Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Πέντε(!) πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κατάταξη πρώην δημ. αστυνομικών στην εκπαιδευτική κατηγορία που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα

Συνεχίζεται ο καταιγισμός αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για θέματα που αφορούν πρώην δημοτικούς αστυνομικούς. Αυτή την φορά, με πέντε(!) νέες πράξεις καθορίζεται ότι οι υπάλληλοι που επανέρχονται κατατάσσονται στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, λόγω του περιορισμού της οκταετίας του ΚΚΔΚΥ. Έχει ενδιαφέρον και η αιτιολόγηση που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σε διαφορετική περίπτωση «...θα αντιστρατευόταν στην εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, και ειδικότερα στη διασφάλιση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων υπαλλήλων, στην αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών και στη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης, σύμφωνα με τους κανόνες της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αξιοκρατίας, των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν...». Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν καμία σημασία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς προείχαν κάποιοι ημέτεροι για βόλεμα, στο όραμά του για το «νέο» Δημόσιο.

Όπως διαβάζουμε στο ΔΗΜΟΣΝΕΤ:  
Υπάλληλοι, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, επειδή κατείχαν θέση, η οποία καταργήθηκε και, στη συνέχεια, επανασυστήθηκε, μπορεί να επανέλθουν στη θέση αυτή, ή σε κάποια άλλη θέση, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία, που κατείχαν, κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Μη νομίμως οι φερόμενοι ως δικαιούχοι υπάλληλοι, κατατάχθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 3β του ν. 4325/2015 σε κατηγορία ΤΕ και ΠΕ, ανώτερη της καταργηθείσας θέσης (ΔΕ) της Δημοτικής Αστυνομίας, από την οποία προήλθαν, δεδομένου ότι η κατάταξή τους στον Δήμο δεν ήταν επιτρεπτό να διενεργηθεί σε ανώτερη κατηγορία. Διαφορετικό, ωστόσο, είναι το ζήτημα μετάταξης των υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον συντρέξουν οι όροι που διέπουν τις μετατάξεις τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 314/2015, 315/2015, 316/2015, 53/2016, 54/2016)
Επίσης, για τις μετατάξεις αυτές των πρώην δημοτικών αστυνομικών δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 του ν. 4305/2014 περί απαγόρευσης διορισμών και προσλήψεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 53/2016, 54/2016).

Ακολουθεί ενδεικτικά η Πράξη 314/2015:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΑΞΗ 314/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Πάρεδρο Ελένη Νικολάου και την Εισηγητή Ευτυχία Κωνσταντάκου (εισηγήτρια).
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου στις 24 Νοεμβρίου 2015, με την παρουσία της Γραμματέως του Θεοδώρας Τακιτζίδου.

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο XXX και του Δήμου XXX, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 225 και 243, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του τελευταίου Δήμου.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και
έλαβε υπόψη

Τη 289/23.9.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο XXX αρνήθηκε, με την 59/31.8.2015 πράξη του, να θεωρήσει τα 225 και 243, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδόθηκαν από τον Δήμο  XXX και αφορούν στην καταβολή ποσού 1.036,69 ευρώ και 1.090,32 ευρώ, στους XXX και XXX, αντίστοιχα, λόγω καταβολής μισθοδοσίας τους για το μήνα Αύγουστο 2015, ύστερα από την επαναφορά τους και κατάταξή τους στο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3β του ν. 4325/2015, στον κλάδο ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής για τον πρώτο και ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού για τον δεύτερο. Τη θεώρηση των ενταλμάτων αυτών αρνήθηκε ο Επίτροπος, προβάλλοντας ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η κατάταξη των υπαλλήλων, πρώην δημοτικών αστυνομικών, κατηγορίας ΔΕ, σε ανώτερη κατηγορία ΤΕ και ΠΕ έλαβε χώρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 76 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Στη συνέχεια, ο Δήμος XXX επανυπέβαλε προς θεώρηση τα χρηματικά εντάλματα με το 40080/4.9.2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου του, υποστηρίζοντας ότι η εντελλόμενη με αυτά δαπάνη είναι νόμιμη. Ο  Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να τα θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται με την από 10.9.2015 έκθεσή του, στο παρόν Κλιμάκιο του Δικαστηρίου.
ΙΙ. Α.1 Στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), ορίζεται ότι: «Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (…)».

2. Περαιτέρω, ο ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 47) ορίζει στο άρθρο 19 με τίτλο «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» ότι: « α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που  συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β` 3595) και  επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής  Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την  παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α` 167).  (…) 2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και  μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην  Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά.(…) β) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική  Αστυνομία, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την κατά την παράγραφο 1 αρχική θέση τους που ανασυστήθηκε, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας δέκα (10) ημερών  στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται  σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που  κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. (…) 3. α) Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των δήμων ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν  μεταβιβαστεί στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4172/2013  (Α` 167), σύμφωνα με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους β) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας  Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων  δήμων με βάση τα τυπικά τους προσόντα είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυμούν ή με αίτηση που  κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού  Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ`και δ` της  παραγράφου 2(…)».

Β. Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Από 23.9.2013, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013,  καταργήθηκαν στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου (23) της Δημοτικής Αστυνομίας όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ2 ν. 4093/2012, ενώ προβλέφθηκε η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α), με την οποία θα καθορίζονται  οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των εν λόγω υπαλλήλων στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση του ν. 4325/2015, στις 11.5.2015, επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι της Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013. Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, τέως δημοτικοί αστυνομικοί, που επιθυμούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη θέση τους, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική αίτηση, εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών  στη Διεύθυνση προσωπικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά. Περαιτέρω, αν δεν επιθυμούν να καταλάβουν την αρχική θέση τους, η οποία  ανασυστήθηκε, αφού καταθέσουν σχετική δήλωση, τοποθετούνται  σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που  κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης. Εφόσον το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που επανασυστήθηκαν καταργούνται και όσοι τις κατείχαν, μεταξύ άλλων, εντάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων Δήμων, με βάση τα τυπικά προσόντα (βλ. άρθρο 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, Α΄ 143), σύμφωνα με τα οποία, κατά την έννοια της  διάταξης του ως άνω άρθρου 19 παρ. 3 β, ήταν καταταγμένοι στις εν λόγω θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, ενώ εντάσσονται στην εκπαιδευτική κατηγορία που αντιστοιχεί στα προσόντα αυτά και, επομένως, στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία που κατείχαν, κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Η εκδοχή αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 21208 (Β΄ 1418/08.07.2015) «Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015» που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 και καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι οι υπάλληλοι της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία και αφορούν τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015, τοποθετούνται σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατατάσσονται στην κατηγορία που κατείχαν στη Δημοτική Αστυνομία, κατά τον χρόνο της θέσης τους σε διαθεσιμότητα. Εξάλλου, συνάγεται ότι η εν λόγω κατάταξη γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα, βάσει των οποίων ο πρώην δημοτικός αστυνομικός ήταν καταταγμένος στην ανωτέρω υπηρεσία και άρα στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία που κατείχε στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα, από τη συστηματική ερμηνεία των πιο κάτω διατάξεων και, ειδικότερα, από τη ρητή αναφορά  που γίνεται i) στην παράγραφο 2α του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, περί αυτοδίκαιης κατάληψης από τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς των θέσεων που επανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα  και ii) στην παράγραφο 2β του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, περί τοποθέτησης των πρώην δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις που συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Η ως άνω ερμηνεία ενισχύεται, άλλωστε, και από τη διατύπωση της διάταξης α) του άρθρου 17 παρ. 5 και 6 του ίδιου νόμου με τίτλο «Επαναφορά Προσωπικού» στο οποίο διαλαμβάνεται ότι υπάλληλοι, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, ενώ υπάλληλοι, οι οποίοι υπάγονταν οργανικά σε φορείς που καταργήθηκαν, επανέρχονται στα Υπουργεία που επόπτευαν τους καταργηθέντες φορείς, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα β) του άρθρου 18 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, με τίτλο «Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού», στο οποίο ορίζεται ότι το προσωπικό, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο αυτό, του οποίου επανασυστήνονται οι θέσεις, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ οι υπάλληλοι κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης στις ως άνω θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Σημειώνεται δε, ότι σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται  με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) στην οποία ανήκει (βλ. αρ. 9 και 11 ν. 4354/2015, προΐσχύσαν αρ. 12 ν. 4024/2011) και, επομένως, οι παραπάνω υπάλληλοι επανέρχονται στις ως άνω θέσεις, με βάση το ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, το οποίο, ευλόγως, αντιστοιχεί στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία στην οποία ανήκαν κατά την διαθεσιμότητα. Συνοψίζοντας και με τις προμνησθείσες διατάξεις (19 παρ. 2α και 2β, 17 παρ. 5,6 και 18 παρ. 2) του ν. 4325/2015, υπάλληλοι, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, επειδή κατείχαν θέση, η οποία καταργήθηκε και, στη συνέχεια, επανασυστήθηκε, μπορεί να επανέλθουν στη θέση αυτή, ή σε κάποια άλλη θέση, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία, που κατείχαν, κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Επισημαίνεται εξάλλου, ότι η μοναδική περίπτωση που ο νομοθέτης των ανωτέρω διατάξεων επέτρεψε την κατάληψη θέσης ανώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, στο πλαίσιο διαδικασίας επαναφοράς προσωπικού είναι στην περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015, όπου, ωστόσο συνέτρεχε ειδικός λόγος αποκατάστασης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που αφορά την εν λόγω διάταξη, «οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων κλάδου ΔΕ, δυνάµει οριστικών πινάκων, µετατρέπονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας. Η εν λόγω ρύθµιση κρίθηκε σκόπιµη για λόγους αποκατάστασης των τέως σχολικών φυλάκων που µεταφέρθηκαν σε θέσεις κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας από αυτή που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, καθώς οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για αυτούς, µέσω της 9/2014 Ανακοίνωσης, ήταν αποκλειστικά κατηγορίας ΥΕ». Άλλωστε, όπου ο νομοθέτης στόχευσε στην κατάληψη θέσης ανώτερης κατηγορίας, στο πλαίσιο  υπηρεσιακής μεταβολής,  το έπραξε ρητά με τη θέσπιση ειδικής ρύθμισης (βλ. παρ. 1 της υποπαγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, άρθρο 90 παρ. 1α του ν. 4172/2013 ). Τέλος, τυχόν αντίθετη ερμηνεία της επίμαχης διάταξης, κατά την οποία όσοι κατείχαν θέσεις δημοτικών αστυνομικών, που είχαν επανασυστηθεί αρχικά, αλλά καταργήθηκαν στη συνέχεια (λόγω του ότι αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μη σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας), κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων  Δήμων, με βάση τα τυπικά  προσόντα που διαθέτουν κατά το χρόνο της κατάταξης και ενδεχομένως σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, πέραν του ότι δεν ευρίσκει έρεισμα στην προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3β, θα αντιστρατευόταν  στην εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, και, ειδικότερα, στη διασφάλιση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων υπαλλήλων, στην αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών και στη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης σύμφωνα με τους κανόνες της αξιοκρατίας  (βλ. Ε.Σ. Πρ. Κλ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 315/2015, πρβλ. 188/2014, 69/2015).

ΙΙΙ.Α. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 23737/458/2009 απόφαση Δημάρχου XXX (Γ΄ 705), οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, XXX και XXX, διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες καταργήθηκαν από 23.9.2013, βάσει του άρθρου 81 του ν. 4172/2013. Με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 οι θέσεις των ως άνω υπαλλήλων ανασυστήθηκαν και κατόπιν των 21622 και 21621/28.5.2015 αιτήσεών τους, εκδόθηκαν οι 589 και 590/10.6.2015 αποφάσεις του Δημάρχου XXX (Β΄ 1306) με τις οποίες διαπιστώθηκε η κατάταξη του XXX και του XXX, αντίστοιχα, σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Ακολούθως, εκδόθηκε η 217/8.6.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου XXX περί μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία κοινοποιήθηκε στους ανωτέρω υπαλλήλους με το 26987/12.6.2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου του ως άνω Δήμου. Δεδομένου δε ότι οι ανωτέρω δεν υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να καταλάβουν προσωποπαγή θέση σε υπηρεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκδόθηκαν οι 664 και 661/9.7.2015 αποφάσεις του Δημάρχου XXX (Β΄ XXX) με τις οποίες καταργήθηκαν οι, κατά τα ανωτέρω, επανασυσταθείσες θέσεις του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι φερόμενοι ως δικαιούχοι κατατάχθηκαν με βάση τον τίτλο σπουδών τους (πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όσον αφορά τον XXX και πτυχίο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας όσον αφορά τον XXX), στις, ανώτερης κατηγορίας, συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής και ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 3β του ν. 4325/2015. Για την καταβολή δε της μισθοδοσίας μηνός Αυγούστου 2015 (από 5.8.2015 έως 31.8.2015) που αντιστοιχεί σε υπάλληλο ΤΕ και ΠΕ εκδόθηκαν, αντίστοιχα, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα.

Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη (ΙΙ) της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι μη νομίμως οι φερόμενοι ως δικαιούχοι υπάλληλοι, κατατάχθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 3β του ν. 4325/2015 σε κατηγορία ΤΕ και ΠΕ, ανώτερη της καταργηθείσας θέσης (ΔΕ) της Δημοτικής Αστυνομίας, από την οποία προήλθαν, δεδομένου ότι η κατάταξή τους στον Δήμο XXX, δεν ήταν επιτρεπτό, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα διάταξη, να διενεργηθεί σε ανώτερη κατηγορία. Διαφορετικό, ωστόσο, είναι το ζήτημα μετάταξης των υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον συντρέξουν οι όροι που διέπουν τις μετατάξεις τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Αλυσιτελώς, εξάλλου ο Δήμος XXX επικαλείται την εγκύκλιο 14/15.5.2015 με θέμα «Επανασύσταση δημοτικής Αστυνομίας», δεδομένου ότι σε αυτήν απλώς διαλαμβάνεται η ως άνω διατύπωση του άρθρου 19 παρ. 3β του ν. 4325/2015.

IV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά την καταβολή αποδοχών, πέραν αυτών που αντιστοιχούν στην κατηγορία ΔΕ και, ως εκ τούτου, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.
Για τους λόγους αυτούς
 
Αποφαίνεται ότι τα 225 και 243, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου XXX, ποσού 1.036,69 ευρώ και 1.090,32 ευρώ, αντίστοιχα, δεν πρέπει να θεωρηθούν, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Πηγή: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου