Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 48 σελίδων με παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου - Πίνακες μισθών & υπερωριών

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Το πεδίο αυτό καλύπτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (από 1-1-2016 καταργούνται η αριθμ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β) κυα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η αριθμ. 2/840/0022/4-1-2013 όμοια με τις οποίες καθορίζονταν οι αποδοχές των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ) :

α) των φορέων της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), δηλαδή την Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος, που περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και τη Βουλή των Ελλήνων,
β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα (περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014),
γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.),
δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμοι – Περιφέρειες),
ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.-κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους (τα συγκεκριμένα κριτήρια πρέπει να λειτουργούν σωρευτικά) – ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Στις διατάξεις του νόμου υπάγονται σε κάθε περίπτωση και τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,
ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄314).
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάγονται :
η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι),
θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,
ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της,
ιβ) οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (από 1-1-2016 καταργείται η αριθμ. 2/17127/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κυα),
ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,
ιε) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν.3801/2009 (Α΄163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,
ιστ) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των εν γένει Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και
ιζ) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., μέχριην έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
ιη) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος. 

Με την παρ. 2 ορίζεται το προσωπικό που δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος :
α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 (περί ανωτάτου ορίου αποδοχών),
β) το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 (περί ανωτάτου ορίου αποδοχών). Στην έννοια του καλλιτεχνικού προσωπικού, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, νοείται το αμιγές καλλιτεχνικό προσωπικό (ηθοποιοί, χορευτές, σκηνοθέτες κ.λ.π.) και όχι το τεχνικό προσωπικό
(ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί σκηνής κ.λ.π.) το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του νέου νόμου,
γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι εν γένει αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 (περί οικογενειακής παροχής) και 28 (περί ανωτάτου ορίου αποδοχών),
δ) οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και Ανώνυμες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 (περί ανωτάτου ορίου αποδοχών),
ε) οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 (περί ανώτατου ορίου αποδοχών).

Αποσύνδεση μισθού – βαθμού
Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο. Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σ’ αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.


  • Απόσπασμα της εγκυκλίου από το taxheaven.gr

Επί του άρθρου 14

Βασικός Μισθός


Με την παρ. 1 ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780 €) ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω εισαγωγικού βασικού μισθού (780 €) με το συντελεστή 0,0551. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το βασικό μισθό του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780 €), πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Δ.Ε. 1,10
Τ.Ε. 1,33
Π.Ε. 1,40


Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 € με τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Παρατίθενται πίνακες με όλους τους νέους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΠΕ

ΤΕ

0-2

ΜΚ1

1092

1037

2-4

ΜΚ2

1151

1092

4-6

ΜΚ3

1210

1147

6-8

ΜΚ4

1269

1202

8-10

ΜΚ5

1328

1257

10-12

ΜΚ6

1387

1312

12-14

ΜΚ7

1446

1367

14-16

ΜΚ8

1505

1422

16-18

ΜΚ9

1564

1477

18-20

ΜΚ10

1623

1532

20-22

ΜΚ11

1682

1587

22-24

ΜΚ12

1741

1642

24-26

ΜΚ13

1800

1697

26-28

ΜΚ14

1859

1752

28-30

ΜΚ15

1918

1807

30-32

ΜΚ16

1977

1862

32-34

ΜΚ17

2036

1917

34-36

ΜΚ18

2095

1972

36-38

ΜΚ19

2154

2027


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΔΕ

ΥΕ

0-3

ΜΚ1

858

780

3-6

ΜΚ2

918

823

6-9

ΜΚ3

978

866

9-12

ΜΚ4

1038

909

12-15

ΜΚ5

1098

952

15-18

ΜΚ6

1158

995

18-21

ΜΚ7

1218

1038

21-24

ΜΚ8

1278

1081

24-27

ΜΚ9

1338

1124

27-30

ΜΚ10

1398

1167

30-33

ΜΚ11

1458

1210

33-36

ΜΚ12

1518

1253

36-39

ΜΚ13

1578

1296


  • Πίνακας οικογενειακής παροχής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €

Υπάλληλος με 1 παιδί

50

Υπάλληλος με 2 παιδιά

70  
συνολικά

Υπάλληλος με 3 παιδιά

120   
 
»»

Υπάλληλος με 4 παιδιά

170      
»»

Υπάλληλος με 5 παιδιά

240   
  
»»
(170+70)

Υπάλληλος με 6 παιδιά

310       
»»
(240+70)

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.

Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους οι οποίοι όμως δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.


Άρθρο 20

Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης για εργασία τόσο καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, όσο και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου.

Ακολουθούν Πίνακες με τα ωρομίσθια που προβλέπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω :ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που δεν λειτουργούν σε 12ωρη ή
24ωρη βάση

Μ.Κ.

Β. Μ. Κλιμακίου

Ωρομίσθιο Κλιμακίου

Για Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

1

780

2,79

2,79

2

823

2,94

2,94

3

866

3,09

3,09

4

909

3,25

3,25

5

952

3,40

3,40

6

995

3,55

3,55

7

1038

3,71

3,71

8

1081

3,86

3,86

9

1124

4,01

4,01

10

1167

4,17

4,17

11

1210

4,32

4,32

12

1253

4,48

4,48

13

1296

4,63

4,63

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

1

858

3,06

3,06

2

918

3,28

3,28

3

978

3,49

3,49

4

1038

3,71

3,71

5

1098

3,92

3,92

6

1158

4,14

4,14

7

1218

4,35

4,35

8

1278

4,56

4,56

9

1338

4,78

4,78

10

1398

4,99

4,99

11

1458

5,21

5,21

12

1518

5,42

5,42

13

1578

5,64

5,64

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

1

1037

3,70

3,70

2

1092

3,90

3,90

3

1147

4,10

4,10

4

1202

4,29

4,29

5

1257

4,49

4,49

6

1312

4,69

4,69

7

1367

4,88

4,88

8

1422

5,08

5,08

9

1477

5,28

5,28

10

1532

5,47

5,47

11

1587

5,67

5,67

12

1642

5,86

5,86

13

1697

6,06

6,06

14

1752

6,26

6,26

15

1807

6,45

6,45

16

1862

6,65

6,65

17

1917

6,85

6,85

18

1972

7,04

7,04

19

2027

7,24

7,24

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

1

1092

3,90

3,90

2

1151

4,11

4,11

3

1210

4,32

4,32

4

1269

4,53

4,53

5

1328

4,74

4,74

6

1387

4,95

4,95

7

1446

5,16

5,16

8

1505

5,38

5,38

9

1564

5,59

5,59

10

1623

5,80

5,80

11

1682

6,01

6,01

12

1741

6,22

6,22

13

1800

6,43

6,43

14

1859

6,64

6,64

15

1918

6,85

6,85

16

1977

7,06

7,06

17

2036

7,27

7,27

18

2095

7,48

7,48

19

2154

7,69

7,69

ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

2585

9,23

9,23


ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη
βάση

 

Μ.Κ.

 

Β. Μ. Κλιμακίου

 

Ωρομίσθιο Κλιμακίου

 

Για Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα

 


 

Για Υπερωριακ ή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωϊνή πέρα
από την υποχρεωτι κή 

Για εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων πέραν της
υποχρεωτικής

Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής

από 6η πρωϊνή - 22η ώρα

από 22η ώρα - 6η πρωϊνή


 

Νυχτερινή εργασίμων ημερών

Νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

1

780

2,79

2,79

3,62

3,9

4,04

1,11

1,67

2

823

2,94

2,94

3,82

4,12

4,26

1,18

1,76

3

866

3,09

3,09

4,02

4,33

4,48

1,24

1,86

4

909

3,25

3,25

4,22

4,55

4,71

1,3

1,95

5

952

3,4

3,4

4,42

4,76

4,93

1,36

2,04

6

995

3,55

3,55

4,62

4,98

5,15

1,42

2,13

7

1038

3,71

3,71

4,82

5,19

5,38

1,48

2,22

8

1081

3,86

3,86

5,02

5,41

5,6

1,54

2,32

9

1124

4,01

4,01

5,22

5,62

5,82

1,61

2,41

10

1167

4,17

4,17

5,42

5,84

6,04

1,67

2,5

11

1210

4,32

4,32

5,62

6,05

6,27

1,73

2,59

12

1253

4,48

4,48

5,82

6,27

6,49

1,79

2,69

13

1296

4,63

4,63

6,02

6,48

6,71

1,85

2,78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

1

858

3,06

3,06

3,98

4,29

4,44

1,23

1,84

2

918

3,28

3,28

4,26

4,59

4,75

1,31

1,97

3

978

3,49

3,49

4,54

4,89

5,06

1,4

2,1

4

1038

3,71

3,71

4,82

5,19

5,38

1,48

2,22

5

1098

3,92

3,92

5,1

5,49

5,69

1,57

2,35

6

1158

4,14

4,14

5,38

5,79

6

1,65

2,48

7

1218

4,35

4,35

5,66

6,09

6,31

1,74

2,61

8

1278

4,56

4,56

5,93

6,39

6,62

1,83

2,74

9

1338

4,78

4,78

6,21

6,69

6,93

1,91

2,87

10

1398

4,99

4,99

6,49

6,99

7,24

2

3

11

1458

5,21

5,21

6,77

7,29

7,55

2,08

3,12

12

1518

5,42

5,42

7,05

7,59

7,86

2,17

3,25

13

1578

5,64

5,64

7,33

7,89

8,17

2,25

3,38

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

1

1037

3,7

3,7

4,81

5,19

5,37

1,48

2,22

2

1092

3,9

3,9

5,07

5,46

5,66

1,56

2,34

3

1147

4,1

4,1

5,33

5,74

5,94

1,64

2,46

4

1202

4,29

4,29

5,58

6,01

6,22

1,72

2,58

5

1257

4,49

4,49

5,84

6,29

6,51

1,8

2,69

6

1312

4,69

4,69

6,09

6,56

6,79

1,87

2,81

7

1367

4,88

4,88

6,35

6,84

7,08

1,95

2,93

8

1422

5,08

5,08

6,6

7,11

7,36

2,03

3,05

9

1477

5,28

5,28

6,86

7,39

7,65

2,11

3,17

10

1532

5,47

5,47

7,11

7,66

7,93

2,19

3,28

11

1587

5,67

5,67

7,37

7,94

8,22

2,27

3,4

12

1642

5,86

5,86

7,62

8,21

8,5

2,35

3,52

13

1697

6,06

6,06

7,88

8,49

8,79

2,42

3,64

14

1752

6,26

6,26

8,13

8,76

9,07

2,5

3,75

15

1807

6,45

6,45

8,39

9,04

9,36

2,58

3,87

16

1862

6,65

6,65

8,65

9,31

9,64

2,66

3,99

17

1917

6,85

6,85

8,9

9,59

9,93

2,74

4,11

18

1972

7,04

7,04

9,16

9,86

10,21

2,82

4,23

19

2027

7,24

7,24

9,41

10,14

10,5

2,9

4,34

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

1

1092

3,9

3,9

5,07

5,46

5,66

1,56

2,34

2

1151

4,11

4,11

5,34

5,76

5,96

1,64

2,47

3

1210

4,32

4,32

5,62

6,05

6,27

1,73

2,59

4

1269

4,53

4,53

5,89

6,35

6,57

1,81

2,72

5

1328

4,74

4,74

6,17

6,64

6,88

1,9

2,85

6

1387

4,95

4,95

6,44

6,94

7,18

1,98

2,97

7

1446

5,16

5,16

6,71

7,23

7,49

2,07

3,1

8

1505

5,38

5,38

6,99

7,53

7,79

2,15

3,23

9

1564

5,59

5,59

7,26

7,82

8,1

2,23

3,35

10

1623

5,8

5,8

7,54

8,12

8,4

2,32

3,48

11

1682

6,01

6,01

7,81

8,41

8,71

2,4

3,6

12

1741

6,22

6,22

8,08

8,71

9,02

2,49

3,73

13

1800

6,43

6,43

8,36

9

9,32

2,57

3,86

14

1859

6,64

6,64

8,63

9,3

9,63

2,66

3,98

15

1918

6,85

6,85

8,91

9,59

9,93

2,74

4,11

16

1977

7,06

7,06

9,18

9,89

10,24

2,82

4,24

17

2036

7,27

7,27

9,45

10,18

10,54

2,91

4,36

18

2095

7,48

7,48

9,73

10,48

10,85

2,99

4,49

19

2154

7,69

7,69

10

10,77

11,15

3,08

4,62

ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

2585

9,23

9,23

12

12,93

13,39

3,69

5,54

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου