Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με κοινοποίηση στους πρώην δημ. αστυνομικούς για τη χορήγηση του υπόλοιπου της κανονικής άδειας του 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 19/11/2015
Αριθμ.Πρωτ.: 83235/45040


ΠΡΟΣ: -Όπως πίνακας αποδεκτών
(Υπόψιν κ.κ. Προϊσταμένων Δ/νσεων & με την παράκληση 
να ενημερώσουν σχετικά τους εν λόγω υπαλλήλους)
(&μέσω ηλεκ/κού ταχυδρομείου-emai1)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κανονικής άδειας έτους 2014 σε υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα».

Σχετ:- το αριθ.ΔΙΔΑΔΙΦ.51/793/12378/24-8-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ύστερα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας γνωρίζουμε, ότι υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, δικαιούνται, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα αυτού του μέτρου, να λάβουν το υπόλοιπο της κανονικής αδείας του έτους 2014, κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπ'αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 εγκύκλιο του ανωτέρου Υπουργείου, λαμβανομένου κάθε φορά υπόψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής
Η Διευθύντρια

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου