.2014)
 
Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 δεν επετράπη, ελλείψει ρητής περί του αντιθέτου πρόβλεψης, η μετάταξη σε θέσεις εκτός παραμεθορίων περιοχών, υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ.22 του Ν.2266/1994 σε θέσεις παραμεθορίων περιοχών, προ της παρελεύσεως δεκαετίας από την ως άνω μεταφορά τους. Μη νομίμως έλαβε χώρα η μετάταξη του φερόμενου ως δικαιούχου από υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, στην οποία είχε μεταφερθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.22 του άρθρου 9 του Ν.2266/1994 κατά το έτος 2008, σε ΟΤΑ α βαθμού εκτός παραμεθορίων περιοχών, πριν από τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ανωτέρω μεταφορά του. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 62/2015)

Όμως με το άρθρο 47 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α') εισάγεται διάταξη σύμφωνα με την οποία κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 (Α'287), όπως ισχύει, επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων ακόμη και αν έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε αντίθετη, προγενέστερή της διάταξη, ερμηνεύοντας έτσι το άρθρο 30 του Ν.4223/13 λόγω της αντίθετης ερμηνείας που δόθηκε από το Ελ.Συνέδριο, με αποτέλεσμα να μη θεωρηθούν εντάλματα πληρωμής υπαλλήλων που μετατάχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα πριν την παρέλευση της υποχρεωτικής δεκαετούς παραμονής τους στην υπηρεσία.

Πηγή:  Dimosnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου