Σάββατο 13 Αυγούστου 2011

Ενημέρωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις διατάξεις του Νόμου 3996

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 775
Προς:                   
Συλλόγους-Μέλη 
της  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Στο Νόμο 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 170/5-8-2011), «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή περιέχονται και διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.


Αναλυτικά οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Ν. 3996/2011 είναι:

Άρθρο 75 – παρ. 2 και 3:
«2. Στην παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολική συντάξιμη υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.3584/2007, Α΄ 143), παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία, ως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.»
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του νόμου αυτού. Δυνατότητα ασκήσεως δικαιώματος έχουν και όσοι αυτοδικαίως έχουν απολυθεί από 1-10-2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»

Με τη διάταξη αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία μετά το 65ος έτος της ηλικίας του και όχι πέραν του 67ου έτους σε όσους εργαζόμενους δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Άρθρο 84:
«Οι πράξεις αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΔΚΥ, στον τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος αντίστοιχα, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ με την έκδοση σχετικών αποφάσεων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Το ποσό της οφειλής και για τους δύο Τομείς μπορεί να παρακρατείται από το ποσό του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος και να αποδίδεται ταυτόχρονα με την καταβολή του στον τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ. Η σύνταξη καταβάλλεται μετά την απόδοση του ποσού της εξαγοράς του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίστηκε.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη των Δ.Σ. των δύο πιο πάνω Ταμείων, είναι δυνατή η ανάθεση του ελέγχου, της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΠΔΥ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.»

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή επανέρχεται στους ασφαλισμένους του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. το καθεστώς που προϋπήρχε και αφορούσε στον συμψηφισμό των ποσών που προέρχονται από την εξαγορά προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα ή την στρατιωτική θητεία και να καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο με την παρακράτηση του ποσού από το εφάπαξ.
Ενώ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη των Δ.Σ. των Ταμείων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και Τ.Π.Δ.Υ.) μπορεί να ανατίθεται εργασίες του ενός Τομέα στον άλλο ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο Τομείς το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους.

Συνάδελφοι,

Παρακαλείστε για την ενημέρωση των συναδέλφων αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου σας για τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω, ενώ το κείμενο του Νόμου 3396/2011 μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (http://www.poeota.gr) και στην κατεύθυνση ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ—ΝΟΜΟΙ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 Θέμης Μπαλασόπουλος        Ιωάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου