Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν μονίμους & ΙΔΑΧ υπαλλήλους

Μετά από παράπονα από πολλούς συναδέλφους που είναι στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί κωλυσιεργίας υπαλλήλων του υπουργείου και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία της μετάταξής τους, δημοσιεύουμε μία υπουργική απόφαση του 2007 που έπεσε στην αντίληψή μας και με την οποία καθορίζεται ότι πιστοποιητικά όπως υπηρεσιακών μεταβολών, υπηρεσιακής κατάστασης, υπαλληλικής ιδιότητας κ.λπ. αναζητούνται αυτεπαγγέλτως, ενώ μετά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης υπάρχει προθεσμία 48 ωρών για τη διεκπεραίωσή του. Πρόκειται για την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 με θέμα «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Τη γνωστοποιούμε στους συναδέλφους για την αξιοποίησή της, με επιφύλαξη για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η απόφαση έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 102 Α’).
β) του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α΄).
γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 281 Α΄).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση» (ΦΕΚ 57/Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β΄).
2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ακόλουθων πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) από τις αρμόδιες μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
α) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
γ) Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης
ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας
δ) Βεβαίωση αποδοχών/μισθοδοσίας

2. Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών, διενεργείται, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του αιτουμένου την έκδοση της διοικητικής πράξης υπαλλήλου, με έγγραφο της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίας, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο των Παραρτημάτων I−IV. Τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
3. Οι αρμόδιες προς αναζήτηση των παραπάνω δικαιολογητικών υπηρεσίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπά τους, ώστε να αναφέρεται η υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από μέρους τους.
4. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εξαιρείται το ΑΣΕΠ, το οποίο δεν αναζητά αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά της παρ.1.

Άρθρο 2
Η διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης των πιστοποιητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 έχει ως εξής:
α) Προσδιορίζεται από την αιτούσα υπηρεσία με σαφήνεια ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
β) Παρέχονται από την υπηρεσία που αναζητά το πιστοποιητικό επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό
γ) Εντός 24ώρου από την υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου προς Υπηρεσία για τη διεκπεραίωση υπό
θεσής του η υπηρεσία αποστέλλει σχετικό σημείωμα (έγγραφο) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του εκάστοτε πιστοποιητικού στην αρμόδια για την έκδοσή του υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 αυτής της απόφασης. Στο σημείωμα αυτό εκτός των άλλων στοιχείων πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό καθώς και η διαδικασία για την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η αποστολή του σημειώματος γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα.
δ) Εντός 48 ωρών η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή) τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν ζητηθεί με το σημείωμα της περ. (γ), στην υπηρεσία που τα αναζητά. Η αποστολή πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.
ε) Το πιστοποιητικό, το οποίο αποστέλλεται στην Υπηρεσία που το αναζήτησε με τηλεομοιοτυπία, επικυρώνεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3230/2004. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδική διάταξη, απαιτείται το πρωτότυπο προωθείται η όλη διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (δ), μέχρι την λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

Άρθρο 3
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που εκδίδουν πιστοποιητικά του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, από την έναρξη ισχύος της απόφασης πρέπει να έχουν σε διαθεσιμότητα συσκευές τηλεομοιοτυπίας για την απρόσκοπτη υποδοχή των αιτημάτων αυτεπάγγελτης αναζήτησης των ανωτέρω πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες και την εν συνεχεία αποστολή των πιστοποιητικών που αναζητούνται.

Άρθρο 4
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δείτε την απόφαση με τα παραρτήματά της (ΦΕΚ 1171/2007):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου