Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

To έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την έκδοση των πράξεων κατάταξης των πρώην δημ. αστυνομικών με ρητή μνεία στην αναδρομικότητα διαπίστωσης θέσης-μισθοδοσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015
Αριθ. πρωτ.: 29150

ΘΕΜΑ: Έκδοση πράξεων κατάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών καν Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΣΧΕΤ.:
α) Η εγκύκλιος 14 «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» (ΑΔΑ:7ΖΥΡ463ΦΘΕ-Σ03)
β) Το υπ' αριθμ. 17788/26.05.2015 έγγραφό μας
γ) Η υπ' αριθμ. 21208 απόφαση (ΦΕΚ 1418/τ.Β' /08.07.2015) «Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν, 4325/2015.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν των γραπτών και προφορικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 
Με τη δημοσίευση του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 47/11.5.2015), καταργήθηκε ο θεσμός της διαθεσιμότητας του ν.4172/2013 (Α' 167) και συνεστήθησαν εκ νέου οι υπηρεσίες που είχαν καταργηθεί με το νόμο αυτό. Μεταξύ άλλων, επετεύχθη η άμεση ανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και των αντίστοιχων θέσεων και κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας και δόθηκε, έτσι, η δυνατότητα στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή στους δήμους στους οποίους ανήκαν οργανικά πριν από την κατάργηση του θεσμού. Το εν λόγω προσωπικό διαπιστώνεται αναδρομικά από 11.5.2015, ως προσωπικό του δήμου [βλ. και την υπ'αριθ. 14/2015 εγκύκλιο τον Υπουργείου (ΑΔΑ: 7ΖΥΡ465ΦΘΕ-Σ03)].

Η σχετική νομοθεσία παρείχε στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που με αίτηση-δήλωσή τους δεν επιθυμούσαν να καταλάβουν τις ανασυσταθείσες οργανικές τους θέσεις στους δήμους ή να παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ, τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4325/2015.

Η τοποθέτησή τους γίνεται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες που υπάγονται στον τομέα ευθύνης της αρμόδιας για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Κατόπιν το Υπουργείο, αφενός λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των υπηρεσιών και αφετέρου συνεκτιμώντας το κριτήριο της εντοπιότητας, προχώρησε στην κατανομή των πρώην δημοτικών αστυνομικών στις αντίστοιχες υπηρεσίες, προκειμένου αυτές, ακολούθως, να προβούν στην τοποθέτησή τους στις υπηρεσιακές μονάδες τους, εκδίδοντας σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο πλαίσιο αυτό εστάλησαν αντίστοιχα έγγραφα του Υπουργού προς τους φορείς υποδοχής, προκειμένου αυτοί να προβούν στην έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων,

Οι εν λόγω υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, τοποθετούνται στις οικείες υπηρεσίες και κατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.4325/2015.

Δεδομένου δε ότι με τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, εφόσον αυτοί δεν κατέλαβαν τις αρχικές τους θέσεις που ανασυστήθηκαν αυτοδικαίως από 11.5.2015, τίθενται αυτόματα στη διάθεση του Υπουργού και τοποθετούνται σε πρωσοποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται σε υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, η διαπίστωση και στις θέσεις αυτές θα πρέπει να γίνει αναδρομικά από 11.5.2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου. Επισημαίνεται επιπρόσθετα ότι αντίστοιχη μέριμνα, πρέπει να ληφθεί από τις υπηρεσίες και για την καταβολή της μισθοδοσίας των εν λόγω υπάλληλων.

Θέτουμε περαιτέρω υπόψη σας ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ανωτέρω υπάλληλοι υπηρετούσαν έως τις 11.5.2015 στις συσταθείσες με την υπ'αριθ. 6000/2/5250/8-π'/12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.E.Α. (Β' 3595) θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία κατέβαλε κανονικά τις αποδοχές τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του μηνός Ιουνίου 2015. Επιπλέον, με το υπ'αριθ. 8001/5/75-να/16.6.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έγινε μεταφορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης) των πιστώσεων που αφορούν τη μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών του τρέχοντος έτους, ήτοι από 1.7.2015 έως 31.12.2015. Παράλληλα, εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ. αντίστοιχα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας.

Σύμφωνα, τέλος, με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 της υπ' αριθμ. 21208/23.06.2015 (Β' 1418) υπουργικής απόφασης, οι κλάδοι στους οποίους κατατάσσονται οι υπάλληλοι αυτοί είναι ιδίως οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού καθώς και ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής, εφόσον υπάρχουν υπάλληλος με αντίστοιχα προσόντα. Είναι, επίσης, δυνατόν η κατάταξη να γίνει και σε άλλους κλάδους από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου στις οποίες θα τοποθετηθούν οι υπάλληλοι, ανάλογα με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή κλάδους που συνάδουν με το αντικείμενο τους και προβλέπονται στις οργανικές τους διατάξεις, τηρώντας τις προβλέψεις του π.δ.50/2001, όπως αυτό ισχύει.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.

Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας Πουλάκης

Πηγή: Dimosnet

1 σχόλιο:

  1. ...με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, Ο μισθός δεν είναι ίδιος χωρις προσωπική διαφορά τη στιγμή μάλιστα που κάποιος επέστρεψε από εξαιρέσεις ή προς απόλυση και τώρα ίδιας κατηγορίας υπάλληλοι να αμοίβονται με διαφορά εως και 130 ευρώ διαφορά! Εδώ φτάσαμε να παίρνουμε τώρα λιγότερα απ όταν παίρναμε το 75% της διαθεσιμότητας. Η να τη δώσουν σ'όλους η να τη κόψουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή