Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την τροποποίηση της ΚΥΑ για τα έξοδα κίνησης

Aθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011
Aριθμ. Πρωτ.: 160

Προς:
Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γεώργιο Ντόλιο
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
1. Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Δημήτρη Στεφάνου
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα

Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 2/87746/0022/21-1-2011 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με θέμα: «Καταβολή κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού κατά την παρακολούθηση προγράμματος εισαγωγής εκπαίδευσης» και αποδοχή των απόψεων του Υπουργείου σας, και προκειμένου να εφαρμοσθεί η μη περικοπή των εξόδων κίνησης στη συγκεκριμένη περίπτωση απουσίας υπαλλήλων, απαιτείται η με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποίηση της με αριθμ: 2/95080/0022/29-12-2008 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β΄- ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2684/31-12-2008).

Με αφορμή την τροποποίηση αυτή σας υπενθυμίζουμε το με αριθμ. πρωτ.: 1062/5-11-2010 έγγραφό μας με το οποίο ζητούσαμε να μη γίνεται περικοπή και στις κατωτέρω περιπτώσεις:

1. Στις άδειες του άρθρου 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007). Καθόσον οι άδειες αυτές είναι μεν ειδικές, αλλά όμως οι λόγοι για τους οποίους χορηγούνται είναι κοινωνικοί και υποχρεωτικοί όπως, άσκηση εκλογικού δικαιώματος, συμμετοχή σε δίκη, μεταγγίσεις αίματος, αναπηρία, κ.λ.π.
2. Στις άδειες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 59 του Ν.3584/2007, προκειμένου να στηριχθεί η μητρότητα και η υιοθεσία.
3. Στις άδειες του άρθρου 60 του Ν3584/2007. Δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται η στήριξη των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις με άδειες με πλήρεις αποδοχές και να γίνεται περικοπή στα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης.
4. Να μην γίνεται περικοπή στην εκπαιδευτική άδεια μικρής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.
5. Τέλος να μην γίνεται περικοπή για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ.3 και το άρθρο 54, παρ.2 του Ν.3584/2007.

Εξάλλου, σε πολλές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν χορηγηθεί σε κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου οικονομικά κίνητρα, δεν γίνεται περικοπή. Τελευταία περίπτωση είναι η κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.: 2/1485/0022/15-2-2008 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 296/22-2-2008). Επίσης, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.:2/32704/0022/11-5-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με την παροχή οδηγιών για την υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2009, τα κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. τα χαρακτηρίζει επίδομα και λαμβάνονται υπόψη στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και ως εκ τούτου θα πρέπει να περικόπτονται όπως και τα λοιπά επιδόματα.

Κύριε Υφυπουργέ,

Ύστερα από τα ανωτέρω, σας ζητούμε ΑΜΕΣΑ να προωθήσετε την τροποποίηση της παραγράφου 2 της ανωτέρω κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και η οποία να διατυπωθεί ως εξής:

«Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία τους. Δεν γίνεται περικοπή στην καθ’ έτος κανονική άδεια των δικαιούχων, στις συνδικαλιστικές άδειες με εξαίρεση την περίπτωση που οι δικαιούχοι συνδικαλιστές μετακινούνται εκτός έδρας και τους καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης, στις ειδικές άδειες του άρθρου 57, στις άδειες του άρθρου 59, στις άδειες του άρθρου 60, στις αναρρωτικές άδειες λόγω ατυχήματος κατά την εκτέλεση και εξαιτίας της υπηρεσίας καθώς και λόγω επαγγελματικής ασθένειας της παρ.2 του άρθρου 61 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), στην εκπαιδευτική άδεια μικρής διάρκειας έως δεκαπέντε εργασίμων ημερών και στην άδεια υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης της παρ.3 του άρθρου 45 και παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.3584/2007.»

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α.

O Πρόεδρος               O Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος     Γεώργιος Kαταχανάς

Πηγή: ΠΟΕ-ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου