Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Νέο οργανόγραμμα στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων με 6 Τμήματα - ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι τμηματάρχες (πλην Επιχειρησιακού)

Την επανασύσταση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Αθηναίων προβλέπει απόφαση που δημοσιεύτηκκε σε ΦΕΚ μετά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων του έτους 2015 ποσού 4.400.835,32 €, σε βάρος των με ΚΑ 6011.001 βασικός μισθός, 6011.010 επίδομα θέσης, ενώ για τα επόμενα πέντε (5) έτη από έτος 2016 έως 2019 θα προκληθεί συνολική δαπάνη ποσού 40.623.094,80 €.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων προβλέπεται η κατάργηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου και η Σύσταση Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας:
 
Πάντα σύμφωνα με αποφαση επανασυστήνονται στην Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας οι κάτωθι υπηρεσίες:
• Γραφείο Γραμματείας & Πρωτοκόλλου
α. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
α1. Γραφείο Κέντρου Επιχειρήσεων, Αστυνόμευσης, Κίνησης Οχημάτων και Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων
α2. Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού, Ελέγχου Παρεμπορίου και Αποθήκης
α3. Γραφείο Συντονισμού και Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιδόσεων, Μηχανογράφησης και Στατιστικής Ανά¬λυσης
β. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β1. Γραφείο CRM και Καταχώρησης Εξωτερικών Ελέγ¬χων
β2. Γραφείο Προσωπικού & Εκπαίδευσης, Μελετών Προμηθειών & Διαχείρισης εξοπλισμού και Κωδικο¬ποίησης Νομοθεσίας.
β3. Γραφείο Ιστορικού Κέντρου
γ. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης
γ1. Γραφείο Τηλεφωνικού Κέντρου
γ2. Γραφείο Διαχείρισης Κλήσεων Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Back Office
γ3. Γραφείο Ενστάσεων, Καρτών Μονίμων Κατοίκων και Εξυπηρέτησης Κοινού
δ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 1ης & 3ης Δημ. Κοινότητας
ε. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 2ης & 7ης Δημ. Κοινότητας
στ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 4ης, 5ης & 6ης Δημ. Κοινότητας

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
• Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Δ/νση.
• Παραλαμβάνει την αλληλογραφία της Δ/νσης και τη διανέμει στα Τμήματα της.
• Παραλαμβάνει αιτήσεις Δημοτών προς την Δ/νση.
• Επιμελείται την τήρηση του γενικού αρχείου της Δ/νσης.
• Φροντίζει για την ενίσχυση της συνεργασίας με Δημοτικές Αστυνομίες άλλων Δήμων της χώρας, τη διοργάνωση και συντονισμό εκδηλώσεων, τη διοργάνωση συνεδριών και ημερίδων για θέματα αρμοδιοτήτων και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών.
• Διατηρεί συνεργασία με Δημοτικές Αστυνομίες Πόλεων του εξωτερικού και φροντίζει για τη συμμετοχή στελεχών της υπηρεσίας σε διεθνή συμπόσια και fora.
• Φροντίζει για την εφαρμογή των συναφθεισών Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας με Δημοτικές Αστυνομίες Πόλεων του εξωτερικού.
• Φροντίζει για την ενημέρωση του κοινού για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.
• Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των δημοτών για το κοινωνικό έργο της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με νέες δράσεις, μέτρα ή συμβάντα αρμοδιότητος της Δημοτικής Αστυνομίας.

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Φροντίζει, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και άλλους συναρμόδιους φορείς, για το σχεδιασμό και την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, διοικητικών και επιχειρησιακών μέτρων, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Θέτει σε ετοιμότητα, αξιοποιεί και συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανικά μέσα που διατίθενται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας.
• Προβαίνει στον σχεδιασμό και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων που απαιτούν τη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας σε προγράμ¬ματα πολιτικής προστασίας, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις κλπ.
• Διατυπώνει εισηγήσεις για τον ετήσιο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
Α1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΚΤΙΡΙΩΝ
• Χειρίζεται τη λήψη των τηλεφωνικών καταγγελιών, παραπόνων ή υποδείξεων πολιτών ή φορέων, για θέματα αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και μεριμνά για την επίλυση αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
• Δίνει κατευθύνσεις στους Δημοτικούς Αστυνομικούς που εκτελούν εντεταλμένη εξωτερική υπηρεσία.
• Τηρεί βιβλίο συμβάντων όπου αναγράφονται όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της υπηρεσίας και άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.
• Συμμετέχει δια των εντεταλμένων υπαλλήλων στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται από κρατικούς φορείς.
• Κατανέμει τους τομείς ελέγχου και αστυνόμευσης του προσωπικού σε περιπτώσεις κοινής δράσης της Υπηρεσίας τις Κυριακές και αργίες.
• Κατανέμει τους τομείς ελέγχου και αστυνόμευσης του προσωπικού σε περιπτώσεις κοινής δράσης της υπηρεσίας με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δήμο.
• Κατανέμει τους τομείς ελέγχου και αστυνόμευσης του προσωπικού σε περιπτώσεις κοινής δράσης της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστα¬τικών.
• Κατανέμει τους τομείς ελέγχου κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και διανέμει το προσωπικό σε ομάδες ελέγχου, σε περίπτωση που απαιτούνται κοινές επιχειρήσεις των Δ.Α.Τ.
• Κατανέμει τους τομείς ελέγχου και αστυνόμευσης του προσωπικού σε περιπτώσεις κοινής δράσης της υπηρεσίας με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. στον έλεγχο του υπαιθρίου εμπορίου και στη συγκρότηση μεικτών κλιμακίων με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του υπαίθριου παράνομου εμπορίου.
• Αναλαμβάνει το συντονισμό των περιφερειακών υπηρεσιών σε περίπτωση κοινής δράσης κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας ή αντιμετώπιση σοβα¬ρών εκτάκτων ή επειγόντων συμβάντων ή περιστατικών.
• Διαχειρίζεται τα υπηρεσιακά οχήματα.
• Μεριμνά για την τακτική συντήρηση τους.
• Εκδίδει τα συνοδευτικά έγγραφα για τις διαδικασίες κινήσεων των οχημάτων.
• Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία, φροντίζοντας για την φύλαξη των δημοτικών κτιρίων και περιουσίας.
Α2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
• Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των κατοίκων εντός του δακτυλίου για την έκδοση κάρτας εισόδουεξόδου από το δακτύλιο.
• Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των κατοίκων για έκδοση άδειας διακοπής κυκλοφορίας.
• Συγκεντρώνει, καταχωρίζει, αποθηκεύει όλες τις πινακίδες κυκλοφορίας που αφαιρούνται από τα Τμήματα της διεύθυνσης και παραδίδει μετά την πληρωμή στους κατόχους των οχημάτων ενώ αποστέλλει στοιχεία και στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την αναζήτηση και πε¬ραιτέρω επεξεργασία και βεβαίωση των παραβάσεων που δεν έχουν εξοφληθεί.
• Εντοπίζει, μέσω των ΔΑΤ, καταγράφει και αξιολογεί τα σημεία και τις περιοχές που εμφανίζονται φαινόμενα παράνομου εμπορίου.
• Οργανώνει και συμμετέχει κυρίως σε έκτακτους αλλά και σε τακτικούς ελέγχους σε θέματα υπαίθριου εμπορίου, παρεμπορίου και αποθηκών παράνομων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης.
• Συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλους συναρμόδιους φορείς και υπό την καθοδήγηση τυχόν κρατι¬
κών συντονιστικών οργάνων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου.
• Συμμετέχει σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας ή αντιμετώπισης σοβαρών ή επειγόντων συμβάντων ή περιστατικών.
• Φροντίζει για το συντονισμό των τμημάτων σε περιπτώσεις συμμετοχής σε δράσεις για την αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, του παρεμπορίου με την άμεση κατάσχεση και καταστροφή των εμπο¬ρευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Παραλαμβάνει, φυλάσσει, ταξινομεί και τηρεί αρχείο σχετικά με τα κατασχεμένα εμπορεύματα που υποχρεωτικά διαβιβάζονται από τα Δ.Α.Τ.
• Φροντίζει για την έγκαιρη εκκένωση των αποθηκών από τα κατασχεθέντα εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Δέχεται από όλα τα Δημοτικά Αστυνομικά Τμήμα¬τα τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για τις Εκθέσεις Βεβαίωσης Παράβασης του ΚΟΚ, για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων βάσει των κανονιστικών αποφά¬σεων του Δήμου και για τις Εκθέσεις Κατάληψης Κοι¬νόχρηστων Χώρων που συντάχθηκαν από υπαλλήλους των Τμημάτων και τις διεκπεραιώνει, με απόφαση του Προϊσταμένου.
A3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΓ¬ΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙ¬ΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
• Μεριμνά για την καλή λειτουργία όλου του μηχανογραφικού και αρχειακού συστήματος της υπηρεσίας, χειρίζεται τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων ενοποιώντας τα αποτελέ¬σματα της δράσης της υπηρεσίας, προτείνει τους τρό¬πους επέκτασης και βελτίωσης της λειτουργικότητας, αλλά και τους όρους διασύνδεσης και υποστήριξης του συστήματος με ανάλογα συστήματα συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.
• Πιο συγκεκριμένα φροντίζει για:
• Την επικοινωνία και τη συνεργασία της υπηρεσίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν αναλάβει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της τεχνικής υποστήριξης του υπάρχοντος εξοπλισμού.
• Τη συνεργασία με τρίτους φορείς που αναλαμβά¬νουν τη μελέτη που αφορά σε πληροφοριακά και τεχνο¬λογικά συστήματα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και την έκφραση γνώμης.
• Τη μελέτη και εισήγηση επί τεχνολογικών συστημά¬των και εφαρμογών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής και διοικητικής απόδοσης της υπηρεσίας, τη διαχείριση και την υποστήριξη τους.
• Τους όρους διασύνδεσης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας με συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου και φορείς για τη διασταύρωση, τη διαβίβαση και την ανταλλαγή υπηρεσιακών στοιχείων και μελετών.
• Τη συνολική συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνο¬μίας απ' όλα τα Τμήματα και τα Γραφεία της υπηρεσίας.
• Τη σύνταξη στατιστικών αναφορών για τη αξιοποί¬ηση των στοιχείων από τα τμήματα της υπηρεσίας και από άλλους φορείς του Δήμου Αθηναίων.
• Τη σύνταξη αναφορών με προτάσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων που θα βελτιώσουν την επιχειρησιακή απόδοση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.
• Την τεχνική επιβεβαίωση της ορθότητας και της πληρότητας των στοιχείων των ηλεκτρονικά διαβιβαζόμενων διοικητικών και λοιπών πράξεων της Δημοτικής Αστυνομίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
• Παραλαμβάνει και εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρή¬σεων και οίκων ανοχής των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδει η δημοτική αρχή.
• Εκτελεί την επιβολή διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από τη μη εφαρμογή διατάξεων που απορρέουν από τις τοπικές κανονιστικές αποφάσας για τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.
• Τηρεί αρχείο αποφάσεων που αφορούν σε σφραγί¬σεις, αποσφραγίσεις ή επανασφραγίσεις σε καταστή¬ματα, επιχειρήσεις και οίκους ανοχής και μεριμνά για την αποστολή/κοινοποίηση αντιγράφων των εκθέσεων του Τμήματος στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Διενεργεί αυτοψίες και συντάσσει εκθέσεις για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
• Διενεργεί αυτοψίες για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, κατόπιν εντολής του αρμόδιου οργάνου που θα την εκδώσει, και τηρεί σχετικό αρχείο τους.
• Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.
• Οργανώνει την κατανομή των επιδόσεων των εγγράφων, την καταχώρηση αυτών στα σχετικά βιβλία και την τήρηση σχετικού αρχείου, σε συνεργασία με τα οικεία Δ.Α.Τ., τα οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεσή τους.
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
• Συγκεντρώνει, καταχωρίζει και διαβιβάζει όλες τις παραβάσεις που βεβαιώνονται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης, στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την περαιτέρω επεξεργασία και βεβαίωση.
• Συγκεντρώνει, καταχωρίζει σε ηλεκτρονική μορφή και διαβιβάζει όλες τις εκθέσεις που αφορούν σε έλεγ¬χους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και περίπτερα από τα Τμήματα της Διεύθυνσης στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την περαιτέρω επεξεργασία και βεβαίωση.
• Συγκεντρώνει, καταχωρίζει σε ηλεκτρονική μορ¬φή και διαβιβάζει όλες τις εκθέσεις που αφορούν σε ελέγχους οικοδομών στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την περαιτέρω επεξεργασία και βεβαίωση.
• Συγκεντρώνει, καταχωρίζει σε ηλεκτρονική μορφή και διαβιβάζει, ενημερώνοντας τους διαφημιζόμενους, όλες τις εκθέσεις που αφορούν σε ελέγχους υπαίθριας διαφήμισης, στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για την περαιτέρω βεβαίωση των ανάλογων τελών ή χρη¬ματικών προστίμων και την είσπραξη τους βάσει του
Νόμου 2946/2001.
• Δέχεται και απαντά στις αντιρρήσεις των διαφημιζόμενων πολιτών για τις παράνομες διαφημιστικές επιγραφές τους.
• Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των διαφημιζομέ¬νων προκαλεί απόφαση Δημάρχου για την αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών επιγραφών.
B1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ CRΜ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
• Χειρίζεται διεκπεραιώνει αιτήματα καταγγελίες και αναφορές πολιτών που υποβάλλονται μέσω του συστήματος CRM
• Καταχωρίζει σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις εκθέ¬σεις που αφορούν σε ελέγχους κατάληψης κοινοχρή¬στου χώρου από εμπορικά καταστήματα, καταστήμα¬τα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως επίσης και τις εκθέσεις που αφορούν σε ελέγχους οικοδομών, υπαίθριας δια¬φήμισης, κοντέινερκάδων απομάκρυνσης οικοδομικών μπαζών και τις διαβιβάζει προς βεβαίωση στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων.
Β2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΓΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
• Τηρεί αρχείο υπαλλήλων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, με στόχο την μελλοντική τους αξιοποίηση λόγω γνώσης και εμπειρίας σε περι¬πτώσεις κρίσης ή έκτακτης ανάγκης.
• Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις προς το προσω¬πικό για την τήρηση των υποχρεώσεων του, τον πειθαρ¬χικό του έλεγχο και την άσκηση των δικαιωμάτων του.
• Φροντίζει για τη διαρκή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα και ημερίδες που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας εκπαίδευσης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Μεριμνά για την επιμόρφωση τους σε θέματα που άπτονται των καθηκόντων τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους και την τήρηση των στοιχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές τους αποζημιώσεις μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού .
• Μεριμνά για τη συγκέντρωση των πάσης φύσεως αποζημιώσεων και αμοιβών του Προσωπικού και αφού θεωρηθούν και υπογραφούν από τη Δ/νση, τις διαβιβά¬ζει έγκαιρα στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
• Συντάσσει την ανάλογη αλληλογραφία.
• Φροντίζει για την καλή λειτουργία του γενικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.
• Πραγματοποιεί τις χρεώσεις των εξοπλισμών στους υπαλλήλους.
• Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού.
• Μεριμνά συνολικά για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και των μέσων της υπηρεσίας.
• Μεριμνά από κοινού και συνεργάζεται με τις άλ¬λες αρμόδιες Διευθύνσεις για τη συντήρηση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
• Μεριμνά για τη συλλογή, ταξινόμηση, κωδικοποίη¬ση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της νομοθεσίας που αφορά στη Δημοτική Αστυνομία.
• Μεριμνά για την ενημέρωση των Προϊσταμένων των Τμημάτων της υπηρεσίας ως προς την ορθή εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες νομοθεσίας και την κάθε σχετική μεταβολή.
• Χρεώνεται και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία που αφορά σε αιτήματα και ερωτήσεις πολιτών, φορέ¬ων, θεσμών διαμεσολαβητών και αρχών σχετικά με τις διατάξεις του νόμου που αφορούν εν γένει και συνο¬λικά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας και τον τρόπο άσκησής τους.
B3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
• Αναλαμβάνει την καταγραφή των προβλημάτων που σχετίζονται με το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, με σκο¬πό την προστασία της δημόσιας εικόνας του Κέντρου της Αθήνας και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα του.
• Διατηρεί σημεία πληροφόρησης στο Ιστορικό Κέ¬ντρο της πόλης, για την ενημέρωση πολιτών και τουρι¬στών αναφορικά με τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους της πόλης, μουσεία, εκδηλώσεις κ.λπ.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
• Ελέγχει την τήρηση των όρων στάθμευσης σε θέ¬σεις επισκεπτών, μονίμων κατοίκων και ειδικών θέσεων στάθμευσης στο σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου και βεβαίωνα τις σχετικές παραβάσεις.
• Ελέγχει την εν γένει λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη δημοτική αρχή για τη βελτίωση των όρων λειτουργίας του μέτρου.
• Καταγράφει τα προβλήματα που σχετίζονται με την οριζόντια και κάθετη σήμανση και ενημερώνει τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου
• Κατανέμει τους τομείς ελέγχου και αστυνόμευσης του προσωπικού σε καθημερινή βάση.
• Διαχειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό και πραγματοποιεί την καθημερινή χρέωση και αποχρέωσή του σε ειδικό βιβλίο καταγραφής με αποτύπωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγραφών.
• Χειρίζεται τα παράπονα των πολιτών.
• Τηρεί Βιβλίο Συμβάντων στο οποίο αναγράφονται όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
• Συγκεντρώνει, αναλύει και παρέχει στατιστικά στοιχεία για την αξιοποίηση του προσωπικού και των με¬θόδων αστυνόμευσης.
• Εκδίδει τις υπηρεσίες και ελέγχει το παρουσιολόγιο των υπαλλήλων.
Γ1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
• Το Τηλεφωνικό Κέντρο της υπηρεσίας δέχεται καταγγελίες και απαντά στα καθημερινά ερωτήματα των πολιτών.
• Επικοινωνεί με τους εξωτερικούς υπαλλήλους και βρίσκεται σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα, προβλήματα και παραβάσεις του ΚΟΚ που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης.
Γ2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ BACK OFFICE
• Διαχειρίζεται και τηρεί αρχείο των βεβαιωμένων παραβάσεων του τμήματος, καταχωρίζει ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες κλήσεις, συγκεντρώνει όλες τις παρα¬βάσεις και τις εγχειρίζει κατά τα προβλεπόμενα στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.
• Συγκεντρώνει και διαβιβάζει όλες τις κλήσεις που βεβαιώνει το Τμήμα για την περαιτέρω επεξεργασία τους, τη βεβαίωση των εσόδων και την ταμειακή τους είσπραξη.
• Συνεργάζεται και συμμετέχει μαζί με τις άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου για την πιστοποίηση των καρτών στάθμευσης των επισκεπτών μέσα από ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησής τους πριν από τη διανομή τους.
• Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα καταγρα¬φής δραστηριοτήτων των υπαλλήλων του Τμήματος, την αξιολόγηση και αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων αστυνόμευσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης και την αξιολόγηση της απόδοσης τους, την καθιέρωση κανόνων και μέτρων αστυνομικής τακτικής και πρακτι¬κής με τις περιπόλους, τους ελέγχους, και τις λοιπές αστυνομικής φύσεως ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων, καθώς και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.
• Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί σχετικά στατιστικά στοιχεία.
Γ3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙ¬ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
• Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις μονίμων κατοίκων για την έκδοση και ανανέωση της κάρτας στάθμευσης σε θέσεις μονίμων κατοίκων.
• Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση κάρτας στάθμευσης για τις ειδικές θέσεις και εκδίδει την ειδική άδεια στάθμευσης που χορηγείται στα ξενοδοχεία.
• Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα παραβάσεων στάθμευσης που βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους της και τις πα¬ραδίδει στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος για εξέταση και οριστική απόφαση.
• Εκδίδει Βεβαίωση προς τους ενδιαφερομένους για κατάληψη οδοστρώματος εντός των περιοχών του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης προς χρήση για την τελική έκδοση της άδειας της δημοτικής αρχής.
• Τηρεί αρχεία των αιτημάτων και των ενστάσεων των πολιτών.
Δ Ε ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 
Δ. ΤΜΗΜΑ 1ης 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ε. ΤΜΗΜΑ 2ης7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ 4ης 5ης6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ασχολούνται με την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, κάθε Δ.Α.Τ.:
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
• Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
• Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπο¬νται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονι¬στικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών, και γενικά των υπαί¬θριων δραστηριοτήτων
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από την δημοτική αρχή. Επίσης, έχει εν γένει την ευθύνη της εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων για τη διαφήμιση και επιμελείται την εφαρμογή του νόμου 2946/2001 και ενημερώνει τους παραβάτες προς συμμόρφωση.
• Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινοχρήστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρ¬μογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού δικτύου που διέρχεται μέσα από κατοικημένες περιοχές.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο Δήμος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορι¬σθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.
• Ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συ¬ναφών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων τροφίμων.
• Ελέγχει την τήρηση διατάξεων, που αφορούν τους οργανωμένους από το Δήμο, χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
• Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνο¬νται από τη δημοτική αρχή, για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.

• Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.
• Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνει η δημοτική αρχή ή προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
• Ελέγχει την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
• Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
• Εκτελεί τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και οίκων ανοχής.
• Διεκπεραιώνει τις καταγγελίες περί καπνίσματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από την πανελλήνια γραμμή καταγγελιών και πληροφόρησης για το κάπνισμα και αφορούν χώρους εντός των διοικητικών ορίων της κάθε Δημοτικής Κοινότητας.
• Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.
• Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία, φροντίζοντας για την φύλαξη των δημοτικών κτιρίων και περιουσίας.
• Διενεργεί αυτοψίες και συντάσσει εκθέσεις για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
• Παραλαμβάνει και τηρεί αρχείο των κατασχεμένων εμπορευμάτων που υποχρεωτικά διαβιβάζονται στην κεντρική αποθήκη.
• Τηρεί αρχείο αποφάσεων που αφορούν σε καταστήματα, επιχειρήσεις και οίκους ανοχής και στις περιπτώσεις σφραγίσεων, αποσφραγίσεων ή επανασφραγίσεων, μεριμνά για την αποστολή/κοινοποίηση αντιγράφων των εκθέσεων των Δημοτικών Αστυνομικών στα κατά τό¬πους αρμόδια Τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Μεριμνά για τη σύνταξη εκθέσεων προς τις δικαστι¬κές αρχές, αναφορικά με τις παραβάσεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
• Μεριμνά για τη σύνταξη εκθέσεων προς τις δικα¬στικές αρχές αναφορικά με παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα εναντίον του προσωπικού της υπηρεσίας (απεί¬θεια, εξύβριση, αντίσταση, απειλή) κατά την άσκηση των καθηκόντων του και τις αποστέλλει στις αρμόδιες
αρχές.
• Τηρεί το αρχείο του Τμήματος για τις υποβληθείσες εκθέσεις προς τις δικαστικές αρχές και τα σχετικά του έντυπα.
• Χειρίζεται τα παράπονα των πολιτών που υποβάλλονται στο Τμήμα.
• Δέχεται τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για τις Εκθέσεις Βεβαίωσης Παράβασης του Κ.Ο.Κ., για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων βάσει των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου και για τις εκθέσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων που συντάχθηκαν από υπαλλήλους του Τμήματος και τις προωθεί στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για διεκπεραίωση.
• Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης της καθημερινής δραστηριότητας και της σύνταξης ημερήσιας και μηνι¬αίας αναφοράς προς τη Διεύθυνση.
• Τηρεί βιβλίο συμβάντων όπου αναγράφονται όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Υπηρεσίας και άπτονται των αρμοδιοτήτων.
• Παρακολουθεί, τηρεί αρχείο και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία ευθύνης του Τμήματος.
• Σχεδιάζει και αναθέτει καθήκοντα στους υπαλλή¬λους του Τμήματος για έλεγχο των τομέων του Τμή¬ματος.
• Διαβιβάζει όλες τις παραβάσεις που βεβαιώνονται, στο τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
• Διαβιβάζει όλες τις εκθέσεις που αφορούν σε έλεγχους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο¬ντος και περίπτερα για την περαιτέρω επεξεργασία στο τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
• Διαβιβάζει όλες τις εκθέσεις που αφορούν σε ελέγχους οικοδομών και υπαίθριας διαφήμισης στο τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και στις αρμόδιες Διευθύνσεις για περαιτέρω επεξεργασία

Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ (Β' 1518/2015):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου