Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Απάντηση Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ερώτημα σχετικά με τη διατήρηση ή μη υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011

Σε ερώτηση Δήμου σχετικά με τη διατήρηση ή μη της προσωπικής διαφοράς υπαλλήλου που μετατάσσεται σε άλλο φορέα, η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το 100638/28.01.2016 έγγραφό τάσσεται υπέρ της καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης, βασιζόμενη στο γνωστό υπ’ αριθ. οικ. 36871/26-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’αριθ. 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επιπλέον, επικαλείται και βασίζεται και στο παλαιότερο υπ’ αριθ. 2/97387/0022/12-11-2013 έγγραφο του ΓΛΚ, με το οποίο το τελευταίο δέχτηκε όσα αναφέρονται στο 73845/11-10-2013 έγγραφο της Αποκετρωμένης Διοίκησης για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ένα θέμα που είχε προκύψει τότε σχετικά με τις μειώσεις στις αμοιβές των έμμισθων δικηγόρων. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις παράγουν δεσμευτικότητα ως προς την εφαρμογή τους και για το λόγο τούτο οι Δήμοι δύνανται να τις επικαλούνται και σε ομοειδείς περιπτώσεις εφόσον δε διαφοροποιούνται τα πραγματικά περιστατικά.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΔΗΜΟΣΝΕΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 

Θεσσαλονίκη, 28-01-2016
Αρ. Πρωτ.: 100638
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη διατήρηση ή μη υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011

ΣΧΕΤ: 1. Το αριθ. 52299/17-12-2015 έγγραφο σας
2. Το αριθ. οικ. 36871/26-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Η αριθ. 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. Το αριθ. 2/97387/0022/13-11-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
5. Το αριθ. 73845/11-10-2013 έγγραφο μας

Σε απάντηση αριθ. 52299/17-12-2015 εγγράφου σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η διαφορά μείωσης των αποδοχών δε συναρτάται με την κατοχή της θέσης, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίων υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου (ν. 4024/2011), άποψη που διατυπώνεται στην αριθ. 211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και στο αριθ. οικ. 36871/26-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιεχόμενο με την αριθ. 211/2013 έχει η νεότερη αριθ. 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ανακαλείται η αριθ. 135/2015 προηγούμενη απόφαση του και με την οποία (αριθ. 122/2015) θεωρούνται ως νόμιμα τα εντάλματα πληρωμής με την υπερβάλλουσα μείωση.
Σχετικά με τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαμε υποβάλει το αριθ. 73845/11-10-2013 ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφορικά με την εξαίρεση των δικηγόρων από τις μειώσεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010, το οποίο μας απάντησε με το αριθ. 2/97387/0022/12-11-2013 έγγραφό του ότι συμφωνεί με τις απόψεις μας, αντίγραφα των οποίων και σας επισυνάπτουμε.
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας τάσσεται υπέρ της καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης, με βάση τα προαναφερθέντα σχετικά, του Υπουργείου Εσωτερικών, της αριθ. 122/2015 πράξης του. Ελεγκτικού Συνεδρίου και του αριθ. 2/97387/0022/13-11-2013 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποιείται το παρόν προκειμένου να μας απαντήσει, σε περίπτωση εκδήλωσης τυχόν αντίθετης άποψης.

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου