Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Νέα πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου «αδειάζει» το Μητσοτάκειο ΥΔΜΗΔ: Οι Δ.Α. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που υπηρετούσαν στις 23.9.13

Όπως γνωρίζετε, στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 περιλαμβάνονταν και οι δημοτικοί αστυνομικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι αρχικά μετατάχθηκαν αυτοδίκαια σε αντίστοιχο κλάδο διοικητικού της κατηγορίας που υπηρετούσαν πριν τις 23.9.2013. Αφού έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, και παρά την έλλειψη σχετικής ρύθμισης, το τότε Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έγγραφό του υποχρέωσε τους δήμους να κατατάξουν τους υπαλλήλους στην ανώτερη κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα, ασχέτως αν έχει παρέλθει ο περιορισμός της οκταετίας, και  παρά το αυτοδίκαιο της μετάταξης με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Η νομιμότητα της δαπάνης για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατέπεσε με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 117/2015, δείτε την εδώ), ενώ με νέα πράξη (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 214/2015) ορίζεται ότι μόνο οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρετικώς αντιμετωπιζόμενες κατηγορίες του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (π.χ υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα) εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας, δυνάμενοι να μεταταχθούν αυτοδικαίως στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία της υπαλληλικής ιεραρχίας σε θέσεις αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν στις 23.9.2013. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς, όπως θυμάστε, η εξαίρεση ίσχυσε φωτογραφικά ειδικά για τη Δημοτική Αστυνομία, ενώ η πράξη επισημαίνει ότι «κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που επιθυμεί να αξιολογηθεί κατ’ επίκληση τυπικών προσόντων ανώτερων της κατηγορίας που ανήκε η καταργούμενη θέση, υποχρεούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας κινητικότητας, προκειμένου η αίτησή του να εκτιμηθεί κατά ίσο μέτρο κρίσης με τους λοιπούς διαθέσιμους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ( Α΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ )
ΠΡΑΞΗ 214/2015
                    
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, την Πάρεδρο Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια) και κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, τον Εισηγητή Κωνσταντίνο Δήμου.
Συνεδρίασε στις 8 Ιουλίου 2015, στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα με την παρουσία της δικαστικής υπαλλήλου Θεοδώρας Τακιτζίδου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την ελλείπουσα Γραμματέα.
Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ τηςΥπηρεσίας  Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και του ανωτέρω Δήμου, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 433, 434, 435 και 479, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα αυτού.
Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και
έλαβε υπόψη
Την 161/22.6.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
 
Ι. Η  Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ,  αρνήθηκε με την 14/29.4.2015 πράξη της, να θεωρήσει τα 433, 434, 435 και 479,  οικονομικού έτους 2015,  χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσών 2.029,19, 2.010,67, 2.029,21 και 2.029,19 ευρώ, αντιστοίχως,  που εκδόθηκαν στο όνομα τεσσάρων φερόμενων ως δικαιούχων και αφορούσαν στην καταβολή αναδρομικών διαφορών μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα που προέκυψε από τη μετάταξή τους από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού. Τη θεώρηση των προαναφερομένων χρηματικών ενταλμάτων αρνήθηκε η Επίτροπος με την αιτιολογία ότι οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες, διότι η μετάταξη  των υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία διενεργήθηκε κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις των  άρθρων 76 επομ. του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (αίτηση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προς παροχή σύμφωνης γνώμης, τίτλος σπουδών συναφής με τον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται, δημοσίευση της περίληψης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης). Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 38774/14.5.2015 έγγραφο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επανυπέβαλε τα προαναφερόμενα χρηματικά εντάλματα, υποστηρίζοντας, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, τη νομιμότητα των εντελλόμενων δαπανών. Η  Επίτροπος όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από  21.5.2015  έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α 167), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4199/2013 (Α 216) και με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4210/2013 (Α 254), ορίζεται ότι: «Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. … 2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει: α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος … β) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) τον υπάλληλο, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, δ) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου, ε) τον υπάλληλο, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,  στ) τον υπάλληλο που υπηρετεί σε δήμο, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (Β` 3465/ 28.12.2012) έχει κάτω από 5.000 μόνιμους κατοίκους, ζ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΔΕ Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4. της παρ. Ζ` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 3448/2006, 19 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του ν. 2452/1996, 5 του ν. 3624/2007, της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994, θ) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς. Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως θ΄ καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με την παράγραφο 1. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), εφόσον υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου όπου υπηρετούν αποκλειστικά μέχρι τις 4.10.2013. Οι συνέπειες της ένταξής τους στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από τις 23.9.2013. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) … 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού». Εξάλλου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου «προτείνεται η κατάργηση των θέσεων του κλάδου … Δημοτικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος κινητικότητας και με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση την παράγραφο 2 λαμβάνεται η απαιτούμενη ειδική μέριμνα για ορισμένους από τους υπαλλήλους της παραγράφου 1, με βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξημένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών. Η παράγραφος 4 …». Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 «Μετάταξη – μεταφορά προσωπικού» (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α 222) ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωμία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαμβανομένων υπόψη των περιγραμμάτων θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. … . Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η μετάταξη εκπαιδευτικού … . 3. Η μετάταξη ή μεταφορά κατά την περίπτωση 1 δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του. … 4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν ή μεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μετάταξης/μεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης προβαίνει σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων μετά από έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. …. Η ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε επιμέρους κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωμία των υπαλλήλων, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία, την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους (όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εντός της ως άνω πενθήμερης προθεσμίας η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού συντάσσει πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ …, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Για την κατάρτιση των ως άνω προσωρινών πινάκων λαμβάνονται υπόψη οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, καθώς και οι δηλώσεις προτίμησης των υπαλλήλων σε φορείς υποδοχής. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται από αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ, το οποίο διενεργεί και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των διατιθεμένων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση. … Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας που αντιστοιχεί στα γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων. …». Και με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2 «Διαθεσιμότητα – Παράταση – Συνέπειες – Παροχές ΟΑΕΔ» της παραγράφου Ζ του προαναφερόμενου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4109/2013 (Α 16) και με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. Θ του ν. 4254/2014 (Α 85), ορίζεται ότι: «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. … . Υπάλληλοι οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στο πλαίσιο της ως άνω υποχρεωτικής μετάταξης, δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την εκούσια μετάταξή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. … δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. 2. Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης διαρκεί οκτώ (8) μήνες και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. … ». Τέλος, με το άρθρο 90 του προαναφερόμενου ν. 4172/2013, όπως η παράγραφος 1α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4210/2013 (Α 254) και η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την προσθήκη εδαφίων στην περίπτωση Δ με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 ν. 4186/2013, Α 193 και του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4210/2013 (Α 254), ορίζεται ότι: «1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/2013 μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. …. 2. Εάν καταργηθούν ορισμένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τα ανωτέρω διενεργείται με βάση την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή μονάδες που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Α. Η αποτίμηση προσόντων του υπαλλήλου στηρίζεται σε επί μέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελματική του εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση σε Διεθνείς Οργανισμούς, και την εργασιακή του φυσιογνωμία, όπως (δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή του κατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των τέκνων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε`. Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν τίθενται κατά προτεραιότητα σε διαθεσιμότητα χωρίς αποτίμηση των προσόντων. Β. Η αποτίμηση των προσόντων γίνεται βάσει βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης, όπως καθορίζεται από την περίπτωση ε`, και η επιλογή των υπαλλήλων με τα λιγότερα προσόντα που τίθενται σε διαθεσιμότητα προκύπτει κατά φθίνουσα σειρά από το βαθμολογικό πίνακα. Γ. Για την αποτίμηση των προσόντων του υπαλλήλου και την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα συνιστώνται από τον οικείο κατά περίπτωση Υπουργό Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Δ. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα: αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γγ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, δδ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου, εε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ. στστ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΔΕ Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ζζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του 3448/2006, 19 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του ν. 2452/1996, 5 του ν. 3624/2007, της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994, ηη) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς θθ) οι διακριθέντες αθλητές που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999. Ε. Η διαδικασία αποτίμησης των προσόντων, τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια μεταξύ των οποίων λαμβάνεται υπόψη και ο τρόπος εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1, τα λοιπά ειδικότερα θέματα της αποτίμησης των προσόντων και τα ζητήματα λειτουργίας των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΣΤ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα».
Β. Από το σύνολο των προπαρατιθέμενων διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα: Από 23.9.2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου (23) της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ2 ν. 4093/2012. Από το πρόγραμμα κινητικότητας για λόγους προνοιακού χαρακτήρα (βλ. αιτιολογική έκθεση άρθρου 81 ν. 4172/2013) εξαιρούνται υπάλληλοι που ανήκουν στις απαριθμούμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 81 περιπτώσεις. Εξαιρούνται, ακόμα, συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίοι αν και δεν ανήκουν σε κοινωνική ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας, συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά που κατά τη βούληση του κοινού νομοθέτη επιβάλλουν και επιτρέπουν την εξαίρεση. Σχετικά με αυτές τις εννέα (9) εξαιρούμενες από τη διαδικασία κινητικότητας κατηγορίες υπαλλήλων προβλέπεται ότι μετατάσσονται αυτοδικαίως από την προαναφερόμενη ημερομηνία σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν από την κατάργησή της. Στις εξαιρούμενες ομάδες από τη διαδικασία κινητικότητας δεν περιλαμβάνονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος. Ωστόσο, και οι τελευταίοι εντάσσονται στην ίδια με τις εξαιρούμενες από τη διαδικασία κινητικότητας ρύθμιση της αυτοδίκαιας μετάταξης από την ίδια προαναφερόμενη ημερομηνία σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους στη δημοτική αστυνομία πριν από την κατάργησή της, με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Περαιτέρω, κατά διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα για τις εξαιρούμενες από τη διαδικασία κινητικότητας κατηγορίες υπαλλήλων, για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, προβλέπεται ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία κινητικότητας, εφόσον υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικά μέχρι 4.10.2013, στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου στον οποίο ανήκουν οι καταργούμενες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση οι συνέπειες από την ένταξη στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από 23.9.2013. Εξάλλου, στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, με το οποίο προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίζονται οι προκαλούμενες έννομες συνέπειες, ειδικότερα στην παράγραφο 3, προβλέπεται ότι κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 του ν. 4093/2012, όπως, όσον αφορά στην υποπαράγραφο Ζ2, όμοια παραπομπή γίνεται και με την παράγραφο 1 του άρθρου 81. Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν εργαζομένους που εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας, όπως τούτο υλοποιείται με τη διαδικασία καταγραφής προσόντων, αξιολόγησης, μοριοδότησης, σύγκρισης σε συνδυασμό με τις δηλωμένες υπηρεσιακές ανάγκες, από τους ενδιαφερόμενους ως υποδοχείς των διαθεσίμων υπαλλήλων δημόσιους φορείς. Οι μετατασσόμενοι αυτοδικαίως υπάλληλοι των καταργούμενων θέσεων της δημοτικής αστυνομίας, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, ωστόσο, δεν εντάσσονται τελικά σε τέτοιο πρόγραμμα, εκτός αν εκδηλώσουν τη βούλησή τους για τούτο με την αναφερόμενη ανωτέρω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, οπότε υποβάλλονται στη γενική διαδικασία καταγραφής προσόντων, αξιολόγησης, μοριοδότησης, που εξειδικεύεται λεπτομερώς στην παράγραφο 4 του ν. 4093/2012 και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των προαναφερόμενων άρθρων. Εξάλλου, η αυτοδίκαια μετάταξη γίνεται κατ’ αρχήν με το βασικό τίτλο σπουδών που οι μετατασσόμενοι κατέχουν. Δεδομένου δε ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία ως κρίσιμος βασικός τίτλος σπουδών που λαμβάνεται υπόψη για τη μετάταξη είναι αυτός που αντιστοιχεί στην κατηγορία της καταργούμενης θέσης από την οποία προέρχεται κάθε αυτοδικαίως μετατασσόμενος υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η εκτίμηση, στο πλαίσιο της αυτοδίκαιας μετάταξης, τίτλου σπουδών που αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία, δε συνάδει με το χαρακτήρα της μετάταξης ως αυτοδίκαιας. Υπάλληλος καταργούμενης θέσης δημοτικής αστυνομίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που επιθυμεί να αξιολογηθεί κατ’ επίκληση τυπικών προσόντων ανώτερων των προσόντων που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία ανήκε η καταργούμενη θέση από την οποία προέρχεται, υποχρεούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας, προκειμένου η αίτησή του να εκτιμηθεί κατά ίσο μέτρο κρίσης με τους λοιπούς διαθέσιμους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας. Κατά τον τρόπο αυτό, εφαρμοζομένων των προβλεπόμενων στην υποπαράγραφο Ζ1 του ν. 4093/2012 επιτρεπτώς η μετάταξη του διενεργείται και σε ανώτερη κατηγορία. Αυτή, εξάλλου, είναι και η έννοια της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 81 ν. 4172/2013, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας υποβάλλοντας αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Αντίθετη ερμηνεία δε βρίσκει έρεισμα ούτε στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 91 του προαναφερόμενου ν. 4172/2013, διότι, όπως σαφώς προκύπτει από το περιεχόμενό τους, η μετάταξη των υπαλλήλων, που κατά τη διάταξη αυτή εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, όπως τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον των υπηρεσιών υποδοχής των υπαλλήλων, ιδίως η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, διέπεται από τη διεξοδική διαδικασία καταγραφής προσόντων, κατάταξης και μοριοδότησης που διαγράφει η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου. Συνεπώς, η προαναφερόμενη υποπαράγραφος Ζ1 εφαρμοστέα στη διαδικασία κινητικότητας και μετατάξεων, μετά από καταγραφή και αξιολόγηση προσόντων, υπαλλήλων που προέρχονται από τις καταργούμενες θέσεις δημοτικής αστυνομίας, ως υποχρεωτικών, κατά τη ρητή άλλωστε παραπομπή του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 σε αυτές, δε βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση των εξαιρούμενων της ανωτέρω διαδικασίας μετατάξεων που επέρχονται αυτοδικαίως και στους κατά παρέκκλιση της προαναφερόμενης διαδικασίας μετατασσόμενους κατόχους τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, διότι αφενός προϋποθέτει την προαναφερόμενη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προσόντων των διαθέσιμων υπαλλήλων σε συνδυασμό με υπηρεσιακές ανάγκες, αφετέρου δε διαλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική με τις αυτοδικαίως διενεργούμενες μετατάξεις ρύθμιση. Επομένως, ούτε η ειδικότερη πρόβλεψη της παραγράφου Ζ1 ότι η μετάταξη μπορεί να γίνει στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία τυγχάνει εφαρμογής στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους. Συνακόλουθα, οι τελευταίοι μπορούν να μετατάσσονται μόνο στην ίδια κατηγορία από την οποία προήλθαν ως προσωπικό των καταργούμενων θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Προσθέτως, αντίθετη ερμηνεία δε βρίσκει έρεισμα ούτε στις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/1993. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται γενικά η δυνατότητα κατάργησης του συνόλου ή ορισμένων θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τους οποίους προσδιορίζει η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης υπηρεσιακών δομών και σχέδια στελέχωσής τους. Στις ίδιες διατάξεις περιλαμβάνεται η επιβαλλόμενη κυρίως από λόγους κοινωνικής ευαισθησίας εξαίρεση κατηγοριών υπαλλήλων από τη διαδικασία αξιολόγησης που συνεπάγεται η κατά τα προαναφερόμενα θέση σε διαθεσιμότητα. Πρόκειται εν πολλοίς για κατηγορίες όμοιες με τις απαριθμούμενες στις διατάξεις του άρθρου 81 του ίδιου νόμου ως εξαιρούμενες από το πρόγραμμα κινητικότητας των υπαλλήλων των καταργούμενων θέσεων δημοτικής αστυνομίας. Κατ’ αντίθεση προς τη ρύθμιση του άρθρου 81, στο άρθρο 90 ρητά ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρετικώς αντιμετωπιζόμενες κατηγορίες, μετατάσσονται στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία της υπαλληλικής ιεραρχίας. Στη ρητή ρύθμιση, όμως, του άρθρου αυτού δεν εμπίπτουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τους οποίους η περίπτωση Δ της παραγράφου 2 ή άλλη διάταξη του άρθρου 90 ουδέν εξαιρετικό προνοεί. Επομένως, ούτε αυτές οι διατάξεις παρέχουν έρεισμα αυτοδίκαιας μετάταξης των προερχόμενων από τις καταργούμενες θέσεις δημοτικής αστυνομίας κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ανώτερη κατηγορία από την κατηγορία στην οποία ανήκαν στη δημοτική αστυνομία κατά το χρόνο κατάργησης των θέσεών της. Τέλος, στο διαγραφόμενο ανωτέρω αυτοτελές και ειδικό πλαίσιο μετατάξεων, θεσπιζόμενο και ρυθμιζόμενο λεπτομερώς από τις προηγουμένως παρατιθέμενες διατάξεις, που επέβαλε η κατάργηση των θέσεων δημοτικής αστυνομίας, δεν καταλείπεται πεδίο εφαρμογής, είτε αποσπασματικά είτε συστηματικά, όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις μετατάξεις τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007), παρεκτός στο βαθμό που οι ίδιες ανωτέρω ειδικές διατάξεις παραπέμπουν στις τελευταίες, όπως το εδάφιο β της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και το εδάφιο γ περ. α ίδιας υποπαραγράφου, που παραπέμπουν στα άρθρα 154 παρ. 2 και 4 του Υπαλληλικού Κώδικα και 158 παρ. 2 και 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, περιπτώσεις που δε συντρέχουν, ωστόσο, εν προκειμένω, αφενός διότι με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 καταργήθηκε το σύνολο των θέσεων της δημοτικής αστυνομίας συνεπώς δε συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου β της προαναφερόμενης υποπαραγράφου – προσδιορισμός των τιθέμενων σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων σε περίπτωση κατάργησης ορισμένων μόνο θέσεων- αφετέρου διότι στους μετατασσόμενους συνεπεία της κατάργησης των θέσεων δημοτικής αστυνομίας, δεν περιλαμβάνονται εκουσίως μετατασσόμενοι, μόνο οι εντασσόμενοι στο προβλεπόμενο ως εφαρμοστέο πρόγραμμα κινητικότητας και οι αυτοδικαίως μετατασσόμενοι, περίπτωση που, επίσης, δε συνιστά εκούσια μετάταξη, αλλά, επιβαλλόμενη εκ του νόμου (βλ. 117/2015 Πρ. Κλ.  Πρ. Ελ.  Δαπ. στο Ι Τμ.). Ακολούθως, κατά την κρατήσασα στο Κλιμάκιο γνώμη, μόνο οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρετικώς αντιμετωπιζόμενες κατηγορίες του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, στις οποίες ρητώς υπάγονται οι υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας, δυνάμενοι να μεταταχθούν αυτοδικαίως στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία της υπαλληλικής ιεραρχίας σε θέσεις αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν στις 23.9.2013. Κατά την άποψη όμως, της Παρέδρου Ελένης Σκορδά με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 θεσπίσθηκαν τροποποιήσεις στο σύστημα γενικής κινητικότητας και διαθεσιμότητας, που είχε εισαχθεί με το ν. 4093/2012. Ειδικότερα, αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις 1 και 4 της υποπαραγράφου Ζ1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Σύμφωνα δε με την οικεία αιτιολογική έκθεση με τις διατάξεις αυτές διευκρινίζεται ότι η μετάταξη … των υπαλλήλων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως επίσης και να λαμβάνει υπόψη τα περιγράμματα θέσης, εφόσον υπάρχουν, αλλά και τις τυχόν δηλώσεις προτίμησής τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του καινοφανούς θεσμού της υποχρεωτικής μετάταξης … καθώς υπηρετείται πρωτίστως ο στόχος της βελτίωσης του ανθρωπίνου δυναμικού. Παράλληλα, όμως με τις ως άνω γενικές ρυθμίσεις στο ν. 4172/2013 περιελήφθησαν και ειδικές διατάξεις με τις οποίες ρυθμίσθηκαν θέματα διαθεσιμότητας συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων όπως των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 από 23.9.2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ. Τ.Ε. και Υ.Ε. της Δημοτικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος κινητικότητας και με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού (βλ. την οικεία αιτιολογική έκθεση). Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για ορισμένους υπαλλήλους αφενός με βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξημένη προστασία τους, (περιπτώσεις α – ε του νόμου), αφετέρου με άλλα κριτήρια για τα οποία ο νομοθέτης κρίνει ότι χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας και την ένταξή τους στο πρόγραμμα κινητικότητας, μεταξύ άλλων,  το μεν οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων του νόμου 4172/2013, το δε οι δημοτικοί αστυνομικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (βλ. πρακτικά συνεδρίασης της Βουλής, σελ. 14888 όπου αναφέρεται ότι για τους δημοτικούς  αστυνομικούς που διαθέτουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους προβλέπεται η εξαίρεσή τους από το καθεστώς κινητικότητας και η μετάταξή τους στους οικείους Δήμους). Παράλληλα, όμως για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών λαμβάνεται μέριμνα για την απορρόφησή τους  μέσω του θεσμού της κινητικότητας εφόσον οι ίδιοι επέλεξαν να υπαχθούν σε αυτό, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (υποβολή αίτησης στην υπηρεσία του Δήμου όπου υπηρετούν αποκλειστικά μέχρι τις 4.10.2013), ενώ οι συνέπειες της ένταξής τους στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται αναδρομικά από 23.9.2013.  Η θέσπιση των ως άνω ρυθμίσεων οι οποίες εισήχθησαν με τροπολογία (ήδη άρθρο 126 του ν. 4199/2013 με τις διατάξεις του οποίου προστέθηκε το ως άνω εδάφιο  στην παρ. 2 του άρθρου 81) διενεργήθηκε σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση καθόσον οι δημοτικοί αστυνομικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος θεωρήθηκαν ως υπάλληλοι με υψηλά τυπικά προσόντα και αυξημένη εμπειρία, δυνάμενοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς στους οποίους κρίνονται απαραίτητοι. Συνεπώς η κατηγορία αυτή των δημοτικών αστυνομικών εφόσον υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου όπου υπηρετούν υπάγονται στο πρόγραμμα κινητικότητας από 23.9.2013 μετατασσόμενοι σε άλλους φορείς στους οποίους κρίνονται απαραίτητοι. Επιπροσθέτως,  πρόνοια του νομοθέτη για τη συγκεκριμένη κατηγορία των δημοτικών αστυνομικών εκδηλώθηκε και με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπου όπως προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου η κατηγορία αυτή των υπαλλήλων απορροφάται άμεσα από τους Δήμους και χωρίς να λαμβάνει χώρα διαδικασία αξιολόγησης αυτών. Ομοίως, άμεση απορρόφηση προβλέπεται και για τους υπαλλήλους δημοτικούς αστυνομικούς των οποίων ο σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Απόρροια της έλλειψης διαδικασίας αξιολόγησης αποτελεί περαιτέρω η αυτοδίκαιη μετάταξη των ως άνω κατηγοριών υπαλλήλων και μάλιστα αναδρομικά από 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο Δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργηση.  Η αυτοδίκαιη μετάταξη λαμβάνει χώρα στις ως άνω θέσεις αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν, ήτοι ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών της κατηγορίας στην οποία υπηρετούσαν. Πέραν της εισηγητικής έκθεσης και των πρακτικών συζήτησης της Βουλής που προαναφέρθηκαν τούτο συνάγεται: α) από την εισηγητική έκθεση του άρθρου 126 του ν. 4199/2013 όπου οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος δημοτικοί αστυνομικοί θεωρούνται υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα και αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς με σχετικές αρμοδιότητες, β) ιδίως από τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4186/2013 και 28 παρ. 3 του ν. 4210/2013 , όπου για κατηγορίες συναφείς με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 και οι οποίες κατά τη βούληση του νομοθέτη χρήζουν προστασίας, όπου ρητώς, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, αφενός προβλέπεται η εξαίρεσή τους από τη διαθεσιμότητα, αφετέρου η αυτοδίκαιη μετάταξή τους από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης σε συνιστώμενης προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και γ) από τον όρο αυτοδίκαιη μετάταξη ο οποίος δεν συναντάται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ώστε τα μη ρυθμιζόμενα ζητήματα να μην υπάγονται συμπληρωματικά στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω νομοθετημάτων. Ακολούθως, δημοτικοί αστυνομικοί των οποίων ο ή η σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας και μετατάσσονται αυτοδικαίως από 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου στον οποίο ανήκουν οι θέσεις πριν την κατάργηση, αντίστοιχες του βασικού τίτλου σπουδών που κατέχουν στις 23.9.2013 και  ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών της κατηγορίας στην οποία υπηρετούσαν. Ως εκ τούτων οι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν δύνανται να είναι ανώτερης κατηγορίας, από αυτές που μέχρι τον χρόνο της αυτοδίκαιης μετάταξής τους κατείχαν  για τους μεν δημοτικούς αστυνομικούς των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα κατά τις ρητές διατάξεις του άρθρου 90 του  ν. 4172/2013, ως ισχύει, για τους δε δημοτικούς αστυνομικούς κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά την ως άνω ερμηνεία των προαναφερόμενων διατάξεων. 

ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Με την 79605/7092/24.9.2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ (Γ΄ ΧΧΧ) η ήδη υπάλληλος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου ΧΧΧ ΧΧΧ, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, master of arts in political communication του Πανεπιστημίου Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου (ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με την αριθμ. 20 -2872/25.2.2008 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πρώην υπάλληλος του  κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, μετατάχθηκε αυτοδικαίως από 23.9.2013 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ενόψει του ότι ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ως εκ τούτου  κατά την απόφαση αυτή πληρούσε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013. Επακολούθησε η 281/2072/20.12.2013 απόφαση μετάταξης της ανωτέρω υπαλλήλου κατόπιν γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού. Στη συνέχεια εκδόθηκε το ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/196/10635 14676/25.6.2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο αναφέρεται ότι ο δημοτικός αστυνομικός που κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εξαιρείται από τη θέση σε διαθεσιμότητα και μετατάσσεται αυτοδικαίως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση διοικητικού κλάδου, αντίστοιχης κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχει, χωρίς να εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας, αφού το μεν δεν γίνεται ρητή μνεία στο νόμο του περιορισμού της οκταετίας το δε πρόκειται για μια κατ’ εξαίρεση μετάταξη που δεν αποτελεί έκφραση της βούλησης του υπαλλήλου καθώς και για αυτοδίκαιη μετάταξη με βάση το τυπικό προσόν του υπαλλήλου. Με τις προαναφερόμενες απόψεις συμφώνησε και το Υπουργείο Εσωτερικών (βλ. 14802/25.4.2014 έγγραφο). Κατόπιν αυτών με την 4234/53233/7.7.2014 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ τροποποιήθηκε η προγενέστερη 79605/7092/24.9.2013 διαπιστωτική του πράξη  και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξη από 23.9.2013 της ανωτέρω υπαλλήλου από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Στη συνέχεια εκδόθηκε το 98689/6.11.2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ,   σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος ΧΧΧ, εφόσον απασχολούσε δημοτικούς αστυνομικούς που ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 4172/2013 όφειλε να προβεί στην έκδοση απόφασης με την οποία θα ανακαλούνταν οι διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης μετάταξης τους και θα διαπιστώνονταν η αυτοδίκαιη μετάταξη του υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία με αναδρομική ισχύ από 23.9.2013. Ακολούθως με την 7467/92150/18.11.2014 απόφαση του Δημάρχου ανακλήθηκαν οι 79605/7092/24.9.2013, 281/2072/20.12.2013 και 4234/53233/7.7.2014 προγενέστερες αποφάσεις και διαπιστωτικές πράξεις και διαπιστώθηκε η από 23.9.2013 αυτοδίκαιη μετάταξη της υπαλλήλου από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης σε θέση αντίστοιχη με το βασικό τίτλο σπουδών. Με την 1103/20247/13.3.2015 απόφαση του Δημάρχου η ως άνω υπάλληλος κατατάχθηκε στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ε βαθμού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας 1 έτος, 6 μήνες και 5 ημέρες, αναδρομικά από 23.9.2013. Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων εκδόθηκε το 433, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα, ποσού 2.029,19 ευρώ,  που αφορά στην καταβολή των αναδρομικών αποδοχών λόγω μετάταξής της από 23.9.2013 έως 16.4.2014 σε ανώτερη κατηγορία από αυτήν που υπηρετούσε. 2. Με την 79614/7099/24.9.2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ, ο ήδη υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του  Δήμου ΧΧΧ, πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Αγροτικής Οικονομίας) της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, μετατάχθηκε αυτοδικαίως από 23.9.2013 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στη συνέχεια με την 285/2076/20.12.2013 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου (Γ΄ ΧΧΧ/2014) μετατάχθηκε στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού και με την 4241/53240/7.7.2014 απόφαση του Δημάρχου τροποποιήθηκε η 79614/7099/24.9.2013 προγενέστερη διαπιστωτική πράξη του και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξή του από 23.9.2013 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Κατόπιν των προαναφερόμενων εγγράφων το μεν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το δε σχετικού εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ΧΧΧ,  με την 7474/92169/18.11.2014 απόφαση του Δημάρχου ανακλήθηκαν οι  προγενέστερες διαπιστωτικές πράξεις και αποφάσεις μετάταξης και αυτοδίκαιης μετάταξης του ανωτέρω υπαλλήλου και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξή του  σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης αναδρομικά από 23.9.2013 σε θέση αντίστοιχη με το βασικό τίτλο σπουδών του. Ακολούθως εκδόθηκε η 1102/20246/13.3.2015 απόφαση του Δημάρχου, με την οποία ο ανωτέρω κατατάχθηκε στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ε΄ βαθμού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας 1 έτος, 6 μήνες και 5 ημέρες αναδρομικά από 23.9.2013. Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων εκδόθηκε το 434, οικονομικού έτους 2015, ποσού 2.010,67 ευρώ, χρηματικό ένταλμα, που αφορούσε στην καταβολή αναδρομικών αποδοχών χρονικού διαστήατος από 23.9.2013 έως 14.4.2014 λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία. 3.  Με την 79617/7102/24.9.2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ, η υπάλληλος του Δήμου ΧΧΧ ΧΧΧ η οποία ήδη υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, πρώην υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, μετατάχθηκε αυτοδίκαια από 23.9.2013 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, καθόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 ( ο σύζυγός της είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα). Στη συνέχεια με την 288/2079/20.12.2013 απόφαση του Δημάρχου η εν λόγω υπάλληλος κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου μετατάχθηκε στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού (Γ΄ ΧΧΧ/2014) και με την 4245/53244/7.7.2014 απόφαση του Δημάρχου  τροποποιήθηκε η προγενέστερη διαπιστωτική πράξη και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξή της από 23.9.2013 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Στη συνέχεια με την 7465/92147/18.11.2014 απόφαση του Δημάρχου ανακλήθηκαν οι προγενέστερες διαπιστωτικές πράξεις καθώς και οι αποφάσεις μετάταξης και αυτοδίκαιης μετάταξής της σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξή της από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης από 23.9.2013 σε θέση αντίστοιχη με το βασικό τίτλο σπουδών της. Επακολούθησε η  1109/ 20278/16.3.2015 απόφαση του Δημάρχου, με την οποία η εν λόγω υπάλληλος κατατάχθηκε αναδρομικά στο Ε2 μισθολογικό Κλιμάκιο του Ε΄ βαθμού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας 1 έτος 6 μήνες και 5 ημέρες, αναδρομικά από 23.9.2013, ήτοι από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης μετάταξής της σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με αναδρομική ισχύ από 23.9.2013. Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε το 435, οικονομικού έτους 2015, ποσού 2.029,21 ευρώ, που αφορούσε στην καταβολή των αναδρομικών αποδοχών από την μετάταξή της σε ανώτερη κατηγορία χρονικού διαστήματος από 23.9.2013 έως 16.4.2014. 4. Ο ήδη υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου ΧΧΧ, πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του προγράμματος «Περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση», πρώην υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με την 79597/7086/24.9.2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου, μετατάχθηκε αυτοδίκαια από 23.9.2013 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, καθόσον θεωρήθηκε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013. Στη συνέχεια με την 297/2158/20.12.2013 απόφαση  μετατάχθηκε κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου (Γ΄ ΧΧΧ/2014) στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού. Με την 4236/53235/7.7.2014 απόφαση τροποποιήθηκε η προγενέστερη διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξή του από 23.9.2013 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Κατόπιν των προαναφερόμενων εγγράφων το μεν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το δε σχετικού εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ,  με την 7477/92172/18.11.2014 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ ανακλήθηκαν οι  προγενέστερες διαπιστωτικές πράξεις  μετάταξης και αυτοδίκαιης μετάταξης του ανωτέρω και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετάταξη του σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης από 23.9.2013 σε θέση αντίστοιχη με το βασικό τίτλο σπουδών του. Ακολούθως εκδόθηκε η 1090/20084/18.3.2015 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, με την οποία ο ανωτέρω υπάλληλος κατατάχθηκε στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ε΄ βαθμού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας 1 έτος, 6 μήνες και 5 ημέρες αναδρομικά από 23.9.2013. Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων εκδόθηκε το 434, οικονομικού έτους 2015, ποσού 2.029,19 ευρώ, χρηματικό ένταλμα, που αφορούσε στην καταβολή αναδρομικών αποδοχών χρονικού διαστήματος από 23.9.2013 έως 16.4.2014 λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία.
IV.  Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει, κατά πλειοψηφία,  και για λόγους αυτεπαγγέλτως  εξεταζόμενους, για τους οποίους έχουν διατυπωθεί απόψεις του Δήμου ΧΧΧ, με το 38774/14.5.2015 έγγραφο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ότι οι εντελλόμενες με τα 433, 434 και 479, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα, δαπάνες , είναι  μη νόμιμες, αν και με εν μέρει διάφορη από την προβαλλόμενη με την έκθεση διαφωνίας αιτιολογία, ειδικότερα, διότι μη νομίμως οι δικαιούχοι των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων μετατάχθηκαν στην κατηγορία ΠΕ, ανώτερη των καταργηθεισών θέσεων από τις οποίες προέρχονταν, δεδομένου ότι η αυτοδίκαιη μετάταξή τους από τις καταργηθείσες θέσεις δημοτικής αστυνομίας  δεν ήταν επιτρεπτό, κατά τα προβλεπόμενα στις εφαρμοστέες διατάξεις όπως εκτίθενται στην σκέψη ΙΙ Β  της παρούσας να διενεργηθεί σε ανώτερη κατηγορία. Αντιθέτως, η εντελλόμενη με το 435, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα δαπάνη που αφορά στην καταβολή αναδρομικών αποδοχών χρονικού διαστήματος από 23.9.2013 έως 14.4.2014, είναι νόμιμη, διότι η φερόμενη ως δικαιούχος του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος υπάλληλος εμπίπτει κατά τις ρητές διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 στην εξαιρετικώς αντιμετωπιζόμενη από το νομοθέτη κατηγορία υπαλλήλων, των οποίων ο ή η σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, δυνάμενη να μεταταχθεί αυτοδικαίως από 23.9.2013 και σύμφωνα με το βασικό τίτλο σπουδών που κατείχε κατά την ημερομηνία αυτή σε ανώτερη κατηγορία.  Κατά την άποψη όμως της Παρέδρου Ελένης Σκορδά, όπως προεκτέθηκε στην σκέψη II B της παρούσας αμφότερες οι κατηγορίες υπαλλήλων και συγκεκριμένα τόσο οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δημοτικοί αστυνομικοί φερόμενοι ως δικαιούχοι των 433, 434 και 479, οικονομικού έτους 2015, χρηματικών ενταλμάτων, όσο και η υπάλληλος της οποίας ο σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, φερόμενη ως δικαιούχος του 435, οικονομικού έτους 2015, χρηματικού εντάλματος, επιτρεπτώς μετατάχθηκαν αυτοδικαίως από 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ανώτερης κατηγορίας αντίστοιχης του βασικού τίτλου σπουδών που κατείχαν κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών της κατηγορίας όπου υπηρετούσαν. Επομένως, κατά την άποψη αυτή οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι νόμιμες.

V. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, οι εντελλόμενες με τα 432, 433 και 479 δαπάνες είναι μη νόμιμες και συνεπώς τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν. Η εντελλόμενη, όμως, με το χρηματικό ένταλμα  435, οικονομικού έτους 2015, δαπάνη είναι νόμιμη και συνεπώς το χρηματικό αυτό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.
Για  τους  λόγους  αυτούς
Αποφαίνεται  ότι  τα 433, 434 και 475, οικονομικού  έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσών  2.029,19, 2.010,67 και 2.029,19 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθούν, ενώ  το 435, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ιδίου Δήμου, ποσού 2.029,21 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Πηγή: Dimosnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου