Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Ελεγκτικό Συνέδριο: Παραμένει ο περιορισμός της οκταετίας για μετάταξη δημοτικού αστυνομικού εξαιρούμενου από τη διαθεσιμότητα σε ανώτερη κατηγορία

Οι μετατασσόμενοι αυτοδικαίως υπάλληλοι των καταργούμενων θέσεων της δημοτικής αστυνομίας, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, ωστόσο, μετατάσσονται κατ’ αρχήν με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Δεδομένου δε ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία ως κρίσιμος βασικός τίτλος σπουδών που λαμβάνεται υπόψη για τη μετάταξη είναι αυτός που αντιστοιχεί στην κατηγορία της καταργούμενης θέσης από την οποία προέρχεται κάθε αυτοδικαίως μετατασσόμενος υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η εκτίμηση, στο πλαίσιο της αυτοδίκαιας μετάταξης, τίτλου σπουδών που αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία, δε συνάδει με το χαρακτήρα της μετάταξης ως αυτοδίκαιας. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 117/2015).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 117/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου και Ελένη Νικολάου (εισηγήτρια), Παρέδρους.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου στις 24 Απριλίου 2015, με την παρουσία της δικαστικής υπαλλήλου Σταυρούλας Κοιλάκου, η οποία αναπληρώνει νόμιμα την ελλείπουσα Γραμματέα.
Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 28, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ως άνω Δήμου.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και
έλαβε υπόψη
Τη 48/16.3.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε κατά το νόμο
1. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με τη 2/20.1.2015 πράξη, να θεωρήσει το 28, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδόθηκε από το Δήμο ΧΧΧ, και αφορά στην καταβολή ποσού 117,90 ευρώ, στη ΧΧΧ, υπάλληλο του Δήμου, λόγω αναδρομικών διαφορών μισθοδοσίας της για το χρονικό διάστημα από 19.5.2014 έως 31.5.2014, που προέκυψε από τη μετάταξή της από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού. Τη θεώρηση του εντάλματος αυτού αρνήθηκε η Αναπληρώτρια Επίτροπος, προβάλλοντας ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η μετάταξη της υπαλλήλου διενεργήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 76 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, Α 143), για τους ειδικότερους λόγους ότι α. κατά την ημερομηνία μετάταξης της δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος, η οποία ήδη κατά το χρόνο διορισμού της είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών ως πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν είχε συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου οκταετία από το διορισμό της, β. η υπάλληλος δεν υπέβαλε αίτηση για τη μετάταξή της και γ. δεν προηγήθηκε γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο Δήμος ΧΧΧ επανυπέβαλε προς θεώρηση το χρηματικό ένταλμα με το 1196/10.2.2015 έγγραφο της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, διότι η κρίσιμη μετάταξη διενεργήθηκε κατά τις διατάξεις της παρ. 1 της υποπαγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,  με τις οποίες, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων που θέτουν οι ίδιες διατάξεις, επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου στην ίδια ή ανώτερη κατηγορία, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής σε αυτή την εξαιρετική διαδικασία μετάταξης οι διατάξεις του  κώδικα δημοτικών υπαλλήλων. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος όμως, ενέμεινε στις απόψεις της και για το λόγο αυτό ανέκυψε διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται με την από 17.2.2015 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο του Δικαστηρίου.
2.Α. Στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α 167), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4199/2013 (Α 216) και με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4210/2013 (Α 254), ορίζεται ότι: «Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. … 2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει: α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος … β) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) τον υπάλληλο, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, δ) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου, ε) τον υπάλληλο, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,  στ) τον υπάλληλο που υπηρετεί σε δήμο, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (Β` 3465/ 28.12.2012) έχει κάτω από 5.000 μόνιμους κατοίκους, ζ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΔΕ Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4. της παρ. Ζ` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 3448/2006, 19 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του ν. 2452/1996, 5 του ν. 3624/2007, της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994, θ) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς. Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως θ΄ καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με την παράγραφο 1. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), εφόσον υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου όπου υπηρετούν αποκλειστικά μέχρι τις 4.10.2013. Οι συνέπειες της ένταξής τους στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από τις 23.9.2013. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) … 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού». Εξάλλου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου «προτείνεται η κατάργηση των θέσεων του κλάδου … Δημοτικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος κινητικότητας και με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση την παράγραφο 2 λαμβάνεται η απαιτούμενη ειδική μέριμνα για ορισμένους από τους υπαλλήλους της παραγράφου 1, με βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξημένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών. Η παράγραφος 4 …». Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 «Μετάταξη – μεταφορά προσωπικού» (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α 222) ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωμία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαμβανομένων υπόψη των περιγραμμάτων θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. … . Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η μετάταξη εκπαιδευτικού … . 3. Η μετάταξη ή μεταφορά κατά την περίπτωση 1 δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του. … 4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν ή μεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μετάταξης/μεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης προβαίνει σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων μετά από έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. …. Η ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε επιμέρους κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωμία των υπαλλήλων, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία, την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους (όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εντός της ως άνω πενθήμερης προθεσμίας η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού συντάσσει πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ …, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Για την κατάρτιση των ως άνω προσωρινών πινάκων λαμβάνονται υπόψη οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, καθώς και οι δηλώσεις προτίμησης των υπαλλήλων σε φορείς υποδοχής. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται από αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ, το οποίο διενεργεί και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των διατιθεμένων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση. … Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας που αντιστοιχεί στα γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων. …». Και με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2 «Διαθεσιμότητα – Παράταση – Συνέπειες – Παροχές ΟΑΕΔ» της παραγράφου Ζ του προαναφερόμενου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4109/2013 (Α 16) και με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. Θ του ν. 4254/2014 (Α 85), ορίζεται ότι: «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. … . Υπάλληλοι οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στο πλαίσιο της ως άνω υποχρεωτικής μετάταξης, δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την εκούσια μετάταξή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. … δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. 2. Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης διαρκεί οκτώ (8) μήνες και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. … ». Τέλος, με το άρθρο 90 του προαναφερόμενου ν. 4172/2013, όπως η παράγραφος 1α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4210/2013 (Α 254) και η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την προσθήκη εδαφίων στην περίπτωση Δ με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 ν. 4186/2013, Α 193 και του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4210/2013 (Α 254), ορίζεται ότι: «1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/2013 μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. …. 2. Εάν καταργηθούν ορισμένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τα ανωτέρω διενεργείται με βάση την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή μονάδες που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Α. Η αποτίμηση προσόντων του υπαλλήλου στηρίζεται σε επί μέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελματική του εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση σε Διεθνείς Οργανισμούς, και την εργασιακή του φυσιογνωμία, όπως (δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή του κατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των τέκνων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε`. Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν τίθενται κατά προτεραιότητα σε διαθεσιμότητα χωρίς αποτίμηση των προσόντων. Β. Η αποτίμηση των προσόντων γίνεται βάσει βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης, όπως καθορίζεται από την περίπτωση ε`, και η επιλογή των υπαλλήλων με τα λιγότερα προσόντα που τίθενται σε διαθεσιμότητα προκύπτει κατά φθίνουσα σειρά από το βαθμολογικό πίνακα. Γ. Για την αποτίμηση των προσόντων του υπαλλήλου και την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα συνιστώνται από τον οικείο κατά περίπτωση Υπουργό Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Δ. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα: αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γγ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, δδ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου, εε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ. στστ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΔΕ Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ζζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του 3448/2006, 19 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του ν. 2452/1996, 5 του ν. 3624/2007, της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994, ηη) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς θθ) οι διακριθέντες αθλητές που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999. Ε. Η διαδικασία αποτίμησης των προσόντων, τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια μεταξύ των οποίων λαμβάνεται υπόψη και ο τρόπος εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1, τα λοιπά ειδικότερα θέματα της αποτίμησης των προσόντων και τα ζητήματα λειτουργίας των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΣΤ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα».
2.Β. Από το σύνολο των παρατιθέμενων ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα: Από 23.9.2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου (23) της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ2 ν. 4093/2012. Από το πρόγραμμα κινητικότητας για λόγους προνοιακού χαρακτήρα (βλ. αιτιολογική έκθεση άρθρου 81 ν. 4172/2013) εξαιρούνται υπάλληλοι που ανήκουν στις απαριθμούμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 81 περιπτώσεις. Εξαιρούνται, ακόμα, συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίοι αν και δεν ανήκουν σε κοινωνική ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας, συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά που κατά τη βούληση του κοινού νομοθέτη επιβάλλουν και επιτρέπουν την εξαίρεση. Σχετικά με αυτές τις εννέα (9) εξαιρούμενες από τη διαδικασία κινητικότητας κατηγορίες υπαλλήλων προβλέπεται ότι μετατάσσονται αυτοδικαίως από την προαναφερόμενη ημερομηνία σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν από την κατάργησή της. Στις εξαιρούμενες ομάδες από τη διαδικασία κινητικότητας δεν περιλαμβάνονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος. Ωστόσο, και οι τελευταίοι εντάσσονται στην ίδια με τις εξαιρούμενες από τη διαδικασία κινητικότητας ρύθμιση της αυτοδίκαιας μετάταξης από την ίδια προαναφερόμενη ημερομηνία σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους στη δημοτική αστυνομία πριν από την κατάργησή της, με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Περαιτέρω, κατά διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα για τις εξαιρούμενες από τη διαδικασία κινητικότητας κατηγορίες υπαλλήλων, για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, προβλέπεται ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία κινητικότητας, εφόσον υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικά μέχρι 4.10.2013, στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου στον οποίο ανήκουν οι καταργούμενες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση οι συνέπειες από την ένταξη στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από 23.9.2013. Εξάλλου, στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, με το οποίο προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίζονται οι προκαλούμενες έννομες συνέπειες, ειδικότερα στην παράγραφο 3, προβλέπεται ότι κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 του ν. 4093/2012, όπως, όσον αφορά στην υποπαράγραφο Ζ2, όμοια παραπομπή γίνεται και με την παράγραφο 1 του άρθρου 81. Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν εργαζομένους που εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας, όπως τούτο υλοποιείται με τη διαδικασία καταγραφής προσόντων, αξιολόγησης, μοριοδότησης, σύγκρισης σε συνδυασμό με τις δηλωμένες υπηρεσιακές ανάγκες, από τους ενδιαφερόμενους ως υποδοχείς των διαθεσίμων υπαλλήλων δημόσιους φορείς. Οι μετατασσόμενοι αυτοδικαίως υπάλληλοι των καταργούμενων θέσεων της δημοτικής αστυνομίας, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, ωστόσο, δεν εντάσσονται τελικά σε τέτοιο πρόγραμμα, εκτός αν εκδηλώσουν τη βούλησή τους για τούτο με την αναφερόμενη ανωτέρω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, οπότε υποβάλλονται στη γενική διαδικασία καταγραφής προσόντων, αξιολόγησης, μοριοδότησης, που εξειδικεύεται λεπτομερώς στην παράγραφο 4 του ν. 4093/2012 και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των προαναφερόμενων άρθρων. Εξάλλου, η αυτοδίκαια μετάταξη γίνεται κατ’ αρχήν με το βασικό τίτλο σπουδών που οι μετατασσόμενοι κατέχουν. Δεδομένου δε ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία ως κρίσιμος βασικός τίτλος σπουδών που λαμβάνεται υπόψη για τη μετάταξη είναι αυτός που αντιστοιχεί στην κατηγορία της καταργούμενης θέσης από την οποία προέρχεται κάθε αυτοδικαίως μετατασσόμενος υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η εκτίμηση, στο πλαίσιο της αυτοδίκαιας μετάταξης, τίτλου σπουδών που αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία, δε συνάδει με το χαρακτήρα της μετάταξης ως αυτοδίκαιας. Υπάλληλος καταργούμενης θέσης δημοτικής αστυνομίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που επιθυμεί να αξιολογηθεί κατ’ επίκληση τυπικών προσόντων ανώτερων των προσόντων που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία ανήκε η καταργούμενη θέση από την οποία προέρχεται, υποχρεούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας, προκειμένου η αίτησή του να εκτιμηθεί κατά ίσο μέτρο κρίσης με τους λοιπούς διαθέσιμους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας. Κατά τον τρόπο αυτό, εφαρμοζομένων των προβλεπόμενων στην υποπαράγραφο Ζ1 του ν. 4093/2012 επιτρεπτώς η μετάταξη του διενεργείται και σε ανώτερη κατηγορία. Αυτή, εξάλλου, είναι και η έννοια της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 81 ν. 4172/2013, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας υποβάλλοντας αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Αντίθετη ερμηνεία δε βρίσκει έρεισμα ούτε στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 91 του προαναφερόμενου ν. 4172/2013, διότι, όπως σαφώς προκύπτει από το περιεχόμενό τους, η μετάταξη των υπαλλήλων, που κατά τη διάταξη αυτή εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, όπως τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον των υπηρεσιών υποδοχής των υπαλλήλων, ιδίως η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, διέπεται από τη διεξοδική διαδικασία καταγραφής προσόντων, κατάταξης και μοριοδότησης που διαγράφει η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου. Συνεπώς, η προαναφερόμενη υποπαράγραφος Ζ1 εφαρμοστέα στη διαδικασία κινητικότητας και μετατάξεων, μετά από καταγραφή και αξιολόγηση προσόντων, υπαλλήλων που προέρχονται από τις καταργούμενες θέσεις δημοτικής αστυνομίας, ως υποχρεωτικών, κατά τη ρητή άλλωστε παραπομπή του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 σε αυτές, δε βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση των εξαιρούμενων της ανωτέρω διαδικασίας μετατάξεων που επέρχονται αυτοδικαίως και στους κατά παρέκκλιση της προαναφερόμενης διαδικασίας μετατασσόμενους κατόχους τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, διότι αφενός προϋποθέτει την προαναφερόμενη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προσόντων των διαθέσιμων υπαλλήλων σε συνδυασμό με υπηρεσιακές ανάγκες, αφετέρου δε διαλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική με τις αυτοδικαίως διενεργούμενες μετατάξεις ρύθμιση. Επομένως, ούτε η ειδικότερη πρόβλεψη της παραγράφου Ζ1 ότι η μετάταξη μπορεί να γίνει στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία τυγχάνει εφαρμογής στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους. Συνακόλουθα, οι τελευταίοι μπορούν να μετατάσσονται μόνο στην ίδια κατηγορία από την οποία προήλθαν ως προσωπικό των καταργούμενων θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Προσθέτως, αντίθετη ερμηνεία δε βρίσκει έρεισμα ούτε στις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/1993. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται γενικά η δυνατότητα κατάργησης του συνόλου ή ορισμένων θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τους οποίους προσδιορίζει η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης υπηρεσιακών δομών και σχέδια στελέχωσής τους. Στις ίδιες διατάξεις περιλαμβάνεται η επιβαλλόμενη κυρίως από λόγους κοινωνικής ευαισθησίας εξαίρεση κατηγοριών υπαλλήλων από τη διαδικασία αξιολόγησης που συνεπάγεται η κατά τα προαναφερόμενα θέση σε διαθεσιμότητα. Πρόκειται εν πολλοίς για κατηγορίες όμοιες με τις απαριθμούμενες στις διατάξεις του άρθρου 81 του ίδιου νόμου ως εξαιρούμενες από το πρόγραμμα κινητικότητας των υπαλλήλων των καταργούμενων θέσεων δημοτικής αστυνομίας. Κατ’ αντίθεση προς τη ρύθμιση του άρθρου 81, στο άρθρο 90 ρητά ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρετικώς αντιμετωπιζόμενες κατηγορίες, μετατάσσονται στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία της υπαλληλικής ιεραρχίας. Στη ρητή ρύθμιση, όμως, του άρθρου αυτού δεν εμπίπτουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τους οποίους η περίπτωση Δ της παραγράφου 2 ή άλλη διάταξη του άρθρου 90 ουδέν εξαιρετικό προνοεί. Επομένως, ούτε αυτές οι διατάξεις παρέχουν έρεισμα αυτοδίκαιας μετάταξης των προερχόμενων από τις καταργούμενες θέσεις δημοτικής αστυνομίας κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ανώτερη κατηγορία από την κατηγορία στην οποία ανήκαν στη δημοτική αστυνομία κατά το χρόνο κατάργησης των θέσεών της. Τέλος, στο διαγραφόμενο ανωτέρω αυτοτελές και ειδικό πλαίσιο μετατάξεων, θεσπιζόμενο και ρυθμιζόμενο λεπτομερώς από τις προηγουμένως παρατιθέμενες διατάξεις, που επέβαλε η κατάργηση των θέσεων δημοτικής αστυνομίας, δεν καταλείπεται πεδίο εφαρμογής, είτε αποσπασματικά είτε συστηματικά, όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις μετατάξεις τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007), παρεκτός στο βαθμό που οι ίδιες ανωτέρω ειδικές διατάξεις παραπέμπουν στις τελευταίες, όπως το εδάφιο β της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και το εδάφιο γ περ. α ίδιας υποπαραγράφου, που παραπέμπουν στα άρθρα 154 παρ. 2 και 4 του Υπαλληλικού Κώδικα και 158 παρ. 2 και 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, περιπτώσεις που δε συντρέχουν, ωστόσο, εν προκειμένω, αφενός διότι με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 καταργήθηκε το σύνολο των θέσεων της δημοτικής αστυνομίας συνεπώς δε συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου β της προαναφερόμενης υποπαραγράφου – προσδιορισμός των τιθέμενων σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων σε περίπτωση κατάργησης ορισμένων μόνο θέσεων- αφετέρου διότι στους μετατασσόμενους συνεπεία της κατάργησης των θέσεων δημοτικής αστυνομίας, δεν περιλαμβάνονται εκουσίως μετατασσόμενοι, μόνο οι εντασσόμενοι στο προβλεπόμενο ως εφαρμοστέο πρόγραμμα κινητικότητας και οι αυτοδικαίως μετατασσόμενοι, περίπτωση που, επίσης, δε συνιστά εκούσια μετάταξη, αλλά, επιβαλλόμενη εκ του νόμου.
3. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 2147/36871/29.8.2008 (Γ 877/19.9.2008) η ΧΧΧ διορίστηκε σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ 23 με βαθμό Δ του Δήμου ΧΧΧ, αναδρομικά από 23.8.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3 του π.δ. 135/2006 «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» και 23 του ν. 3584/2007. Αποσπάστηκε στο Δήμο ΧΧΧ όπου υπηρέτησε από 1.5.2010 έως 31.10.2010 και από 1.3.2013 έως και 22.9.2013. Με την 57034/5.9.2013 αίτησή της, προσκομίζοντας και τους οικείους τίτλους σπουδών, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τμήμα «Επιστήμης Δυσικής Αγωγής και Αθλητισμού») που απέκτησε στις 28.11.2003 και μεταπτυχιακό τίτλο που απέκτησε στις 30.10.2006 (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, κατεύθυνση «Φυσική Δραστηριότητα για Ειδικούς Πληθυσμούς»),  ζήτησε να εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Σε απάντηση εκδόθηκε η 57034/17.9.2013 πράξη Αντιδημάρχου, με την οποία έγινε δεκτό ότι η υπάλληλος εμπίπτει στις εξαιρούμενες της κινητικότητας κατηγορίες προσωπικού της καταργούμενης δημοτικής αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 2 του προαναφερόμενου νόμου. Με την 61810/23.9.2013 διαπιστωτική πράξη καταργήθηκαν αυτοδικαίως οι θέσεις των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια, με την 1329/61813/23.9.2013 απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ Γ 1278/5.11.2013) διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια μετάταξη της προαναφερόμενης υπαλλήλου (άρθρα 81 παρ. 1 και 2 ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 ν. 3852/2010) σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε του Δήμου ΧΧΧ, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας στις 22.9.2013 από 6 έτη και 19 ημέρες.  Με την 74208/14.11.2013 αίτησή της ζήτησε να μεταταχθεί στο Δήμο ΧΧΧ για οικογενειακούς λόγους, κατ’ επίκληση του άρθρου 74 ν. 3584/2007. Η ίδια υπάλληλος, με τη 17267/28.3.2014 αίτησή της ζήτησε εκ νέου να μεταταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8 ν. 4250/2014 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 30 «πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας» του ν. 4223/2013, Α 287) από το Δήμο ΧΧΧ στο Δήμο ΧΧΧ για οικογενειακούς λόγους. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 ν. 4223/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ. 1 περ. δ) ν. 3852/2010, με τη 277/17267/28.3.2014 ο Δήμαρχος ΧΧΧ συναίνεσε στη μετάταξη της υπαλλήλου (κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε) στο Δήμο ΧΧΧ. Η υπάλληλος υπέβαλε την 6772/31.3.2014 αίτηση προκειμένου να εξακολουθήσει η διαδικασία μετάταξής της. Με την 547/2.4.2014 απόφαση Δημάρχου ΧΧΧ (ΦΕΚ Γ ΧΧΧ) εγκρίθηκε η μετάταξη της υπαλλήλου σε θέση αντίστοιχου κλάδου (ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε) με μεταφορά της θέσης που κατείχε και ορίστηκε επιπλέον ότι η υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης. Εξάλλου, με την 347/20619/16.4.2014 (ΦΕΚ Γ ΧΧΧ), κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρθρων 81 ν. 4172/2013, 78 ν. 4257/2914 σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους 34865/3.9.2013, ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ83/οικ. 32170/29.11.2013, λαμβανομένου υπόψη ότι η υπάλληλος κατείχε τα προσόντα για τη μετάταξή της σε θέση ΠΕ Διοικητικού, τροποποιήθηκε η 61813/1329/23.9.2013 προηγούμενη διαπιστωτική πράξη και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια μετάταξη της υπαλλήλου από 23.9.2013, με συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας από 6 έτη και 19 ημέρες, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Δήμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Ε. Η υπάλληλος εμφανίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Δήμο ΧΧΧ στις 19.5.2014 (πρωτόκολλο εμφανίσεως με αρ. πρωτ. 10810), και ακολούθως γνωστοποίησε τη δημοσίευση της 347/20619/16.4.2014 απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (6.6.2014). Κατόπιν τούτου υπέβαλε αίτηση προς το Δήμο ΧΧΧ με το εξής περιεχόμενο: «Σας υποβάλλω το με αριθμ. ΧΧΧ (ΧΧΧ) ΦΕΚ Γ με το οποίο γίνεται η αυτοδίκαιη μετάταξή μου από ΔΕ Διοικητικού σε ΠΕ Διοικητικού με αναδρομική ισχύ από 23.9.2013 διότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες». Με το 16971/28.7.2014 έγγραφο του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΧΧΧ υποβλήθηκε ερώτημα αν πρέπει να διορθωθεί το ΦΕΚ Γ ΧΧΧ στο οποίο δημοσιεύθηκε η μετάταξη της υπαλλήλου στο Δήμο ΧΧΧ, ώστε να αναφέρεται μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού με έκδοση απόφασης διόρθωσης για νέα δημοσίευση, και από ποια ημερομηνία είχε υποχρέωση ο Δήμος να καταβάλει στην υπάλληλο αποδοχές ως ΠΕ Διοικητικού. Με το 11293/12.8.2014 έγγραφο της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ, δόθηκε η απάντηση ότι, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στο ΔΙΠΙΔΔ/Β2Δ/58/οικ. 29709/4.11.2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η μετάταξη είναι δυνατό να γίνει σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, βάσει του τίτλου σπουδών που κατέχει ο υπάλληλος, με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας, στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η υπάλληλος, σύμφωνα με το 79381/11.12.2013 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών εμπίπτει στον εν λόγω περιορισμό και δε δύναται να μεταταχθεί σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. Με νεότερο όμοιο έγγραφο 13929/26.9.2014, ωστόσο, γνωστοποιήθηκε ότι σύμφωνα με το ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/111/180/7.3.2014 πληροφοριακό έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η αυτοδίκαια μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση διοικητικού κλάδου, αντίστοιχης κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών του μετατασσόμενου χωρίς τον περιορισμό της οκταετίας, συνεπώς ο Δήμος ΧΧΧ όφειλε να τροποποιήσει την 547/2.4.2014 απόφαση επί το ορθό και να τη δημοσιεύσει εκ νέου. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, δεδομένου ότι στην 347/20619/16.4.2014 (Γ ΧΧΧ) απόφαση Δημάρχου αναφερόταν ότι η υπάλληλος μετατάσσεται αυτοδικαίως από 23.9.2013 από την κατηγορία ΔΕ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, στην υπάλληλο πρέπει από 23.9.2013 να καταβάλλονται αποδοχές της κατηγορίας ΠΕ, ο δε Δήμος ΧΧΧ υποχρεούται να καταβάλει από την ημερομηνία που η υπάλληλος ανέλαβε καθήκοντα μετά τη θέση της σε διαθεσιμότητα. Με την 2025/16.10.2014 απόφαση Δημάρχου ΧΧΧ τροποποιήθηκε η προηγούμενη 547/2.4.2014 (Γ ΧΧΧ) όμοια απόφαση και εγκρίθηκε η μετάταξη της υπαλλήλου σε συνιστώμενη με την πράξη της μετάταξης θέση αντίστοιχου κλάδου. Για να καταβληθεί στην ανωτέρω υπάλληλο η διαφορά αποδοχών της λόγω μετάταξης στην κατηγορία ΠΕ, αναδρομικά από 19.5.2014 έως 30.5.2014, στο Δήμο ΧΧΧ, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα
4. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη σκέψη 2, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, για λόγους και αυτεπαγγέλτως ελεγχόμενους, σχετικά με τους οποίους, πάντως, έχουν διατυπωθεί απόψεις από το Δήμο ΧΧΧ, με το 1196/10.2.2015 έγγραφο της Αντιδημάρχου, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, αν και με εν μέρει διάφορη από την προβαλλόμενη με την έκθεση διαφωνίας αιτιολογία, ειδικότερα, διότι μη νομίμως η δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος υπάλληλος, μετατάχθηκε στην κατηγορία ΠΕ, ανώτερη της καταργηθείσας θέσης από την οποία προερχόταν, δεδομένου ότι η αυτοδίκαια μετάταξή της από την καταργηθείσα θέση δημοτικής αστυνομίας δεν ήταν επιτρεπτό, κατά τα προβλεπόμενα στις εφαρμοστέες διατάξεις, όπως αναλυτικά εκτίθεται στη σκέψη 2Β, να διενεργηθεί σε ανώτερη κατηγορία. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 28, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 117,90 ευρώ δεν πρέπει να θεωρηθεί.


Πηγή: ΔΗΜΟΣNET

Παρατήρηση: Θυμίζουμε ότι διαφορετική άποψη είχε το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και είχε σταλεί έγγραφο σε όλους του Δήμους για την παρέκκλιση της οκταετίας. Έτσι σε πολλούς δήμους όπου οι συνάδελφοι είχαν μεταταγεί αρχικά ως ΔΕ, εκδόθηκαν αναδρομικά νέες διαπιστωτικές πράξης εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα με ταυτόχρονη μετάταξη σε ανώτερο κλάδο, χωρίς να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό. Η ειρωνία είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι αυτοί με τη μετάταξή τους κατατάσσονταν σε νέο βαθμό και προηγούνταν των συναδέλφων τους που είχαν προσληφθεί ως ΠΕ/ΤΕ και παρέμεναν καθηλωμένοι βαθμολογικά! Η απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανατρέπει την πρακτική αυτή, αλλά είναι άγνωστο αν εφαρμοστεί καθολικά, ή μόνο σε δήμους που δεν έχουν θεωρηθεί τα εντάλματα πληρωμής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου