Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Οι αποφάσεις για τη συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης - 110€ (μεικτά) για τους υπαλλήλους ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ B' 2018/16.9.2015) οι αποφάσεις για τον καθορισμό των εκλογικών συνεργείων για τις σημερινές εκλογές, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά περίπτωση. Εκλογική αποζημίωση στο Δήμο Αθηναίων θα λάβουν 1.316 άτομα.
  • Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
  • Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τη δεύτερη απόφαση:

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθ. 31206/16−9−2015 απόφασή μας καθορίζεται στο ποσό των χιλίων ογδόντα ευρώ (1.080 €), με την επιφύλαξη των επομένων περιπτώσεων:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.A.Υ.), για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (980 €).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (110 €).
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που υπηρετούν και απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως πενήντα οκτώ (58) άτομα, Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας, έως σαράντα επτά (47) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα οκτώ (38) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως πενήντα πέντε (55) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των οικείων Γενικών Διευθυντών, σε λοιπές μονάδες του Υπουργείου, Πολιτικά Γραφεία και Γραφεία Γενικών Γραμματέων, έως σαράντα (40) άτομα, καθώς και στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου έως οκτώ (8) άτομα και Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ως άνω Υπουργείο έως έξι (6) άτομα, προσαυξάνεται με επιπλέον ποσό εξακοσίων ευρώ (600 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Γ. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ως άνω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 και Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2015.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου