Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Απάντηση ΥΠΕΣΔΑ σε ερωτήματα συναδέλφων για τη χορήγηση όλης της άδειας του 2014 & την αναγνώριση της υπηρεσίας κατά την προσωρινή τοποθέτηση

Τα ερωτήματα των συναδέλφων:

ΑΙΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι μετατάχθηκαν από την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας στο ΥΠΕΣΔΑ, στα πλαίσια της κινητικότητας ν.4172/13 αρθ.81, παρακαλούμε να:
1. Επιβεβαιώσετε ότι το χρονικό διάστημα της προσωρινής τοποθέτησης αποτελεί πραγματικό χρόνο διανυθείσας υπηρεσίας.
2. Επιβεβαιώσετε ότι η Υπηρεσία έχει υποχρέωση να καταβάλει τα οφειλόμενα αναδρομικά ποσά στους υπαλλήλους από την ημερομηνία που αναγράφεται στις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης ως ημερομηνία αλλαγής κλιμακίου (και η οποία βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα της προσωρινής τοποθέτησης για αρκετούς μεταταχθέντες) και όχι από την πρώτη ημέρα της οριστικής τοποθέτησής τους η οποία πραγματοποιήθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο από το χρόνο αλλαγής κλιμακίου.
3. Επιβεβαιώσετε ότι οι υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν προσωρινά εντός του 2014, δικαιούνται ολόκληρη την άδεια του έτους αυτού, ήτοι 25 ημέρες.

Και η απάντηση του Υπουργείου:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42.Α/342/35357ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων, πρώην δημοτικών αστυνομικών, κατόπιν οριστικών αποτελεσμάτων διάθεσης, στο πλαίσιο της κινητικότητας (5/2013) Ανακοίνωση του τέως ΥΔΜΗΔ

Σε απάντηση της από 16.11.2015 αίτησής σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για την εφαρμογή των διατάξεων επί των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του προσωπικού αρμόδια αποκλειστικά είναι η υπηρεσία του υπαλλήλου, η οποία έχει στη διάθεσή της το σύνολο των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Ο ρόλος της Υπηρεσίας μας δεν είναι σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού στις ατομικές περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, δεδομένου ότι διαθέτει μόνο όσα στοιχεία της κοινοποιούνται από τους ενδιαφερομένους με κίνδυνο να οδηγηθεί σε μη σύννομη απάντηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας επιλαμβάνεται διατυπώνοντας τις απόψεις της και επί μεμονωμένων θεμάτων και ατομικών περιπτώσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις οικείες υπηρεσίες διοικητικού, ύστερα από σχετικό ερώτημα των υπηρεσιών.
Συναφώς επί των ερωτημάτων σας, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

1. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, ειδικώς για το προσωπικό της πρώην δημοτικής αστυνομίας, εκδόθηκαν Αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης από τον τέως Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δυνάμει της παρ. 1 της υποπαρ. Ζ.2 της παρ, Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα δύνανται «γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.A. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία τον άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υπαλλήλου εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης 5 της προηγούμενης υποπαραγράφου. Η διαθεσιμότητα αίρεται με τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης. Τα χρονικά διαστήματα των προσωρινών τοποθετήσεων δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον υπάλληλο πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2012». Με την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42.Ε/οικ.17204/2.6.2015 (ΑΔΑ: ΩΥΣΒ465ΦΘΕ- ΒΩΛ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας άλλωστε έχει διευκρινιστεί ότι το Χρονικό διάστημα της προσωρινής τοποθέτησης του υπαλλήλου αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά.

2. Υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν προσωρινά εντός του 2014 δικαιούντο το σύνολο της κανονικής άδειας του έτους αυτού, εφόσον το υπολειπόμενο διάστημα από την τοποθέτηση και έως τη λήξη του ημερολογιακού έτους επέτρεπε τη χορήγηση της άδειας (σχετική η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.5.2008 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, το παρόν διαβιβάζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις απόψεις του κατά λόγο αρμοδιότητας

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης
Στ. Μηνακάκη

Πηγή: http://www.dimastin.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου