Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Πράξη 238/2015 Ελεγκτικού Συνεδρίου: Νόμιμες οι αποδοχές των δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν, αναδρομικά από την ημέρα σύστασης των θέσεων

Ο ισχυρισμός του Επιτρόπου ότι μη νομίμως εντέλλονται οι αποδοχές των δημοτικών αστυνόμων που επανήλθαν στις ανασυσταθείσες, δυνάμει του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, από το χρονικό διάστημα ανάληψης της υπηρεσίας τους, ενώ έπρεπε να ενταλθούν από τη δημοσίευση της πράξεως του Δημάρχου, με την οποία διαπιστώθηκε η επανακατάταξή τους στις οικείες θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αβάσιμος, δοθέντος ότι η εν λόγω διαπιστωτική πράξη, ως εκ της φύσεώς της, δεν ενεργεί εφεξής από τη δημοσίευση της, αλλά αναπτύσσει αναδρομική ισχύ που ανατρέχει, πάντως, και στο χρόνο ανάληψης της υπηρεσίας των ως άνω υπαλλήλων. Νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ 
(ΣΤ΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)  

                                                    
ΠΡΑΞΗ 238/2015

 
Αποτελούμενο από τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Σύμβουλο ως Πρόεδρο, την Γεωργία Παπαναγοπούλου (εισηγήτρια), Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, την Ελβίρα Βλαντού, Εισηγήτρια.
Συνεδρίασε, στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 με την παρουσία της δικαστικής υπαλλήλου Θεοδώρας Τακιτζίδου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την ελλείπουσα Γραμματέα αυτού.
Για να αποφανθεί επί της διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο XXX και του Δήμου XXX, με αντικείμενο τη θεώρηση ή μη του 185Α, οικονομικού έτους 2015, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του ως άνω Δήμου.
Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και
έλαβε υπόψη


Την 256/14.8.2015 έγγραφη γνώμη της Παρέδρου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας Κωνσταντίνας Σταμούλη, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφτηκε κατά το νόμο

I. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο XXX αρνήθηκε με την 43/2015 πράξη επιστροφής να θεωρήσει το 185Α, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX, που αφορά στην καταβολή του ποσού των 1.909,48 ευρώ, στους φερόμενους ως δικαιούχους αυτού XXX και XXX, δημοτικούς αστυνομικούς, ως αποδοχές τους για το χρονικό διάστημα από 3.6.2015 έως 30.6.2015. Ως αιτιολογία της άρνησης θεώρησης ο Επίτροπος προβάλλει ότι μη νομίμως εντάλθηκαν οι πλήρεις αποδοχές (από 3.6.2015 έως 16.6.2015) των φερόμενων ως δικαιούχων του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, καθόσον οι αποφάσεις του Δημάρχου XXX, με τις οποίες διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων από 11.5.2015 σε ανασυσταθείσες, δυνάμει του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 16.6.2015 και ως εκ τούτου τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών δεν μπορούν να ανατρέξουν σε προγενέστερο χρόνο της δημοσίευσής τους. Ο Δήμος XXX, με το 27378/24.7.2015 έγγραφό του, επανυπέβαλε το χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρηση αυτού, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 7.8.2015 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο.

ΙΙ. Στο ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» ορίσθηκε στο άρθρο 81 υπό τον τίτλο «Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας» ότι: «1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222) (…)». Στη συνέχεια, ο ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 19 υπό τον τίτλο «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» όρισε ότι : «1. α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) (..) 2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παρα-γράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β) (…)».

ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τις 1512 και 1513/23.9.2013 αποφάσεις του Δημάρχου XXX διαπιστώθηκε η θέση σε διαθεσιμότητα από 23.9.2013 των υπαλλήλων του Δήμου, του κλάδου ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, XXX και XXX, λόγω κατάργησης των θέσεών τους με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013. Ακολούθως, και κατόπιν υποβολής των από 15.5 και 20.5.2015 αιτήσεων των ανωτέρω προσώπων προς το Δήμο XXX, με τις 706 και 707/29.5.2015 αποφάσεις του Δημάρχου, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάταξη τους, από 11.5.2015 σε ανασυσταθείσες, δυνάμει του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας. Περαιτέρω, με τις 18862 και 18901/3.6.2015 βεβαιώσεις ανάληψης υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι προσήλθαν στις 3.6.2015 και ανέλαβαν υπηρεσία στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα. Για την καταβολή δε των αποδοχών τους για το χρονικό διάστημα από 3.6.2015 έως 30.6.2015 εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα. Με τα δεδομένα αυτά, ο ισχυρισμός του Επιτρόπου ότι μη νομίμως εντέλλονται οι αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων από το χρονικό διάστημα ανάληψης της υπηρεσίας τους, ενώ έπρεπε να ενταλθούν από τη δημοσίευση της πράξεως του Δημάρχου, με την οποία διαπιστώθηκε η επανακατάταξή τους στις οικείες θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αβάσιμος, δοθέντος ότι η εν λόγω διαπιστωτική πράξη, ως εκ της φύσεώς της, δεν ενεργεί εφεξής από τη δημοσίευση της, αλλά αναπτύσσει αναδρομική ισχύ που ανατρέχει, πάντως, και στο χρόνο ανάληψης της υπηρεσίας των ως άνω υπαλλήλων. Κατόπιν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί. 

Για τους λόγους αυτούς

Το 185Α, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, οικονομικού έτους 2015, του Δήμου XXX, πρέπει να θεωρηθεί.

Πηγή: ΔΗΜΟΣNET

6 σχόλια:

 1. Για τη πρ.διαφορά που κ αυτή η επίτροπος δεν έγκρινε, δε θα πρεπε να καταβληθεί κ αυτή όπως σε άλλους Δήμους κ μάλιστα κ αναδρομικά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν προκύπτει από κάπου ότι δεν ενέκρινε την προσωπική διαφορά (ή το αντίθετο). Στους δήμους που δεν χορηγήθηκε η προσωπική διαφορά θα πρέπει να επαναυποβληθεί το ένταλμα με μνεία στην 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄ Τμήμα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στο δήμο Μαραθώνος δε μας δίνουν την προσωπική διαφορά!
  Μπορείτε να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό??
  Θα γίνει κάποια ομαδική κίνηση μετά την 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου??
  Έχουμε κάποια εικόνα τι γίνεται σε άλλους δήμους σχετικά με την προσωπική διαφορά??

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο δήμο Μαραθώνος δε μας δίνουν την προσωπική διαφορά!
  Μπορείτε να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό??
  Θα γίνει κάποια ομαδική κίνηση μετά την 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου??
  Έχουμε κάποια εικόνα τι γίνεται σε άλλους δήμους σχετικά με την προσωπική διαφορά??

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Στους περισσότερους δήμους δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά, υπάρχουν όμως αντιφατικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Δήμος να επανυποβάλλει το ένταλμα μνημονεύοντας την 122/2015 πράξη, και μάλιστα άμεσα γιατί θα αλλάξει το οικονομικό έτος και το ένταλμα θα απορριφθεί για τυπικούς λόγους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δείτε επίσης σχετικά:
  http://www.dimastin.gr/2015/12/blog-post_11.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή