Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Ελεγκτικό Συνέδριο: Νόμιμη η αξίωση για μισθό των δημ. αστυνομικών από την ημερομηνία κατάταξής τους στις επανασυσταθείσες θέσεις. Μη θεωρητέο το ένταλμα

Πράξη 17/2016 Τμ. 1 - Συνοπτική περιγραφή

Η αξίωση για μισθό των δημοτικών αστυνομικών σε περίπτωση αυτοδίκαιης επανακατάταξής τους στις επανασυσταθείσες θέσεις δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο, άρχεται, κατά πλάσμα δικαίου, αυτοδικαίως με την κατάληψη των θέσεων που ανασυστήθηκαν, από την ημερομηνία, κατά την οποία άρχισε να ισχύει η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (11.05.2015), ανεξαρτήτως της ημερομηνίας δημοσίευσης των διαπιστωτικών πράξεων περί αυτοδίκαιης επανακατάταξής τους, αφού το ενδεχόμενο κενό στην εργασιακή σχέση του υπαλλήλου λόγω της «μετακίνησής» του στη δημοτική αστυνομία, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, ώστε να στερείται τις τακτικές του αποδοχές. Περαιτέρω, οι τέως δημοτικοί αστυνομικοί «μετακινούνται» από την Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει νομοθετικής διάταξης, και επομένως δεν διορίζονται το πρώτον, ώστε να καταβάλλεται σε αυτούς ο μισθός, λόγω διορισμού αυτών από την ανάληψη της υπηρεσίας τους, αλλά ούτε και προέρχονται από καθεστώς διαθεσιμότητας, ώστε να καταβάλλεται ο μισθός από την επανάληψη των καθηκόντων αυτών. Ανακαλεί εν μέρει την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 32/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΠΡΑΞΗ 17/2016
(σε συμβούλιο)

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος, Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Δημήτριο Τσακανίκα (εισηγητή) και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και τις Παρέδρους Λήδα Χαραλαμπίδου και Αγγελική Κέντρου,  που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.
Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 17 Μαΐου 2016 με την παρουσία της Γραμματέως του Τμήματος Θεοδώρας Τακιτζίδου.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 30.3.2016 αίτηση (αρ. πρωτ. Ελ. Συν. 24550/31.3.2016) του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος ΧΧΧ ΧΧΧ», που εδρεύει στις ΧΧΧ Νομού ΧΧΧ (οδός ΧΧΧ) και εκπροσωπείται νόμιμα.
Με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 32/2016 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άκουσε την εισήγηση του Συμβούλου Δημητρίου Τσακανίκα

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Και αφού έλαβε υπόψη

Την 19/6.4.2016 γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, με την οποία προτείνεται η απόρριψη της ως άνω αίτησης ανάκλησης.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται παραδεκτώς, κατ’ άρθρο 32 παρ. 6 του ν. 4129/2013, η ανάκληση της 32/2016 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν μη θεωρητέο το 169, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ-ΧΧΧ, που αφορά στην καταβολή συνολικού ποσού 18.250,85 ευρώ, ως τακτικές αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 11.5 έως 31.7.2015 σε έξι (6) δημοτικούς αστυνομικούς του ανωτέρω Δήμου, οι οποίοι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4235/2015 (Α΄47/11.5.2015), κατέλαβαν τις επανασυσταθείσες αυτοδικαίως θέσεις, που κατείχαν στους αντίστοιχους κλάδους της Δημοτικής Αστυνομίας ΧΧΧ-ΧΧΧ πριν την κατάργηση αυτής με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

ΙΙ. 1. Ο νόμος 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών» (Α΄ 47/11.5.2015) στο άρθρο 14 αυτού, που υπάγεται συστηματικά στο κεφάλαιο 4 του ίδιου νόμου με τίτλο «Αποκατάσταση Αδικιών Επαναφορά Προσωπικού – Κινητικότητα», ορίζει ότι «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι: α) (…) β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄167) και του Ν. 4250/2014 (Α΄74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση (…) 2. (…) 3. Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού». Περαιτέρω, ο ίδιος νόμος στο άρθρο 19 με τίτλο «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας», ορίζει τα εξής: «1. α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). β) Κατ’ εξαίρεση τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις από τις συσταθείσες με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. της περίπτωσης α΄ καταλαμβάνονται από ισάριθμους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την ίδια απόφαση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν (...) γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων α΄ και β΄ υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παραγράφου 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε, είτε να καταλάβουν προσωποπαγή θέση που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. δ) (...) 2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την κατά την παράγραφο 1 αρχική θέση τους που ανασυστήθηκε, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας δέκα (10) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού.(…). γ) (…). δ) (…). 3. α) (…).  β) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά τους προσόντα είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυμούν ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β΄, γ΄και δ΄ της παραγράφου 2. Οι δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή είχαν απολυθεί και επανατοποθετήθηκαν μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας σε άλλες θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα, καθώς και όσοι έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυμούν και στην περίπτωση κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση μη επανασύστασης κατά τα προαναφερόμενα της Δημοτικής Αστυνομίας παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή τους να καθορίζουν τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους (κατάληψη πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.) και δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, τις Διευθύνσεις και τους επιφορτιζόμενους διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν, με ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους Εσωτερικούς Οργανισμούς Λειτουργίας των δήμων. γ) ... 4...5...6....7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού. 8. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 γίνονται με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού κάθε έτους». Περαιτέρω, στο άρθρο 50 του ίδιου νόμου 4325/2015 ορίζεται ότι « 1. Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του, εκτός αν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες διατάξεις του. 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται (…), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα».
2. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ορίζει στο άρθρο 46, με τίτλο «Δικαίωμα - Αξίωση μισθού», ότι «1. Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό. Ο μισθός καθορίζεται σε μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση του υπαλλήλου. 2. (…) 3. (…). 4. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας και παύει με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που προβλέπουν Αποδοχές μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. 5. Προκειμένου περί υπαλλήλου, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας στα καθήκοντα του, η αξίωση για πλήρη μισθό αρχίζει από την επανάληψη των καθηκόντων του».

ΙΙΙ. Από το σύνολο των προπαρατιθέμενων διατάξεων συνάγονται τα εξής: Με τη δημοσίευση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, δηλαδή από 11.5.2015, επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) της Δημοτικής Αστυνομία, που είχαν καταργηθεί από 23.9.2013 με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, αφού, κατά τα οριζόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση, ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμος για την καθημερινή ζωή των πολιτών, προσπορίζει δε σημαντικά έσοδα στους δήμους. Στο πλαίσιο αυτό, οι τέως δημοτικοί αστυνομικοί και ειδικότερα τόσο οι εξ αυτών υπηρετούντες, μέχρι τις 10.5.2015, στην Ελληνική Αστυνομία, όσο και αυτοί που δεν περιλήφθηκαν στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι  τελούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015, δηλαδή την 11.5.2015, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου αυτού, επιθυμούν δε να επιστρέψουν στην ανασυσταθείσα από 11.5.2015 θέση τους στον οικείο Δήμο, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που, κατείχαν κατά το χρόνο που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητα, υπό τον όρο της υποβολής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4325/2015, σχετικής αιτήσεως στην οικεία Διεύθυνση προσωπικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Ακολούθως εκδίδεται σχετική πράξη, με διαπιστωτικό κι όχι συστατικό χαρακτήρα, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου, η οποία, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπτύσσει αναδρομική ισχύ ανατρέχοντας στο χρόνο δημοσίευσης των σχετικών διατάξεων. Περαιτέρω, σε συμφωνία με τα ανωτέρω αλλά και κατά την αληθή βούληση του νομοθέτη, η οποία σκοπεί στην αποκατάσταση  των αδικιών, αφού οι σχετικές διατάξεις υπάγονται στο κεφάλαιο με τον ομώνυμο τίτλο του ν. 4325/2015, η κατάληψη των θέσεων που ανασυστήθηκαν με τον παραπάνω νόμο ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού. Τούτο συνάγεται τόσο από το γράμμα των διατάξεων του ως άνω νόμου που προβλέπει  τη αυτοδίκαιη κατάληψη των θέσεων που επανασυστήθηκαν από 11.5.2015, ως σαν να επρόκειτο για ισάριθμες συγκεκριμένες «προσωποπαγείς» θέσεις στη δημοτική αστυνομία, όσο και από τη βούληση του νομοθέτη να επαναφέρει δια ενιαίας ευνοϊκής αποκαταστατικής, πλην όμως ειδικής και εξαιρετικής ρυθμίσεως, τους  τέως υπηρετούντες στη δημοτική αστυνομία στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν την 22.9.2013 (προηγούμενη ημερομηνία της θέσεως αυτών σε καθεστώς διαθεσιμότητας), χωρίς τη δημιουργία κενών στον υπαλληλικό-μισθολογικό και ασφαλιστικό δεσμό των υπαλλήλων και υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αιτήσεως για την αυτοδίκαιη κατάληψη των ως άνω θέσεων από 11.5.2015.  Επομένως, η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί μία ιδιότυπη μορφή εκ του νόμου «μετάταξης», η οποία δεν εμπίπτει στις ήδη ρυθμιζόμενες από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων περιπτώσεις περί μετάταξης υπαλλήλων, αφού αποβλέπει ειδικώς στην κατάργηση των θέσεων των τέως δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία και στην ταυτόχρονη επανασύσταση των θέσεων και των κλάδων αυτών στη δημοτική αστυνομία, υπαγάγοντας στο αυτό καθεστώς και για την ταυτότητα του νομικού λόγου και τους τέως δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι τελούν, κατά την ισχύ του νόμου, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η κατά τα ανωτέρω αποκαταστατική ρύθμιση των τέως δημοτικών αστυνομικών περί αυτοδίκαιης κατάληψης των θέσεων στη δημοτική αστυνομία από 11.5.2015, η οποία δεν δύναται να ενεργείται κατά τρόπο βλαπτικό για τον «μετακινούμενο», αλλά ούτε και να καθίσταται «γράμμα κενό», επιβάλλει ο υπαλληλικός, μισθολογικός και ασφαλιστικός δεσμός των δημοτικών αστυνομικών να καθίσταται συνεχής και αδιάλειπτος και επομένως να ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης των σχετικών διατάξεων. Και ναι μεν κατά την πάγια ρύθμιση του άρθρου 46 παρ. 4 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό άρχεται από την ανάληψη υπηρεσίας, άλλως δε από την επανάληψη των καθηκόντων αυτού σε περίπτωση επαναφοράς του από το καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας στα καθήκοντα της υπηρεσίας του, πλην, όμως, η αξίωση για μισθό των δημοτικών αστυνομικών εν προκειμένω άρχεται, κατά πλάσμα δικαίου, αυτοδικαίως με την κατάληψη των θέσεων που ανασυστήθηκαν, δηλαδή από 11.5.2015, αφού το ενδεχόμενο κενό στην εργασιακή σχέση του υπαλλήλου λόγω της «μετακίνησής» του στη δημοτική αστυνομία, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, ώστε να στερείται τις τακτικές του αποδοχές (άρθρο 47 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.). Περαιτέρω, οι τέως δημοτικοί αστυνομικοί «μετακινούνται» από την Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει νομοθετικής διάταξης, και επομένως δεν διορίζονται το πρώτον, ώστε να καταβάλλεται σε αυτούς ο μισθός, λόγω διορισμού αυτών από την ανάληψη της υπηρεσίας τους, αλλά ούτε και προέρχονται από καθεστώς διαθεσιμότητας, ώστε να καταβάλλεται ο μισθός από την επανάληψη των καθηκόντων αυτών. Για την ταυτότητα δε του νομικού λόγου και την αποκατάσταση των αδικιών υπάγονται στην αυτή ρύθμιση και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που δεν είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία και τελούσαν, κατά την ισχύ του ν. 4325/2015, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, εξομοιούμενοι τοιουτοτρόπως με τους τέως δημοτικούς αστυνομικούς που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία. Συναφώς, τα ανωτέρω ισχύουν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατά τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του ως άνω ν. 4235/2015, και συνεπώς κατά παρέκκλιση μεταξύ άλλων και των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 46 του ισχύοντος Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Εξάλλου, ήδη για το έτος 2015, οι δαπάνες που αφορούν στην μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των δημοτικών αστυνομικών, καταβάλλονται συνεχώς, χωρίς τη δημιουργία μισθολογικών κενών, με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους κωδικούς ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού κάθε έτους. Τούτο δε άλλωστε προκύπτει και από το 29150/20.8.2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών – Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το οποίο, οι τέως δημοτικοί αστυνομικοί που υπηρετούσαν έως 11.5.2015 στις συσταθείσες θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία έλαβαν στην συντριπτική τους πλειονότητα κανονικά τις αποδοχές τους από την Ελληνική Αστυνομία μέχρι και τον Ιούνιο του 2015, ενώ, με το 8001/5/75-να/16.6.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε μεταφορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των πιστώσεων που αφορούν στη μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών του έτους 2015, ήτοι από 1.7.2015 έως 31.12.2015 (βλ. Πράξη Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 279/2015, σκ. IV). Στην περίπτωση, όμως, που το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση περί μη επανασύστασης της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία φέρει κανονιστικό χαρακτήρα διότι με αυτή καταργείται η νομοθετική διάταξη της επανασύστασης των θέσεων δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους, αποκτά δε υπόσταση μετά την τοιχοκόλλησή της στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτό (βλ. σχετ. άρθρο 97 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 131), οι κατά τα ανωτέρω επανασυσταθείσες θέσεις των δημοτικών αστυνομικών καταργούνται, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 19 παρ. 3 περ. β του ν. 4325/2015, από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και οι δημοτικοί αστυνομικοί, που επέστρεψαν και κατείχαν τις θέσεις αυτές βάσει της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δεν δικαιούνται εκ του λόγου τούτου μισθό μέχρι την κατάταξή τους σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δήμου με βάση τα τυπικά τους προσόντα και την εν συνεχεία ανάληψη υπηρεσίας από αυτούς στις ανωτέρω θέσεις.

ΙV. Α. Στην υπό κρίση υπόθεση, από όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 6000/2/5250/8-π/12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της 6000/2/234-γ/15-10-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΚΥΑ -Β΄ 2631), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΚΥΑ  6000/2/234-ε/28.11.2013, εντάχθηκαν οριστικά στην Ελληνική Αστυνομία, οι τέως δημοτικοί αστυνομικοί ΧΧΧ – ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (άρθρο 81 του ν. 4172/2013), μετά και την έκδοση από το Ανώτατο Συμβούλιο Προσωπικού των από 25.11.2014 νέων οριστικών πινάκων διάθεσης ανά κατηγορία, στους οποίους συμπεριελήφθησαν και οι ανωτέρω, με φορέα υποδοχής την Ελληνική Αστυνομία (Β΄3595/31.12.2014). Περαιτέρω, ο ΧΧΧ, τέως δημοτικός αστυνομικός ΧΧΧ ΧΧΧ, του Κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ΄ δεν περιελήφθη στους κατά τα ανωτέρω οριστικούς πίνακες διάθεσης προσωπικού της 5/2014 ανακοίνωσης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που αναρτήρθηκαν την 25.11.2014 και για το λόγο αυτό, διαπιστώθηκε, με την 70356/4.12.2014 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ – ΧΧΧ, η παράταση του χρόνου διαθεσιμότητάς του μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων διάθεσης προσωπικού της 15/2014 ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ άλλως μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του σε περίπτωση που επρόκειτο να περιληφθεί σε αυτούς. Ακολούθως, μετά τη δημοσίευση στις 11.5.2015 του ν. 4325/2015 και κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, οι ως άνω  πρώην δημοτικοί αστυνομικοί του οικείου Δήμου υπέβαλαν, αντιστοίχως, τις 21695/19.5.2015, 21279/18.5.2015, 21621/19.5.2015, 21051/15.5.2015, 21622/19.5.2015 και 21597/19.5.2015 αιτήσεις προς τον ίδιο Δήμο, με τις οποίες ζητούσαν την αυτοδίκαιη επανακατάταξή τους στις θέσεις που κατείχαν κατά το χρόνο που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας (23.9.2013). Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ΧΧΧ – ΧΧΧ εξέδωσε τις 586, 589, 591, 590, 588 και 587/10.6.2015, αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις, με τις οποίες κατέταξε τους  εν λόγω δημοτικούς αστυνομικούς, από 11.5.2015, σε οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων αυτών, ενώ, ήδη από 28.5.2015 οι τελευταίοι είχαν αναλάβει, σύμφωνα με την 52876/20.11.2015 βεβαίωση του Δήμου ΧΧΧ – ΧΧΧ, καθήκοντα υπηρεσίας. Οι προμνησθείσες διαπιστωτικές πράξεις δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1.7.2015 (Β΄1306), προηγουμένως δε το Δημοτικό Συμβούλιο ΧΧΧ – ΧΧΧ, με την 217/8.6.2015 απόφασή του, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος στις 11.6.2015 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 12.6.2015 (ΑΔΑ ΧΧΧ), είχε αποφασίσει τη μη επανασύσταση της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, καθόσον οι έξι (6) δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι αιτήθηκαν την επανακατάταξή τους στις οργανικές τους θέσεις δεν επαρκούσαν για τη στελέχωσή της, ήτοι την λειτουργία αυτής καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, καθώς και την άσκηση των προβλεπομένων αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 4  και 1 του ν. 3731/2008. Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι είχαν παρέλθει δέκα (10) ημέρες από τις 11.6.2015, ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο Δήμο, καθώς και από τις 12.6.2015, ημερομηνία κοινοποίησής της στους εν λόγω δημοτικούς αστυνομικούς, χωρίς να κατατεθεί αίτηση περί κατάληψης προσωποπαγούς θέσης σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Δήμαρχος ΧΧΧ - ΧΧΧ εξέδωσε σχετικές αποφάσεις περί i) σύστασης προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, στις οποίες κατέταξε τους ανωτέρω αστυνομικούς, και ii) παράλληλης κατάργησης των επανασυσταθεισών θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας που αυτοί είχαν καταλάβει. Οι εν λόγω αποφάσεις συντάχθηκαν στις 9.7.2015 και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 3.8.2015 (Β΄ΧΧΧ). Ειδικότερα, ο ΧΧΧ κατετάγη με την 659/2015 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ - ΧΧΧ  σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και στον ΣΤ΄ βαθμό, ο ΧΧΧ κατετάγη με την 660/2015 απόφαση σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και στον ΣΤ΄ βαθμό, ο ΧΧΧ, κατετάγη με την 661/2015 απόφαση σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και στον ΣΤ΄ βαθμό, ο ΧΧΧ κατετάγη με την 662/2015 απόφαση σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού και στον ΣΤ΄ βαθμό, ο ΧΧΧ κατετάγη με την 663/2015 απόφαση σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και στον ΣΤ΄ βαθμό και ο ΧΧΧ κατετάγη με την 664/2015 απόφαση σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΤΕ Πολ. Έργων Υποδομής και στον ΣΤ΄ βαθμό.  Σύμφωνα δε με το 35618/5.8.2015 έγγραφο του οικείου Δημάρχου, οι ανωτέρω εμφανίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία στις κατά τα ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, στις 5.8.2015. Για την καταβολή δε στους ως άνω υπαλλήλους του Δήμου των τακτικών αποδοχών διαστήματος από 11.5.2015 έως 31.7.2015 εκδόθηκε το 169, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 18.250,85 ευρώ. Με την υπό ανάκληση Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο κρίθηκε  ότι η  εντελλόμενη με το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη, με την αιτιολογία ότι αφενός η αξίωση των ανωτέρω δημοτικών αστυνομικών για μισθό ξεκινά, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, από 28.5.2015, ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβαν υπηρεσία στον αιτούντα Δήμο  και όχι από 11.5.2015, ημερομηνία που αυτοί κατέλαβαν αυτοδικαίως τις ως άνω θέσεις, αφετέρου η κατάργηση των ανωτέρω θέσεων δημοτικών αστυνομικών που επήλθε με τη  δημοσιευθείσα δια τοιχοκολήσεως σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος στις 11.6.2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί μη επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας στον ανωτέρω Δήμο καθιστά μη νόμιμη την καταβολή αναδρομικών αποδοχών στους ως άνω υπαλλήλους από την παραπάνω ημερομηνία και εφεξής.
Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Τμήμα, κατά παραδοχή σχετικού λόγου της κρινόμενης αίτησης, κρίνει κατά πλειοψηφία ότι νομίμως εντέλλεται η πληρωμή των ως άνω δικαιούχων από 11.5.2015, καθότι κρίσιμο εν προκειμένω χρονικό σημείο της αξίωσής τους για λήψη μισθού, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας δημοσίευσης των διαπιστωτικών πράξεων περί αυτοδίκαιης επανακατάταξής τους στις επανασυσταθείσες θέσεις δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο ΧΧΧ - ΧΧΧ, είναι η ανωτέρω ημερομηνία, κατά την οποία άρχισε να ισχύει η επίμαχη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4325/2015. Μειοψήφησε η Πάρεδρος Λήδα Χαραλαμπίδου, η οποία διατύπωσε την άποψη ότι η καταβολή με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα αναδρομικών αποδοχών στους ανωτέρω δημοτικούς αστυνομικούς εντέλλεται νόμιμα από 28.5.2015, που αυτοί ανέλαβαν υπηρεσία στη δημοτική αστυνομία του ως άνω Δήμου, και όχι από 11.5.2015, κατά την οποία κατέλαβαν αυτοδικαίως τις ανωτέρω θέσεις, αφού, ανεξαρτήτως της αυτοδίκαιης από 11.5.2015 επανακατάταξής τους στις επανασυσταθείσες για το σκοπό αυτό θέσεις δημοτικών αστυνομικών στο Δήμο ΧΧΧ – ΧΧΧ, η αξίωσή τους για μισθό υφίσταται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 4 και 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, από το χρόνο που αναλαμβάνουν υπηρεσία. Αντιθέτως, κατά την ομόφωνη κρίση του Τμήματος, δεν έσφαλε η προσβαλλόμενη πράξη δεχόμενη ότι η καταβολή αποδοχών στους ανωτέρω υπαλλήλους που αφορά στο χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 31.7.2015 είναι μη νόμιμη, απορριπτομένης κατά το  μέρος τούτο της κρινόμενης αίτησης, με την οποία υποστηρίζεται το αντίθετο. Τούτο, διότι μετά την δημοσιευθείσα δια τοιχοκολλήσεως στις 11.6.2015 σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ – ΧΧΧ περί μη επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας στον ανωτέρω Δήμο, οι θέσεις που οι ανωτέρω μετακινούμενοι δημοτικοί αστυνομικοί είχαν καταλάβει αυτοδικαίως καταργήθηκαν από την ανωτέρω ημερομηνία (11.6.2015) με συνέπεια να μην δικαιούνται, λόγω της κατά τα ανωτέρω διακοπής της υπαλληλικής τους σχέσης,  μισθό από την ανωτέρω ημερομηνία και μέχρι το χρόνο της μετέπειτα κατάταξής τους  σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δήμου και της ανάληψης υπηρεσίας στις θέσεις αυτές.

V. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά μερική παραδοχή της κρινόμενης αίτησης, πρέπει ν΄ ανακληθεί εν μέρει η 32/2016 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα, η δε εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη να κριθεί εν μέρει νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή τακτικών αποδοχών από 11.5.2015 έως 10.6.2015 στους φερόμενους ως δικαιούχους του εντάλματος αυτού. Περαιτέρω, το  χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατά το μέρος με το οποίο εντέλλεται η ως άνω νόμιμη δαπάνη, θα μπορούσε να θεωρηθεί, πλην, όμως, είναι μη θεωρητέο, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2015, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει. 

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ανακαλεί εν μέρει την 32/2016 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας .
Αποφαίνεται ότι το 169, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, συνολικού ποσού 18.250,85 ευρώ, του Δήμου ΧΧΧ – ΧΧΧ ΧΧΧ, κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή τακτικών αποδοχών στους αναφερόμενους σε αυτό δικαιούχους από 11.5.2015 έως 10.6.2015, δεν δύναται να θεωρηθεί, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2015, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Πηγή: Dimosnet

Σχόλιο: Η παραπάνω πράξη μετά από προσφυγή του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου