Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

Διαγωνισμός για την προμήθεια στολών/υποδημάτων για τη Δημοτική Αστυνομία

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί 2011 Φεβρουάριος

15-02-2011: “Προμήθεια στολών και υποδημάτων”

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 15-02-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-10:30 ενώπιον της αρμόδιας πενταμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Γενικών Αποθηκών θα διεξαχθεί ανοικτός διεθνής δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χειμερινών & θερινών στολών και υποδημάτων για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού 1.455.960,84€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών & Γενικών Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Σπυριδάκη, τηλ. 210 5225446 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον προμηθευτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου