Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Αποκ/νων Διοικήσεων για το προσχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΑ - Τι ζητεί για πρώην δημοτικούς αστυνομικούς και προσωπική διαφορά

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                        Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012


Ταχ.Δ/νση: Κατεχάκη 56 -Αθήνα
Τ.Κ.: Αθήνα – 11525  Φαξ: 2132035723                                             
Ιστοσελίδα: www.oseade.blogspot.com                                                        
Τηλ. Προέδρου: 6976437399                                      
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr         
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6909612632                                          
E-mail :  gabrielioannidis@gmail.com             
  Αθήνα 31-05-2016
     Α.Π : 42
                                                                                   ΠΡΟΣ :   
                                                             -Υπουργό Εσωτερικών και  Διοικητικής
                                                   Ανασυγκρότησης κ. Κουρουπλή
                                                            - Πρωτοβάθμιους Συλλόγους   μέλη μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
 ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αναφορικά με το προσχέδιο του Υπουργείου σας και σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε, εν όψει και της συνάντησης που έχουμε ζητήσει, ως Ομοσπονδία έχουμε να προτείνουμε τα εξής:

Επί του άρθρου 1
Θεωρούμε ότι η οργάνωση του κράτους, οφείλει να είναι προσανατολισμένη στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των εργαζομένων  σ΄ αυτό και να έχει αναφορά σε κάθε σημείο της Επικράτειας. Σε καμία περίπτωση, βέβαια δεν θα πρέπει να έχει βλαπτικές μεταβολές για τους εργαζόμενους που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι είχαν υποστεί σημαντικές επιβαρύνσεις τα προηγούμενα χρόνια με τις διαθεσιμότητες κ.λ.π.
Σας επισυνάπτουμε για ενημέρωση τις μέχρι τώρα αποφάσεις των πρωτοβαθμίων συλλόγων εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (περιοχής Πελοποννήσου) τις οποίες και υιοθετούμε .

Επί του άρθρου 9
Επειδή είναι συχνό το φαινόμενο των ποινικών διώξεων κατά υπαλλήλων των ΑΠΔ ιδιαίτερα στις δασικές Υπηρεσίες, στους τεχνικούς υπαλλήλους και στον Ελεγκτή νομιμότητας προτείνουμε την νομική κάλυψη όλων των υπαλλήλων των ΑΠΔ προσθέτοντας το παρακάτω :
Με απόφαση του Συντονιστή ΑΠΔ, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της σχετικής διαδικασίας.
Υποβολή αίτησης — έγκριση
Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε για την υπεράσπισή του .
Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου, υποβάλλονται προς τον Συντονιστή. Μετά την έκδοσή της σχετικής απόφασης κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο.
Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές του Κώδικα περί Δικηγόρων όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται για όλες τις πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις οποίες προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική αμοιβή. Η αμοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις.

    Καταβολή της αμοιβής και των δαπανών
1. Εφόσον η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικηγόρου, που υπολογίζονται κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.
2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος συντάσσει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, η οποία θεωρείται από τον προϊστάμενό του και προωθείται αρμοδίως προς πληρωμή.

Επί του άρθρου 23 παράγραφος 4

Προστίθεται: Στον τίτλο …και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Προστίθεται: στο τέλος του νέου εδαφίου « …η με τον απαιτούμενο από τις οικίες διατάξεις χρόνο εμπειρίας η με ειδικές διατάξεις και νόμο. Εξελίσσονται στα ΜΚ της ΔΕ κατηγορίας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι ΤΕ με εμπειρία ( π.χ. εργοδηγοί ) και ΠΕ (π.χ απόφοιτοι της σχολής δημόσιας διοίκησης με πτυχίο ΤΕΙ) που έχουν μεταταχθεί στις αντίστοιχες κατηγορίες.»
Θεωρούμε ότι επειδή η συγκεκριμένη παράγραφος τροποποιεί τον Ν. 4354/15, ισχύει και για τους εργαζόμενους στις ΑΠΔ. 

Επί του άρθρου 28

 Επαναδιατυπώνεται:
1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προσωπική διαφορά λογίζονται οι τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν οι υπάλληλοι στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του νόμου 4024/2011 (Α' 226).

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.3845/2010 (Α' 65).

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και τον υπολογισμό των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων στις 31.12.2015 και, εφόσον απαιτείται, γίνεται επανακατάταξη των υπαλλήλων.

4.Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και στις ΑΠΔ, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 και του άρθρου 48 του ν. 4274/2014 όπως και στους πρώην  υπάλληλους των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47).

5.Αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία μισθολογικά και βαθμολογικά  η περίοδος διαθεσιμότητας του (1) μήνα των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν βάσει της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (ν.4223/2013)

Παρατήρηση: Η διάταξη αυτή είναι πλήρως συνυφασμένη με σειρά αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ενδεικτικά: 211/2013, 351/2015, 122/2015. Επισημαίνεται επίσης ότι η διάταξη αποκαθιστά υπαλλήλους που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά αφού είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, και όχι κατ’ επιλογήν τους. Εξάλλου αυτό είναι και το πνεύμα της νεώτερης  διάταξης του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 4354/2015.


Επί του άρθρου 32

Παράγραφος 4: 
Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για τους παραπάνω υπαλλήλους δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Προτείνεται παράγραφος 5:

Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, δύνανται να επανατοποθετηθούν στις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, στην περίπτωση που αυτές έχουν επανασυσταθεί , εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού του δήμου στον οποίο υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προτείνεται Παράγραφος 6: 

Υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) μεταφέρουν στη νέα τους θέση στο ακέραιο τα δικαιώματα που είχαν έως την ημερομηνία που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, όπως ημέρες μη ληφθείσας κανονικής άδειας περασμένων ετών, άδειες αιμοληψίας κλπ., όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό φάκελο ενός εκάστου ή σχετική βεβαίωση που είχαν λάβει από τον Δήμο που υπηρετούσαν. Ημέρες αδείας που δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να χορηγούνται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί σήμερα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
      
 Επί του άρθρου 37 παράγραφος 2 –Ανθυγιεινό επίδομα
        Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου τα εξής :

          Στην κατηγορία Β επίσης περιλαμβάνονται οι τεχνικοί υπάλληλοι που προσφέρουν υπηρεσία στα τμήματα ελέγχου υλικών και ποιότητας δημοσίων έργων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου των ΑΠΔ που εκτελούν χημικές δοκιμές σε  δομικά υλικά και υλικά οδοποιίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ          ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Πηγή: Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου