Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη διαδικασία μετάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των ΟΤΑ

Στην ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης του «Κλεισθένη» προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες εγκύκλιο για την δυνατότητα µετάταξης σε υπηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνομίας των ∆ήµων των πρώην δηµοτικών αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, µετά την κατάργηση των θέσεων τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπάλληλοι, οι οποίοι εµπίπουν στο ρυθµιστικό πεδίο της διάταξης, µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ∆ήµο που επιθυμούν να µεταταγούν. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει δεκτή, µπορούν να επανέλθουν µε νέα αίτηση σε άλλο ∆ήµο. Συνιστάται να µην υποβάλλονται παράλληλα περισσότερες από µια αιτήσεις, προς αποφυγή της δηµοσίευσης περισσότερων της µιας πράξεων µετάταξης για τον ίδιο υπάλληλο.

Επίσης, Δήμοι οι οποίοι έλαβαν απόφαση μη επανασύστασης της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας με συνέπεια την κατάργηση θέσεων δημοτικών αστυνομικών, μπορούν να λάβουν νέα απόφαση σύστασης της υπηρεσίας και των αναγκαίων θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές από υπαλλήλους που θα υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης με την παρούσα διαδικασία.

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 41669

ΘΕΜΑ: Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων

Σας γνωρίζουμε ότι την 19η Ιουλίου 2018 ψηφίστηκε στη Βουλή, ο νόμος 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄133).

Με τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν.4555/2018 δίνεται η δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, μετά την κατάργηση των θέσεων τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4172/2013.

Ειδικότερα:
  • Η νομοθετική πρόβλεψη
Το άρθρο 278 του ν. 4555/2018 έχει ως εξής:
«1. Υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.4440/2016 (Α΄224) δύνανται με αίτησή τους να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α΄26), με αίτηση που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη διενέργεια της μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.
2. Το προσωπικό της παραγράφου 1 μετατάσσεται στο Δήμο, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167), συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς».
  • Πεδίο Εφαρμογής
Η διάταξη του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 αφορά τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224), δηλαδή τους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης, από θέσεις κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167).
  • Υποβολή Αίτησης
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Δήμο που επιθυμούν να μεταταγούν. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει δεκτή, μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση σε άλλο Δήμο. Συνιστάται να μην υποβάλλονται παράλληλα περισσότερες από μια αιτήσεις, προς αποφυγή της δημοσίευσης περισσότερων της μιας πράξεων μετάταξης για τον ίδιο υπάλληλο.
  • Έκδοση Απόφασης Μετάταξης: Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται απότον οικείο Δήμαρχο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης (άρθρο 101 ν. 3584/2007).
  • Απαραίτητες Προϋποθέσεις για τη διενέργεια της μετάταξης:
  1. Η κάλυψη των θέσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος στον φορέα προέλευσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου, θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
  2. Ο αιτών υπάλληλος θα πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προέλευσης προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.
  • Ειδικότερες Επισημάνσεις
- Η μετάταξη διενεργείται σε θέση της κατηγορίας και του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας που κατείχε ο υπάλληλος πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε, συνυπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας στα Καταστήματα Κράτησης. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας των μετατασσομένων στα Καταστήματα Κράτησης θα προσμετρηθεί ως χρόνος διανυθείς στην κατηγορία στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος.
- Θέσεις της δημοτικής αστυνομίας που ανασυστάθηκαν αυτοδίκαια με το άρθρο 19 του ν.4325/2015 και είναι κενές μπορούν να καλυφθούν με την παρούσα διαδικασία.
- Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
- Δήμοι οι οποίοι έλαβαν απόφαση μη επανασύστασης της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3β του ν.4325/2015, με συνέπεια την κατάργηση θέσεων δημοτικών αστυνομικών, μπορούν να λάβουν νέα απόφαση σύστασης της υπηρεσίας και των αναγκαίων θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές από υπαλλήλους που θα υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης με την παρούσα διαδικασία.
- Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και για την έκδοση των αποφάσεων μετάταξης δεν τίθενται εκ του νόμου, ωστόσο παρακαλούμε, τόσο τους ενδιαφερόμενους όσο και τους εμπλεκόμενους φορείς, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να στελεχωθούν οι νευραλγικές αυτές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να αξιοποιηθεί η εμπειρία των ενδιαφερομένων στην άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Τέλος, παρακαλούμε για την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, όταν ολοκληρώνονται οι μετατάξεις.
Για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τα Καταστήματα Κράτησης, ώστε να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 278 του ν. 4555/2018.

Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία επί των ανωτέρω.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Δείτε την εγκύκλιο εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου