Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

Εκδόθηκε η ΚΥΑ σχετικά με τη διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία - Υποδείγματα Εκθέσεων

Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. 1011/38/34-μβ/17.10.2016 (ΦΕΚ 3499/Β/31-10-2016) σχετικά με τη διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία - Υποδείγματα Εκθέσεων. Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται τα θέματα σφράγισης κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων που προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση κατανάλωση.

Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των ανωτέρω καταστημάτων, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, κατόπιν απόφασης του Διοικητή του αστυνομικού τμήματος εφόσον έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς, εντός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης, συνολικά τρεις (3) παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του Π.δ. 180/1979, ως ισχύει (παρ. 7Α του αρ. 80 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014).

Παραβάσεις για Σφράγιση των Καταστημάτων
Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του Π.δ. 180/1979, ως ισχύει (παρ. 7Α του αρ. 80 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014) ειναι :

- Τελεσίδικη καταδίκη κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή καταστήματος για έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει (αντίσταση, σύσταση και συμμορία,κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία,σωματική βλάβη κ.α. αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά, εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, των νόμων και περί ναρκωτικών)
- Στέρηση άδειας εργασίας της αστυνομικής αρχής (Π.δ. 180/1979 άρθρο 4)

Των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων  (θόρυβος από μουσική - ηχομετρήσεις)

Η λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια και η παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής (υπέρβαση ωραρίου άδειας μουσικής)

Για παραβάσεις του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος (Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας και Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών κ.λ.π.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :
Για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης , οι παραβάσεις που βεβαιώνονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ταυτόχρονα και στο πλαίσιο του ιδίου ελέγχου, λογίζονται ως μία (1) παράβαση.

Υποβολή αντιρρήσεων
Μετά τη διαπίστωση ότι εντός έτους έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς τρεις (3) παραβάσεις επιδίδεται πρόσκληση Στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο του καταστήματος να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
 Η οικεία αστυνομική αρχή αποφαίνεται εντός τριών (3) ημερών. Εάν η αστυνομική αρχή δεν αποφανθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι αντιρρήσεις θεωρούνται απορριφθείσες.

Απόφαση εκτέλεση σφράγισης
Μετά την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή τη σιωπηρή απόρριψη αυτών ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών , η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει αμελλητί απόφαση σφράγισης .

Η σφράγιση πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση ή τη θυροκόλληση της απόφασης σφράγισης, εκτός από τις περιπτώσεις που η λειτουργία του καταστήματος έχει διακοπεί για οιονδήποτε πραγματικό ή νομικό λόγο, οπότε και η σφράγιση πραγματοποιείται άμεσα με την επαναλειτουργία του καταστήματος.

Η σφράγιση εκτελείται από αστυνομικό προσωπικό της οικείας αστυνομικής αρχής. Σφράγιση δύναται να πραγματοποιηθεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η απουσία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του καταστήματος, κατά την πραγματοποίηση της σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

Τρόπος και μέσα σφράγισης
Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζονται όλες οι είσοδοι του καταστήματος. Ως μέσα για τη διενέργεια της σφράγισης χρησιμοποιούνται ισπανικός κηρός (βουλοκέρι), μεταλλική σφραγίδα της οικείας αστυνομικής αρχής (μολυβδοσφραγίδα) και κορδόνι. Η σφράγιση γίνεται σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος, τοποθετουμένου του ισπανικού κηρού στις δύο άκρες του κορδονιού, με το οποίο σφραγίζεται η είσοδος και τίθεται η μολυβδοσφραγίδα.

Έκθεση σφράγισης
Για τη σφράγιση συντάσσεται έκθεση, η οποία, αφού προηγουμένως αναγνωσθεί το περιεχόμενό της, υπογράφεται από το προσωπικό της οικείας αστυνομικής αρχής που την εκτέλεσε και τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή εργαζόμενο του καταστήματος ή ελλείψει αυτών από μάρτυρα που προσλαμβάνεται. Αν στο σημείο της σφράγισης δεν βρεθούν οι ανωτέρω ή αν αυτοί αρνηθούν να υπογράψουν την έκθεση σφράγισης, γίνεται ειδική μνεία σ' αυτήν, χωρίς να κωλύεται η διαδικασία της σφράγισης.

Αποσφράγιση
Η αποσφράγιση καταστήματος που έχει σφραγιστεί πραγματοποιείται από την οικεία αστυνομική αρχή, παρουσία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή εργαζόμενου του καταστήματος ή ελλείψει αυτών, από μάρτυρα που προσλαμβάνεται. Αν στο σημείο της αποσφράγισης δεν βρεθούν οι ανωτέρω ή αν αυτοί αρνηθούν να υπογράψουν την έκθεση αποσφράγισης, γίνεται ειδική μνεία σ' αυτήν, χωρίς να κωλύεται η περαιτέρω διαδικασία.

Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου
Σε περίπτωση που πριν από την έκδοση της απόφασης σφράγισης, προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του καταστήματος απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, που διαπιστώνει την αντικειμενική ανυπαρξία των περιστατικών που αποτέλεσαν την πραγματική βάση βεβαιωθείσας,  η συγκεκριμένη βεβαιωθείσα παράβαση δεν λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης.

Εφόσον με τις εναπομείνασες κατά τα ανωτέρω βεβαιωθείσες παραβάσεις δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός παραβάσεων , τότε η απόφαση σφράγισης που έχει ήδη εκδοθεί, ανακαλείται, ενώ σε περίπτωση που η απόφαση σφράγισης έχει ήδη εκτελεστεί το κατάστημα αποσφραγίζεται αμέσως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση που το κατάστημα αποσφραγίζεται, οι εναπομείνασες παραβάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για μελλοντική επιβολή του μέτρου της σφράγισης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο , κατεβάστε το ΦΕΚ και τα υποδείγματα της : Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1011/38/34μβ - ΦΕΚ 3499/Β/31-10-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου