Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Πρόταση τροπολογίας από την Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε προς τα κόμματα για τη μισθολογική αναγνώριση του χρόνου διαθεσιμότητας σε όλους τους κλάδους

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
 Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012

Ταχ.Δ/νση: Κατεχάκη 56                                                                           

Τ.Κ.: Αθήνα – 11525  Φαξ: 2132035723                                              Αθήνα 15 - 2 -2016
Ιστοσελίδα: www.oseade.blogspot.com                                               Α.Π : 12
Τηλ. Προέδρου: 6976437399                                       
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr          
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6909612632                                          
E-mail :  gabrielioannidis@gmail.com                          

ΠΡΟΣ :  Κόμματα Βουλής
ΣΥΡΙΖΑ  - ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΚΚΕ – ΠΟΤΑΜΙ – ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ -  ΑΝ.ΕΛ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ( ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ) »

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η παρακάτω προσθήκη, για λόγους ισονομίας και ισοτιμίας  όμοιων περιπτώσεων, δεδομένου ότι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  υπηρετούν δημόσιοι υπάλληλοι { πρώην  υπάλληλοι των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων, πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί κ.α } που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 ( Κινητικότητα ) του ν. 4172/2013 , του άρθρου 125 του ν.4199/2013 ,των διατάξεων του άρθρου πρώτου παρ. Ζ του ν. 4093/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ( ΦΕΚ 222/Α΄/2012 ) , της υπ’ αρ. 5/2013 ( ΦΕΚ 2999/Β΄/2013 ) Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  , του άρθρου 19 του ν.4325/2015 , του άρθρου 30 του ν. 4223/2013( ΦΕΚ 278/Α΄/2013) όπως ισχύει  και θα πρέπει από άποψης βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης να αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζονται και οι υπάλληλοι που επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 14,17,18 και 21 του ν.4326/2015 για τους οποίους στο άρθρο 40 του σχεδίου νόμου  προβλέπεται ο χρόνος διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη,
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ– ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ( ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ) »

Προτείνεται στο άρθρο 40  να προστεθούν τα εξής :
Στην δεύτερη σειρά μετά τις λέξεις …  του ν.4250/2014 (Α΄) προστίθεται « τις διατάξεις του άρθρου 129 παρ. 7 του ν. 4199/2013 »
Στην τέταρτη  σειρά  μεταξύ του αριθμού 18 και της λέξης και προστίθεται ο αριθμός «19»  
Στην ίδια σειρά μετά …….το ν.4325/2015 προστίθεται « ή με άλλες διατάξεις »

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου