Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Σε ΦΕΚ η απόφαση περί άσκησης αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία των Δήμων Αθηναίων, Νέας Ιωνίας, Μαραθώνος, Νέας Σμύρνης, Αλίμου κλπ.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 3683/15.11.2016) δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις περί άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας:
 • 1 Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.
 • 2 Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος.
 • 3 Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νέας Ιωνίας.
 • 4 Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νέας Σμύρνης
Επίσης σε άλλο Φύλλο (ΦΕΚ Β' 3689/15.11.2016) δημοσιεύθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις για τους Δήμους Καλλιθέας, Ασπροπύργου, Ίλιον, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Φιλόθεης – Ψυχικού.

  Η απόφαση για το Δήμο Αθηναίων έχει ως εξής:

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3683/15.11.2016

  Αριθμ. 62393/2414
  Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-
  κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις την υπ’ αρ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  5. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».
  7. Το υπ’ αριθμ. 241208/29-07-2016 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων στελεχώνεται από τετρακόσια δέκα πέντε (415) άτομα, διαπιστώνουμε:
  Ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3α του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008).
  Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016
  Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

  Δείτε τa σχετικό ΦΕΚ εδώ και εδώ.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου