Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Στο άρθρο 276 του Ν. 4555/2018 η δυνατότητα επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα Καταστήματα Κράτησης

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4555/2018, λεγόμενος και «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», στο άρθρο 278 του οποίου δίνεται η δυνατότητα μετάταξης στη Δημοτική Αστυνομία για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που με την αποτυχημένη κινητικότητα Μητσοτάκη μετατάχθηκαν βιαίως στα Καταστήματα Κράτησης.

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:


Άρθρο 278

1. Υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224) δύνανται με αίτησή τους να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α΄26), με αίτηση που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη διενέργεια της μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.
2. Το προσωπικό της παραγράφου 1 μετατάσσεται στο Δήμο, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167), συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.


Δείτε το Νόμο 4555/2018:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου