Τρίτη 1 Μαρτίου 2016

Αποζημίωση απόλυσης λόγω μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας για τους σχολικούς φύλακες - Πράξη 313/2015 κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι' Τμήμα)

Δημοσιεύουμε μία ενδιαφέρουσα πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την  οποία οι σχολικοί φύλακες που είχαν απολυθεί δικαιούνται όχι μόνο την αποζημίωση απόλυσης, αλλά και αποζημίωση για τις ημέρες κανονικής άδειας που δεν τους είχαν χορηγηθεί. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πλέον των 300 δημοτικών αστυνομικών που ουδέποτε τους χορηγήθηκε η κανονική άδεια του 2012 (που με τις κείμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είχε μεταφερθεί στο έτος 2013), λόγω άρνησης ιδιαίτερα της ΕΛ.ΑΣ. να τους την χορηγήσει. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν δικαιούνται την παραπάνω αποζημίωση επειδή είναι «μόνιμοι» και η άδειά τους τυπικά δεν χάνεται, στην ύστατη περίπτωση που δεν την αιτηθούν χορηγείται υποχρεωτικά. Έτσι, δεδομένης της μονιμότητας και της αρχής της συνέχειας της διοίκησης και της καλής πίστης, η άδεια αυτή θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί, ένα θέμα που δεν διευθετήθηκε ποτέ. Για την ιστορία, οι δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν απολυθεί ουδέποτε έλαβαν αποζημίωση απόλυσης έτσι κι αλλιώς, παρά τις τυμπανοκρουσίες τότε του κ. Μητσοτάκη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΑΞΗ 313/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο, και την Εισηγήτρια Ελένη Κατσούρα (εισηγήτρια).
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου 2015, με την παρουσία της δικαστικής υπαλλήλου Θεοδώρας Τακιτζίδου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την ελλείπουσα Γραμματέα, για να αποφανθεί ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με τη θεώρηση ή μη του 149, οικονομικού έτους 2015, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του οικείου Δήμου.

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Αφού έλαβε υπόψη
Την 190/6.7.2015 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Αντώνιου Νικητάκη, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνεται η μη θεώρηση του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό ΧΧΧ, με την 69/31.12.2014 πράξη του, αρνήθηκε να θεωρήσει το 479, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα του Δήμου ΧΧΧ, που αφορούσε στην καταβολή συνολικού ποσού 6.451,68 ευρώ, σε πρώην σχολικούς φύλακες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δήμου ΧΧΧ, ως αποζημίωσή τους για μη ληφθείσα κανονική άδεια κατά το έτος 2013, λόγω κατάργησης των θέσεων της ειδικότητάς τους στον Δήμο αυτό και συνακόλουθα λύσεως της υπαλληλικής τους σχέσης. Ως αιτιολογία για την άρνησή του, ο Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, αφού οι εν λόγω υπάλληλοι ετέθησαν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013, λόγω κατάργησης των θέσεων της ειδικότητας αυτών, ενώ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 177 παρ. 3 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας κανονικής άδειας συναρτάται αποκλειστικά με την απόλυση του εργαζομένου, μη λογιζομένης ως τέτοιας της θέσεως υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Ακολούθως, ο Δήμος ΧΧΧ, αντικατέστησε το ως άνω χρηματικό ένταλμα με το 149, οικονομικού έτους 2015, όμοιο και με το 16375/23.4.2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών που υπεγράφη κατ’ εντολή του Δημάρχου ΧΧΧ υπέβαλε το τελευταίο για θεώρηση στον Επίτροπο, υποστηρίζοντας για τους διαλαμβανόμενους σε αυτό λόγους τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να το θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 8.6.2015 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ορίζει στο άρθρο 3, που φέρει τον τίτλο «Έκταση εφαρμογής – Διαίρεση ύλης», ότι «Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των Ο.Τ.Α., ως κατωτέρω: 1. Στις διατάξεις του πρώτου μέρους υπάγεται το μόνιμο προσωπικό: α. των Δήμων (…) 2. Στις διατάξεις του δεύτερου μέρους υπάγεται (…) και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου», στο άρθρο 177, που φέρει τον τίτλο «Άδειες» και εντάσσεται συστηματικά στο δεύτερο μέρος, Κεφάλαιο Β΄ του ως άνω Κώδικα, ότι «1. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως 67 του παρόντος ισχύουν και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 2 (…). 3. Ο μισθωτός δικαιούται από τον εργοδότη του αποζημίωση σε περίπτωση λύσεως της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο ή λήξεως του χρόνου απασχόλησης πριν λάβει τη δικαιούμενη κανονική άδεια δύο (2) ημερομισθίων για κάθε μήνα απασχόλησής του σε αυτόν τον εργοδότη, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από έναν μήνα (1), καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση με τις αποδοχές που θα ελάμβανε εάν του χορηγούνταν η άδεια. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, προκειμένου για μισθωτούς που παρέχουν εργασία εκ περιτροπής ή διαλείπουσα, ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης» και στο άρθρο 56, που φέρει τον τίτλο «Χορήγηση κανονικής άδειας» ότι «1. (…) 2. Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμη δεν τη ζητήσει. (…)».      

Β. Περαιτέρω, ο ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167/23.7.2015), ορίζει στο άρθρο 80, υπό τον τίτλο «Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων», όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ότι « 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9ην Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. (…)», στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ετέθησαν εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης βάσει κριτηρίων κοινωνικών και μορφωτικών  και στο άρθρο 112, υπό τον τίτλο «Έναρξη Ισχύος» ο ίδιος νόμος ορίζει ότι «Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (…)» ήτοι από 23.7.2013. Περαιτέρω, στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2, υπό τον τίτλο «Διαθεσιμότητα – Παράταση – Συνέπειες – Παροχές ΟΑΕΔ» της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τα εδάφια της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 1 προστέθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1β΄ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3205/2014 (Α΄ 237), το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), το δεύτερο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 40 παρ. 3 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74/26.3.2014), η περίπτωση 3 αυτού αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 12 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), η περίπτωση 4α προστέθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Θ.1. περίπτωση 2 της παραγράφου Θ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014), η δε υποπερίπτωση 4α.i. αυτής  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114/10.5.2014) από τότε που ίσχυσε, ήτοι από 7.4.2014, ορίζεται ότι «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, (…) β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται (…). Το καθεστώς διαθεσιμότητας αίρεται με την ανάληψη υπηρεσίας από τον υπάλληλο στον νέο φορέα (…). Ο φορέας προέλευσης υποχρεούται να καταβάλει στον υπάλληλο το 75% των αποδοχών του, έως την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη νέα Υπηρεσία. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (…) Η διαθεσιμότητα αίρεται με τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης (…) δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. 2. Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης διαρκεί οκτώ (8) μήνες και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (…) Η καταβολή των αποδοχών συνεχίζεται και μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, εφόσον έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (…)  και: α) ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση (…) για μετάταξη (…) ή β) έχει συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διάθεσης (…)  3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. (…). 4. Η υπηρεσιακή σχέση των μονίμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων της περίπτωσης 3, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας. 4.α.i. Στους μόνιμους και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 4172/2013 (Α΄167) και, στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης, ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας. Κατά τα λοιπά, η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α΄191), όπως ισχύει. (…). Οι αποδοχές διαθεσιμότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συμψηφίζονται με την ως άνω αποζημίωση απόλυσης. Η ανωτέρω αποζημίωση, μετά και τον προβλεπόμενο ως άνω συμψηφισμό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία (…)».
Γ. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προβλέφθηκε η θέση σε υπηρεσιακή διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους εργασίας και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τους οποίους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες ρυθμίσεις (άρθρο 52 του π.δ. 410/1988 και ήδη άρθρο 200 του ν. 3584/2007), η κατάργηση της θέσεως συνεπαγόταν την αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής τους σχέσης. Η κατά τα ανωτέρω θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας, η οποία καταλαμβάνει και την περίπτωση των σχολικών φυλάκων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λόγω κατάργησης των θέσεων της αντίστοιχης ειδικότητας στους Δήμους, επιβλήθηκε σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012, σε εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, με στόχο διττό, ήτοι μεταρρυθμιστικό αλλά και δημοσιονομικό. Ειδικότερα, το μέτρο της διαθεσιμότητας, κατά την αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012 αλλά και αυτή του άρθρου 80 του ν. 4172/2013, απέβλεψε πρωτίστως στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στον περιορισμό ενός διογκωμένου δημοσίου τομέα, που επιβαρύνει τις δημόσιες δαπάνες και δεν είναι δυνατό κατά τούτο να εξυπηρετηθεί (Ολ. ΣτΕ. 15/2015). Όπως δε έχει ήδη κριθεί νομολογιακώς (βλ. ενδ. Μ.Πρωτ. Αθ. 1240/2014) η διαθεσιμότητα των σχολικών φυλάκων, που μέχρι τις 23.7.2013 υπηρετούσαν στους οικείους δήμους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, συνιστά έναν αυτοτελή και ιδιότυπο θεσμό καθολικής αναστολής της συμβάσεως εργασίας τους, που επιφέρει την καθολική παύση των κυρίων και παρεπομένων καθηκόντων αυτών, καθόσον οι σχολικοί φύλακες δεν δύνανται πλέον να παρέχουν την εργασία τους, αλλά ούτε και ο εκάστοτε Δήμος να αποδέχεται αυτήν. Ο χρόνος αυτής ορίσθηκε, κατά τα ανωτέρω, σε διάστημα οκτώ (8) μηνών, στην διάρκεια του οποίου προβλέφθηκε η καταβολή μέρους μόνο (ήτοι των τριών τετάρτων) των αποδοχών αυτών. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται άλλωστε υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ενόψει της διαδικασίας περί υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς των υπαλλήλων. Επομένως, η από τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις επιβαλλόμενη διαθεσιμότητα των υπηρετούντων στις συλλήβδην καταργούμενες θέσεις της ειδικότητας σχολικών φυλάκων, επιφέρει αλλοίωση της υφιστάμενης μέχρι την ένταξη σε διαθεσιμότητα εργασιακής σχέσης, δεδομένου ότι ουσιώδες στοιχείο της, που είναι η υποχρέωση του εργαζομένου να παρέχει και η αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη να αποδέχεται το αντικείμενο της εργασιακής σχέσης, ήτοι την εργασία, είναι αδύνατο πλέον να εκπληρωθούν κατά τους όρους που ίσχυαν μέχρι τη θέση σε διαθεσιμότητα, αποκλείεται δε και το ενδεχόμενο επανάληψης των καθηκόντων στην ίδια θέση (πρβλ. άρθρο 46 παρ. 5 ΚΚΔΚΥ). Ωστόσο, τούτο ουδόλως σκοπεί στην επέλευση δυσμενών συνεπειών σε βάρος των σε διαθεσιμότητα τελούντων εργαζομένων. Αντίθετα, η ουσιώδης αλλοίωση της εργασιακής σχέσης, η οποία, μάλιστα όπως εκτέθηκε ανωτέρω, επιβλήθηκε νομοθετικά, χωρίς να καταλείπεται οποιαδήποτε ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να αποφασίσουν άλλως, υπαγορεύει την ικανοποίηση δικαιωμάτων που προβλέπονται (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΚΚΔΚΥ) και συνδέονται με την έως το χρόνο έναρξης της διαθεσιμότητας παροχή εργασίας και εξέλιξης της εργασιακής σχέσης, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του άρθρου 177 παρ. 5 του ΚΚΔΚΥ, αποζημίωσης λόγω μη λήψης κανονικής άδειας σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, άλλως, όπως εν προκειμένω, σε περίπτωση λήξεως του χρόνου απασχόλησης. Εξάλλου, ήδη με την διάταξη της παραγράφου 2 της υποπερίπτωσης Θ.1. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 4262/2014, από τότε που ίσχυσε ήτοι από 7.4.2014, ορίσθηκε ότι οι σχολικοί φύλακες των οποίων οι θέσεις καταργούνται λαμβάνουν από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση λόγω κατάργησης θέσης μετά τη λήξη του χρόνου θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ, οι αποδοχές διαθεσιμότητας συμψηφίζονται, κατά ρητή πρόβλεψη, με το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης. Ο εν λόγω δε συμψηφισμός συνιστά πρόσθετο κρίσιμο ερμηνευτικό επιχείρημα υπέρ των προαναφερόμενων παραδοχών. Τούτο διότι κατά την αληθή βούληση του νομοθέτη οι συνέπειες απόλυσης των σχολικών φυλάκων και ειδικότερα η αποζημίωση απόλυσης αυτών, επέρχονται κατ’ ουσίαν κατά το χρόνο υπαγωγής τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Κρίσιμος δε χρόνος για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του ΚΚΔΚΥ αποζημίωσης, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση για άλλο λόγο, είναι ο χρόνος απασχόλησης στον εργοδότη, ήτοι, εν προκειμένω, ο χρόνος προ τις 23.7.2013 και δη πριν από τη θέση των σχολικών φυλάκων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, οπότε και επήλθε εν τοις πράγμασι η παύση της απασχόλησής τους στους οικείους Δήμους. Περαιτέρω, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, η ως άνω αποζημίωση υπολογίζεται σε δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης στον οικείο Δήμο. Συνεπώς και κατ’ ακολουθίαν όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως περί χορήγησης αποζημίωσης λόγω μη ληφθείσας άδειας, εμπίπτουν και οι σχολικοί φύλακες, οι θέσεις των οποίων καταργήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν. 4172/2013, ετέθησαν δε σε διαθεσιμότητα από 23.7.2013, ενώ, ως χρόνος απασχόλησής τους στον Δήμο ορίζεται αυτός της πραγματικής απασχόλησής τους και όχι ο χρόνος διαθεσιμότητας, ήτοι ο χρόνος αναστολής της εργασιακής τους σχέσης κατά τον οποίο αυτοί δεν παρείχαν καμία εργασία στον οικείο Δήμο.

ΙΙΙ. Α.  Στην προκειμένη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τις 45851,  45853, 45854, 45856, 45858, 45859, 45860, 45861, 45863, 45864, 45865, 45867, 45869, 45870, 45871, 45872/31.7.2013 διαπιστωτικές πράξεις του Δημάρχου ΧΧΧ που εκδόθηκαν κατ’ ορθή επανάληψη, οι φερόμενοι ως δικαιούχοι του χρηματικού εντάλματος, υπάλληλοι του ως άνω Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, ετέθησαν σε διαθεσιμότητα από 23.7.2013 λόγω κατάργησης των θέσεων αυτών. Ακολούθως, με την 17960/3.4.2014 διαπιστωτική πράξη του ίδιου Δημάρχου παρατάθηκε το καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων έως την έκδοση των οριστικών πινάκων διάθεσής τους που δημοσιεύθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενώ με την 33/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΧΧΧ, που εκδόθηκε με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, διατάχθηκε η παραμονή των ανωτέρω, προσωρινά σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2014 με τις αναλογούσες αποδοχές διαθεσιμότητας. Ακολούθως, με τις 296 – 308 και 310 – 312/2014 αποφάσεις του Δημάρχου ΧΧΧ επήλθε η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης από 1.8.2014 λόγω λήξεως στις 31.7.2014 του καθεστώτος εργασιακής εφεδρείας - διαθεσιμότητας, όπως όριζε η ως άνω δικαστική απόφαση. Ενώ, με τις 368/55485/4939/23.10.2014, 368/53694/4940/23.10.2014, 370 – 383/23.10.2014 αποφάσεις του Δημάρχου ΧΧΧ χορηγήθηκε στους ανωτέρω η αντίστοιχη αποζημίωση λόγω μη λήψης του υπολοίπου της κανονικής αδείας, που δικαιούτο έκαστος εξ αυτών έως 23.7.2013 ημερομηνία που ετέθησαν οι ανωτέρω σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε το 479/2014 χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. 

Β. Με δεδομένα τα πραγματικά αυτά περιστατικά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε (ΙΙ), το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης κατά το άρθρο 177 παρ. 3 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Και τούτο διότι, ως προελέχθη, οι σχολικοί φύλακες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούσαν σε Δήμους έως 23.7.2013, οπότε και ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δικαιούνται τη λήψη της εν λόγω αποζημίωσης, υπολογιζομένης αυτής σε συνάρτηση προς το χρόνο της πραγματικής απασχόλησής τους, ήτοι το χρόνο που διανύθηκε πριν από τη θέση αυτών σε καθεστώς διαθεσιμότητας και ακολούθως λύσεως της υπαλληλικής τους σχέσης. Δεδομένου δε ότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη πραγματικά περιστατικά, εν προκειμένω, μετά τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας και της παρατάσεως που εδόθη δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, λύθηκε η υπαλληλική σχέση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων πρώην σχολικών φυλάκων, δικαιολογείται η καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης και για την πρόσθετη αυτή αιτία. Τέλος, κατά την κρίση του Κλιμακίου πρέπει να επισημανθεί ότι η ως άνω αποζημίωση απόλυσης λόγω μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας, η οποία χορηγείται σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, ουδόλως εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 30 του ν 4024/2011, διά του οποίου καταργήθησαν όλα τα επιδόματα και αποζημιώσεις που δεν συμπεριλήφθησαν στο οικείο κεφάλαιο του νόμου αυτού (ν.4024/2011). Τούτο διότι η εν λόγω αποζημίωση χορηγείται ενόψει της διακοπής του εργασιακού δεσμού του απασχολούμενου σε Ο.Τ.Α. και όχι στο πλαίσιο μιας αποσπασματικής επιδοματικής πολιτικής που δεν διαφοροποιείται βάσει ποιοτικών κριτηρίων (τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, δεξιοτήτων, αξιολόγηση υπαλλήλων) την μεταρρύθμιση της οποίας, άλλωστε, σκοπεί η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 4024/2011.             

IV. Συνακόλουθα, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το 149, οικονομικού έτους 2015, ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 6.451,68 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 149, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ., ποσού 6.451,68 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Πηγή: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

1 σχόλιο:

  1. Όπως αναφέρετε στη 1η παρ, όσοι επέστρεψαν ας μη δοθεί αποζημίωση απλά η άδεια έτους 2012 γιατί δεν δόθηκε απο Ελ.Ας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή