Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

Το πρακτικό επεξεργασίας του Ε' Τμήματος του ΣτΕ του προεδρικού διατάγματος για τη Δημοτική Αστυνόμευση (308/2014)

Αριθμός 308/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

ΜΕΛΗ:
Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος,
Πρόεδρος του Ε' Τμήματος
Μ Γκορτζολίδου, Σύμβουλος
Δ Βασιλειάδης, Πάρεδρος

Εισηγητής, ο Πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης και άλλες διατάξεις»


Πρακτικό Συνεδριάσεως

Το Τμήμα συνήλθε με την ανωτέρω σύνθεση στις 19 Δεκεμβρίου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Ε. Οικονόμου, για να επεξεργασθεί το ανωτέρω σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο διαβιβάσθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με το 2243/30.7.2014 έγγραφο της, που πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν.

Κατά τη συνεδρίαση έλαβε το λόγο ο εισηγητής, ο οποίος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος και ανέπτυξε τη γνώμη του για τα ζητήματα που προκύπτουν.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών και το Τμήμα γνωμοδότησε ως εξής :

Γνωμοδότηση

-2-
Αριθμός 308/2014

1. Με το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος επιχειρείται η ίδρυση και οργάνωση Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης στην Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του σχεδίου συνιστώνται Τμήματα Δημοτικής Αστυνόμευσης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου και καθορίζονται η έδρα τους και η κατά τόπον αρμοδιότητά τους, με το άρθρο 2 ρυθμίζονται η διάρθρωση η στελέχωση και οι αρμοδιότητες των εν λόγω Τμημάτων, με το άρθρο 3 του σχεδίου συνιστώνται Γραφεία Δημοτικής Αστυνόμευσης σε ορισμένα Αστυνομικά Τμήματα, με τα άρθρα 4 και 5 καθορίζονται, αντιστοίχως, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δημοτικών αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ , με τα άρθρα 6 και 7 ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διοικητών των Τμημάτων και των Γραφείων Δημοτικής Αστυνόμευσης, αντιστοίχως, με το άρθρο 8 προβλέπονται τα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας στα συνιστώμενα τμήματα, με τα άρθρα 9 και 10 του σχεδίου θεσπίζονται οι γενικές και οι μεταβατικές διατάξεις και τέλος με το άρθρο 11 του σχεδίου τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 74Α του π δ 141/1991 και προβλέπεται ότι καθήκοντα αστυνομικού γειτονιάς εκτελούν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες. αστυφύλακες και δημοτικοί αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Το σχέδιο προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κατ' επίκληση, πλην άλλων, των ακόλουθων διατάξεων α) του άρθρου 81 παρ 1 και 4 του ν. 4172/2013, β) του άρθρου 39 παρ 1 του ν. 4249/2014 γ) των άρθρων 8 παρ 5 και 11 παρ 1 (περ. α', β', στ') και 6 του ν. 1481/1984 και δ) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000. Εξάλλου στο στοιχείο 12 του προοιμίου του σχεδίου βεβαιώνεται σε συνδυασμό και προς την αναφερόμενη στο στοιχείο 13 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ ότι από τις διατάξεις του διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογίσω 192.00,00 ευρώ για το έτος 2014 η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43-110 και 241.000.00 ευρώ περίπου για το έτος 2015 και για κάθε ένα από τα επόμενα

-3-
Αριθμός 308/2014

έτη που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω φορέα εντός τ ων προβλεπομένων ορίων του Μ Π.Δ.Σ

3. Στο άρθρο 81 του ν 4172/2013 (Α' 167) ορίζονται τα ακόλουθα: «1. [...] Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι [Δημοτικής Αστυνομίας] του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4 καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους ιδίως μέσ ω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης [...] 4 Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων παραμένουν στην κυριότητά τους Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων «καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών [...]». Επακολούθησε ο ν 4249/2014 (Α΄ 73) όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 (σελ. 5333 και επ. του ΦΕΚ, Α' 160), με τις διατάξεις του οποίου αναδιοργανώθηκαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβ

-4-
Αριθμός 308/2014

εστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Επιτελικής Μονάδας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως προς τη δομή, τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες τους. Στο άρθρο 11 παρ 3 του τελευταίου αυτού νόμου, το οποίο προσδιορίζει την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ορίζεται ότι «Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως α. τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές, β. την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές, γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων θεαμάτων και καταστημάτων, δ. την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τη μεταγωγή των κρατουμένων, ε. τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας, στ. την άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνόμευσης». Εξάλλου, στο άρθρο 39 του αυτού ν. 4249/2014 ορίζεται ότι «1. Για τη ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 1481/1984 (Α' 152) και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Α' 41). 2. Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντί κείνται στις διατάξεις του παρόντος [ ]» Οι εν λόγω εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 και 28 του ν. 2800/2000 στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 39 παρ 1 του ν. 4249/2014 για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και θεμάτων που α φορούν το προσωπικό της ορίζουν ότι «Με προεδρικά διατάγματα εκδίδομενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης [νυν Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασία του Πολίτη] μπορεί, και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων α) να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία,  την έδρα, τις αρμοδιότητες και την αντιστοιχία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης β) να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και

-5-
Αριθμός 308/2014

να συνιστώνται νέες, [...] στ) να ρυθμίζονται θέματα άσκησης αρμοδιότητα ς αντιστοιχίας ιεραρχίας και μισθού προς τους στρατιωτικούς του στρατού ξηράς, προσόντων, διαδικασίας επιλογής, τοποθετήσεων εντοπιότητας, μεταθέσεων, κρίσεων, προαγωγών, ορίου ηλικίας, αποστρατείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του αστυνομικού προσωπικού [...] 6. Με βάση τη διάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών και τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό καταρτίζεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των υπηρεσιών, ο οποίος κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [...]» (άρθρο 11 του ν 1481/1984 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986, Α' 49) καθώς και ότι «Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων που προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εφαρμόζονται και για το προσωπικό και τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής» (άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000). Τέλος στο άρθρο 8 παρ 5 του ν 1481/1984 ορίζεται ότι «5. Ο αριθμός και η τοπική αρμοδιότητα όλων των αστυνομικών υπηρεσιών καθορίζονται από τον πίνακα χωρογραφικής κατανομής των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».

4. Το σχέδιο με το προεκτεθέν περιεχόμενο, προτεινόμενο αρμοδίως από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, η αρμοδιότητα του οποίου στηρίζεται στην Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β' 2105), ευρίσκει κατ' αρχήν, νόμιμο έρεισμα στις μνημονευόμενες στα στοιχεία 1, 2, 3 και 4 του προοίμιου του σχεδίου προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 4172/2013 1481/1984 και 2800/2000, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 (πρβλ. Π.Ε 292/2014 παρατ. 10), προκαλεί δε τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

5. Από τον τίτλο του σχεδίου πρέπει να απαλειφθεί η φράση «και άλλες διατάξεις», αφενός, διότι κατ' αρχήν από νομοτεχνική άποψη η διατύπωση αυτή αρμόζει μόνο σε τυπικό νόμο και όχι σε κανονιστική διοικητική πράξη

-6-
Αριθμός 308/2014

και, αφετέρου, διότι και οι «λοιπές διατάξεις» που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Γ' του σχεδίου τίθενται για την οργάνωση των υπηρεσιών Δημοτική ς Αστυνόμευσης της ΕΛ.ΑΣ. και ως εκ τούτου καλύπτονται από τον τίτλο του σχεδίου «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης» (Π.Ε. 292/2014 παρατ. 12).

6. Στο στοιχείο 2 του προοιμίου πρέπει να προστεθεί και το άρθρο 30 παρ. 5 του ν 4249/2014, όπως το άρθρο 30 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 231 του ν. 4281/2014.

7. Ως προς το μνημονευόμενο στο στοιχείο 5 του προοιμίου άρθρο 22 παρ. 3 του ν 2362/1995 σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν 4270/2014 (Α' 143) η ισχύς της διάταξης αυτής παύει από 1.1 2015, αντίστοιχες δε διατάξεις με το ανωτέρω άρθρο περιλαμβάνονται στο άρθρο 77 του τελευταίου αυτού νόμου. Συνεπώς στο στοιχείο αυτό πρέπει να προστεθούν και τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β΄, 20 περ. ιβ΄, 77, 177 και 183 του ν. 4270/2014, αν δε το διάταγμα δημοσιευθεί μετά την 1.1.2015 το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 πρέπει να απαλειφθεί (πρβλ. Π Ε. 278/2014, 258/2014)

8. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου 12 του προοιμίου πρέπει να διαγραφεί, διότι, όπως διατυπώνεται δεν αποτελεί βεβαίωση κάλυψης της δαπάνης. Εξάλλου, αν το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας των υπηρεσιών καλυφθεί από τους αναφερόμενους στο εδάφιο αυτό Δήμους, το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπισθεί με τις κατάλληλες εγγραφές στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών.

9. Το σχέδιο είχε σταλεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης πριν από τη δημοσίευση του ν. 4281/2014. Κατά συνέπεια στα άρθρα του σχεδίου πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές ως προς τους τίτλους των υπηρεσιών και των οργάνων με βάση τις διατάξεις του ν 4281/2014 ιδίως δε στα άρθρα 1 παρ. 1 περ. γ΄ 3 παρ. 1 περ. στ΄ έως ιβ΄, 8 παρ. 4 και 5 και 9 παρ. 2 και 3 του σχεδίου. Στις ανωτέρω διατάξεις του σχεδίου αντί για Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (Π Α.Δ ), οι οποίες δεν υφίστανται πλέον (βλ. άρθρο 30 του ν 42449/2014 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του

-7-
Αριθμός 308/2014

με το άρθρο 231 παρ 4 του ν 4281/2014) πρέπει να τεθούν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Αστυνομίας αναλυτικά (άρθρα 1 παρ. 1 περ. γ΄, 3 παρ. 1 περ. στ' έως ιε' του σχεδίου), και να αναφερθούν, όπου απαιτείται, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές (άρθρα 8 παρ. 4 και 5 και 9 παρ. 2 και 3 του σχεδίου), εν γένει δε πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες, κατά την κρίση της Διοίκησης, προσαρμογές της ορολογίας των υπηρεσιών και οργάνων που προβλέπονται στο σχέδιο προς τις διατάξεις του ν. 4281/2014.

10. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του σχεδίου, αποτελούν κατά βάση επανάληψη των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3731/2008 (Α' 263), εν όψει δε των όσων ορίζονται στο προαναφερθέν άρθρο 81 παρ 4 του ν 4172/2013, οι διατάξεις αυτές έχουν καλώς.

11. Ομοίως, νομίμως τίθεται και η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του σχεδίου* (πρβλ. και άρθρο 2 παρ 6 του ν. 3731/2008).

12. Τέλος, από το άρθρο 10 του σχεδίου (τέταρτη σειρά) πρέπει να απαλειφθεί το «θα».

Η παρούσα γνωμοδότηση εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2014.

Η πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος                   Η Γραμματέας
     Αγγ. Θεοφιλοπούλου                               Ε. Οικονόμου

* Μάλλον πρόκειται για τυπογραφικό λάθος και εννοεί 5 παρ. 2

Σχολιασμός: Επειδή πολλά έχουν ακουστεί σε σχέση με αυτό το Π.Δ., και επειδή κάποιοι συνάδελφοι και κάποιοι πολιτικοί σάς έχουν φλομώσει στο παραμύθι, ας δούμε τι προκύπτει από το πρακτικό επεξεργασίας του προεδρικού διατάγματος: Καταρχήν, το σχέδιο του Π.Δ. εστάλη στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στις 30 Ιουλίου 2014. Η δε συνεδρίαση του Ε' Τμήματος έλαβε χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2014, ενώ το πρακτικό εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2014. Ο λόγος που πέρασαν 5 σχεδόν μήνες για να αποσταλεί από τη Γ.Γ. της Κυβέρνησης στο ΣτΕ προς επεξεργασία ήταν η εκκρεμής απόφαση για τη συνταγματικότητα της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας (βλ. ρεπορτάζ ΕΘΝΟΥΣ 14.1.2015, 2η παράγραφος, εδώ). Σημειώνεται ότι όταν κάποιο σχέδιο Π.Δ. αποστέλλεται στο ΣτΕ, αυτό διενεργεί νομοπαρασκευαστικό έλεγχο και αποφαίνεται εντός 15 ημερών. Το σχέδιο του Π.Δ. είναι πάνω-κάτω αυτό για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει εδώ, και ουδέποτε αποσύρθηκε ή συντάχθηκε νέο με διαφορετικό περιεχόμενο που κρίθηκε αντισυνταγματικό, ή ότι άλλο σας έχουνε πει. Εξάλλου τα πρακτικά επεξεργασίας του ΣτΕ είναι δημόσια, και όσοι επικαλούνται τέτοιες πληροφορίες, απλά ζητείστε τους τον αριθμό του πρακτικού. Επίσης έχουμε να προσθέσουμε ότι είναι θέμα χρόνου η δημιουργία συνδικαλιστικού φορέα, και θα πρέπει να επικρατήσει στοιχειώδης σοβαρότητα για το καλό του κλάδου, με τον αποκλεισμό όλων αυτών που δεν διστάζουν να αναπαράγουν ψέμματα ή αποκυήματα της φαντασίας τους, για ιδιοτελείς σκοπούς...

1 σχόλιο:

  1. Νόμος του κράτους με αριθμό 4172/2013 η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας


    200 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή