Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Ελεγκτικό Συνέδριο: Καταβολή αναδρομικών σε δημοτικό αστυνομικό λόγω αλλαγής κατηγορίας – Καταβολή αποδοχών μετά την απόφαση περί μη επανασύστασης

α) Η καταβολή ποσού σε υπάλληλο ως αναδρομικών, λόγω αλλαγής εκπαιδευτικής κατηγορίας, από ΔΕ, που ήταν στην Ελληνική αστυνομία σε ΠΕ, που ήταν η θέση που κατείχε στη Δημοτική αστυνομία, είναι νόμιμη καθόσον κρίσιμο χρονικό σημείο για την αυτοδίκαιη κατάληψη από αυτόν της θέσης ΠΕ, που κατείχε στη δημοτική αστυνομία πριν από την κατάργησή της, ήταν η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, με την οποία ο ως άνω δημοτικός αστυνομικός εκδήλωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στην επανασυσταθείσα θέση και όχι η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, δεδομένου ότι η σύσταση της ως άνω θέσης και η κατάληψή της από τον ως άνω δημοτικό αστυνομικό έγινε αυτοδικαίως, με τη ρύθμιση του άρθρου 19 του ως άνω νόμου. Νόμιμη δαπάνη


β) Μη νομίμως εντέλλεται η καταβολή αμοιβής στους ως άνω υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα από 8.7.2015 (ημερομηνία λήψης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας) έως 31.7.2015, καθόσον οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, με τις οποίες κατετάγησαν οι ανωτέρω σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις δημοσιεύτηκαν στην ΕτΚ στις 18.8.2015 και συνεπώς μη νομίμως παρείχαν αυτοί την εργασία τους για το ως άνω χρονικό διάστημα. Μη νόμιμη δαπάνη. Εντούτοις λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη, της σύνθετης πραγματικής κατάστασης, που δημιουργήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015, το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης. (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 279/2015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ  

ΠΡΑΞΗ 279/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, και τις Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Αθηνά Σιγάλα, Παρέδρους.

Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 22 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία της  δικαστικής υπαλλήλου Θεοδώρας Τακιτζίδου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την ελλείπουσα Γραμματέα.

Για να αποφανθεί ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με τη θεώρηση ή μη των 230Α και 250Α, οικονομικού έτους 2015, χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του ως άνω Δήμου.

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Αφού έλαβε υπόψη

Την 268/8.9.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Κωνσταντίνου Τόλη, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνεται η μη θεώρηση των ως άνω χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 45/17.7.2015 πράξη του, να θεωρήσει τα 230Α και 250Α, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, που αφορούν, το πρώτο στην καταβολή του ποσού των 2.257,70 ευρώ στους φερόμενους ως δικαιούχους ΧΧΧ και ΧΧΧ ως αποδοχές μηνός Ιουλίου 2015, λόγω επαναφοράς τους σε επανασυσταθείσες θέσεις της δημοτικής αστυνομίας και το δεύτερο στην καταβολή του ποσού των 149,96 ευρώ στον υπάλληλο ΧΧΧ ως αναδρομικών για το διάστημα από 22.5.2015 έως 22.6.2015, λόγω αλλαγής εκπαιδευτικής κατηγορίας. Τη θεώρηση των ενταλμάτων αυτών αρνήθηκε ο Επίτροπος με την αιτιολογία ότι: α) Μη νομίμως εντέλλονται, με το 230Α Χ.Ε, τακτικές αποδοχές στους δημοτικούς αστυνομικούς ΧΧΧ και ΧΧΧ, που επέστρεψαν στο Δήμο ΧΧΧ κατ΄εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, για το χρονικό διάστημα από 8.7.2015 έως 31.7.2015, καθόσον με την 311/8.7.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ αποφασίστηκε η μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και β) μη νομίμως εντέλλεται με το 250Α Χ.Ε. η καταβολή αναδρομικών αποδοχών στον ΧΧΧ για το διάστημα από 22.5.2015, που αυτός ανέλαβε υπηρεσία, ενώ η ως άνω καταβολή τους θα έπρεπε να ξεκινήσει στις 23.6.2015, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο επαναδιορισμός του στη δημοτική αστυνομία. Ο Δήμος ΧΧΧ με το 27363/6.8.2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου επανυπέβαλε τα ως άνω χρηματικά εντάλματα πληρωμής προς θεώρηση υποστηρίζοντας τη νομιμότητά τους για τους λόγους που αναφέρονται στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να τα θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 18.8.2015 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Ο ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 47) ορίζει στο άρθρο 19 με τίτλο «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» ότι: «1. α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π` από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β` 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α` 167). β) (…) 2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(…) 3. α) Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των δήμων ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4172/2013 (Α` 167), σύμφωνα με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. β) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά τους προσόντα είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυμούν ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2. (…)».
Β. Από την ως άνω διάταξη προκύπτουν τα εξής: Μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στις 11.5.2015, επανασυστάθηκαν αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι της δημοτικής αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 και οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, τέως δημοτικοί αστυνομικοί, που επιθυμούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη θέση τους, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική αίτηση, σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, στη Διεύθυνση προσωπικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, οπότε και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο όργανο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, κρίσιμο χρονικό σημείο για την αυτοδίκαιη κατάληψη από τους δημοτικούς αστυνομικούς των θέσεων που επανασυστήθηκαν αυτοδικαίως με τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, με την οποία ο ως άνω δημοτικός αστυνομικός εκδηλώνει την επιθυμία του να επιστρέψει στην επανασυσταθείσα θέση και όχι η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, καθόσον πρόκειται για πράξη με διαπιστωτικό και μόνον χαρακτήρα, που δεν ενεργεί εφεξής, αλλά αναπτύσσει αναδρομική ισχύ που ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού, δεδομένου ότι η σύσταση των ως άνω θέσεων και η κατάληψή τους από τους δημοτικούς αστυνομικούς έχει γίνει αυτοδικαίως, με τη ρύθμιση του άρθρου 19 του ως άνω νόμου (βλ. και Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ..Δαπ. στο Ι Τμ. 238/2015). Περαιτέρω και εφόσον το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο  αποφασίσει τη μη επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας, οι θέσεις των δημοτικών αστυνομικών καταργούνται και οι δημοτικοί αστυνομικοί, που επέστρεψαν και κατείχαν τις θέσεις αυτές κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες του δήμου με βάση τα τυπικά τους προσόντα, με απόφαση του Δημάρχου.

III. Ο ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) ορίζει, στο άρθρο 5, ότι: «(…) 2. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται: (…) ια. Οι ατομικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου (…) κδ) κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία» και, στο άρθρο 16, ότι: «1. Η εκτέλεση των πράξεων που δημοσιεύονται κατά νόμο στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δεν επιτρέπεται πριν από τη δημοσίευσή τους (…)». Εξάλλου, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄45), ορίζει στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 ότι: «Η ατομική διοικητική πράξη τελειούται με την υπογραφή και τη χρονολόγησή της ή τη δημοσίευσή της αν είναι δημοσιευτέα κατά νόμο (...)». Εξάλλου, σύμφωνα με το ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄143) για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. (διορισμός, απόσπαση, τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάταξη κλπ) απαιτείται απόφαση του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλος, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ήτοι τα έννομα αποτελέσματά τους δεν δύνανται να ανατρέξουν σε χρόνο πρότερο της έκδοσής τους, η οποία, όταν πρόκειται για δημοσιευτέες πράξεις, συμπίπτει με τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν αυτό ρητώς προβλέπεται από σχετική με την έκδοσή τους διάταξη νόμου ή σαφώς προκύπτει από αυτή ή εάν εκδίδονται σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου ή σε περίπτωση ανάκλησης παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης (πρβλ.  ΕΣ Πρ. Ι Τμ. 274-5, 99/2012, 65/2012). Επομένως, η ατομική διοικητική πράξη για την κατάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από τη δημοσίευσή της και δεν δύναται καταρχήν να έχει αναδρομική ισχύ, με συνέπεια τυχόν παροχή εργασίας εκ μέρους εργαζομένου κατά το χρονικό διάστημα προ της δημοσίευσης να μην είναι νόμιμη (βλ. ΕΣ Πρ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο I Τμ. 259, 32/2014 και Ι Τμ. 203/2013).

ΙV. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 6000/2/5250/8-π/12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 600/2/234-γ/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2631), εντάχθηκαν οι ΧΧΧ και ΧΧΧ, δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου ΧΧΧ, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (άρθρο 81 του ν. 4172/2013), στον κλάδο ΔΕ. Μετά την ψήφιση του ν. 4325/2015, οι ανωτέρω, με τις  16271 και 16286/19.5.2015 αιτήσεις τους αντίστοιχα, ζήτησαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ως άνω νόμου, την έγκριση της αυτοδίκαιης επανακατάταξής τους σε οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ και ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο ΧΧΧ, τις οποίες κατείχαν πριν την κατάργηση της υπηρεσίας αυτής στις 22.9.2013, με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ΧΧΧ εξέδωσε τις 16690 και 16691/22.5.2015, διαπιστωτικές πράξεις του με τις οποίες κατέταξε τους ως άνω δημοτικούς αστυνομικούς, από 11.5.2015 σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ & ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ την ίδια ημέρα 22.5.2015 υπεγράφη από αυτούς πρωτόκολλο εμφάνισης και εγκατάστασης στην υπηρεσία. Οι ως άνω πράξεις δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 23.6.2015 (Β΄ 1212). Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο ΧΧΧ, με την 311/8.7.2015 απόφασή του, αποφάσισε να μην επανασυστήσει την Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας καθόσον οι 5, μόλις, δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι αιτήθηκαν την επανακατάταξή τους στις οργανικές τους θέσεις δεν επαρκούσαν για τη στελέχωσή της. Συνακόλουθα ο Δήμαρχος ΧΧΧ εξέδωσε την 24100/10.7.2015 διαπιστωτική πράξη, με την οποία κατέταξε τον υπάλληλο ΧΧΧ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού και την 24099/10.7.2015 όμοια πράξη,   με την οποία κατέταξε τον υπάλληλο ΧΧΧ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού. Οι ως άνω πράξεις του Δημάρχου δημοσιεύτηκαν στην ΕτΚ στις 18.8.2015 (Β΄1737). Για την καταβολή στους ως άνω υπαλλήλους του Δήμου των αποδοχών τους για το μήνα Ιούλιο 2015 εκδόθηκε το 230Α χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού 2.257,70 ευρώ. Τέλος, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 4.6.2015 Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού, 3ο Τμήμα Λογιστηρίου Μισθολογικών Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανασυγκρότησης και το από 16.6.2015 έγγραφο της αυτής ως άνω Υπηρεσίας για τη μεταφορά των πιστώσεων, που αφορά τη μισθοδοσία πρώην Δημοτικών Αστυνόμων από 1.7.2015 έως 31.12.2015, οι αποδοχές των ως άνω υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 11.5.2015 έως 30.6.2015 καταβλήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, στην οποία υπήρχαν οι σχετικές πιστώσεις και δεν τίθεται θέμα αναζήτησής τους, αφού αυτό δεν αναφέρεται στο φύλλο διακοπής της μισθοδοσίας τους. Ειδικά για τον δημοτικό αστυνομικό ΧΧΧ, οι αποδοχές που του καταβλήθηκαν για το χρονικό διάστημα από 22.5.2015, που ανέλαβε υπηρεσία στο Δήμο ΧΧΧ, έως τις 30.6.2015, αφορούσαν στις αποδοχές του Κλάδου ΔΕ, με τον οποίο αυτός είχε τοποθετηθεί στην Ελληνική Αστυνομία και όχι ΠΕ, που ήταν η οργανική του θέση στη δημοτική αστυνομία. Συνακόλουθα και προκειμένου να καταβληθούν στον ανωτέρω τα αναδρομικά από 22.5.2015 έως 22.6.2015 λόγω της διαφοράς μισθού και μισθολογικού κλιμακίου, εκδόθηκε το 250Α χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού 149,96 ευρώ.

V. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, η καταβολή του ποσού των 149,96 ευρώ στον υπάλληλο ΧΧΧ ως αναδρομικών για το διάστημα από 22.5.2015 έως 22.6.2015, λόγω αλλαγής εκπαιδευτικής κατηγορίας, από ΔΕ, που ήταν στην Ελληνική αστυνομία σε ΠΕ, που ήταν η θέση που κατείχε στη Δημοτική αστυνομία, είναι νόμιμη καθόσον κρίσιμο χρονικό σημείο για την αυτοδίκαιη κατάληψη από αυτόν της θέσης ΠΕ, που κατείχε στη δημοτική αστυνομία πριν από την κατάργησή της, ήταν η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, με την οποία ο ως άνω δημοτικός αστυνομικός εκδήλωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στην επανασυσταθείσα θέση και όχι η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης,  δεδομένου ότι η σύσταση της ως άνω θέσης και η κατάληψή της από τον ως άνω δημοτικό αστυνομικό έγινε αυτοδικαίως, με τη ρύθμιση του άρθρου 19 του ως άνω νόμου. Αντίθετα, μη νομίμως, όπως βασίμως προβάλει ο Επίτροπος, εντέλλεται η καταβολή αμοιβής στους ως άνω υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα από 8.7.2015 έως 31.7.2015, καθόσον οι σχετικές 24100/10.7.2015 και 24099/10.7.2015  διαπιστωτικές πράξεις, με τις οποίες κατετάγησαν οι ανωτέρω σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις δημοσιεύτηκαν στην ΕτΚ στις 18.8.2015 (Β΄1737) και συνεπώς μη νομίμως παρείχαν αυτοί την εργασία τους για το ως άνω χρονικό διάστημα. Εντούτοις λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη, της σύνθετης πραγματικής κατάστασης, που δημιουργήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015, σε εφαρμογή του οποίου οι ως άνω υπάλληλοι επέστρεψαν στο Δήμο ΧΧΧ στις 22.5.2015 και ανέλαβαν υπηρεσία, ως Δημοτικοί Αστυνομικοί, αυτοδίκαια από το νόμο, ενώ τελικά η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου αυτού δεν επανασυστήθηκε, οπότε  αυτοί τοποθετήθηκαν σε άλλες προσωποπαγείς θέσεις και ότι οι σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου εκδόθηκαν ήδη από τις 10.7.2015, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η καθυστερημένη δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων του Δημάρχου στην ΕτΚ δεν έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων αλλά εξαιτίας της ιδιαίτερης κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά την αυτοδίκαιη σύσταση της δημοτικής αστυνομίας με το νόμο και, τελικά τη μη σύστασή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της ανάγκης άμεσης τοποθέτησης των ως άνω υπαλλήλων σε νέες θέσεις, αφού αυτοί είχαν επιστρέψει και υπηρετούσαν στο Δήμο ήδη από τις 22.6.2015 και συνεπώς το 230Α χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, εφόσον δεν υφίσταται άλλη πλημμέλεια, που να επηρεάζει τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης.

VΙ. Κατ’ ακολουθία αυτών, οι εντελλόμενη με το 230Α χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη, το ένταλμα αυτό, όμως, μπορεί να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, εφόσον δεν υφίσταται άλλη πλημμέλεια, που να επηρεάζει τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Αντίθετα η εντελλόμενη με το 250Α χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και συνεπώς αυτό πρέπει να θεωρηθεί.

Πηγή: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου