Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Το σχέδιο νόμου για τη Δημόσια Διοίκηση μετά την εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημ. Τάξης & Δικαιοσύνης - Οι αλλαγές στο άρθρο 40

Ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το σχέδιο νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)» όπως διαμορφώθηκε μετά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής.

Μετά από παρεμβάσεις έγινε η διόρθωση στο άρθρο 40 και πλέον καλύπεται το σύνολο των υπαλλήλων που τέθηκε δε διαθεσιμότητα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας αναγνωρίζεται για όλους όχι μόνο μισθολογικά, όπως στο αρχικό σχέδιο, αλλά και βαθμολογικά.


 Άρθρο 40
Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α' 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.

1 σχόλιο: