Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Υπόδειγμα αίτησης θεραπείας κατά των τελικών πινάκων της Ανακοίνωσης 5/2013 για όσους είναι άνω των 50 ετών από τη δικηγόρο κα Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα

Μετά από πληθώρα αιτημάτων συναδέλφων άνω των 50 ετών, η νομική σύμβουλος της ΠΟΕ-ΟΤΑ κα Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα συνέταξε σχέδιο αίτησης θεραπείας κατά των τελικών πινάκων της Ανακοίνωσης 5/2013. Στοιχεία από το σχέδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από άλλους συναδέλφους. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης θεραπείας για όλους όσοι θίγονται, ιδιαίτερα αν σκοπεύουν να προσβάλλουν και δικαστικά τους τελικούς πίνακες.


ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 5/2013
 (ΦΕΚ 2999/τ.Β’/26.11.2013 και 3036/τ.Β’/29.11.2013) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του ………………………………………………………………, κατοίκου …………………………………………………………………….

**********

Ενίσταμαι κατά των τελικών πινάκων κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από τα δώδεκα (12) αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Φορέων Υποδοχής, για την μετάταξη δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (2.674) υπαλλήλων της πρώην ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2013 (ΦΕΚ 2999/τ.Β’/26.11.2013 και 3036/τ.Β’/29.11.2013) Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, ο ενιστάμενος αποκλείστηκα από την κατάληψη μιας εκ των θέσεων στην Ελληνική Αστυνομία/σωφρονιστικά καταστήματα, που προβλέπονται στην υπ’ αριθμόν 5/2013 απόφαση, καθώς τη στιγμή κατά την οποία τέθηκα σε διαθεσιμότητα, ήμουν άνω των 50 ετών ενώ παραλλήλως έλαβα μειωμένη κατά είκοσι μόρια μοριοδότηση, καθώς κατέλαβα τη θέση μου στη δημοτική αστυνομία με διαγωνισμό προ του 2010.
Ωστόσο, οι τελικοί πίνακες πάσχουν νομιμότητας, καθώς έχουν εκδοθεί κατά παράβαση των διατάξεων της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ («για την διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία»), όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη δια του νόμου 3304/2005, δεδομένου, ότι εισάγει δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος κάποιων δημοτικών αστυνομικών με βάση με κριτήρια ηλικιακά, αλλά και κατά παράβαση του αρ. 103 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την αξιοκρατία στους υπαλλήλους του Δημοσίου.
Ι. Όσον αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/78, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δεχτεί, ότι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας αποτελεί γενική αρχή του δικαίου της ένωσης και έχει συγκεκριμενοποιηθεί μέσω της Οδηγίας 2000/78 στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας (απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2010, C-555/07 Kucukdeveci σκέψη 21).
Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 της Οδηγίας: «1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει την απουσία άμεσης ή έμμεσης διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1: α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο».
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας ως άνω Οδηγίας, οι διατάξεις αυτής εφαρμόζονται τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο Δημόσιο, όσον αφορά: «α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών, β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας, γ) τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών, δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε μια οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3304/2005, δια του οποίου ενσωματώθηκε η ως άνω Οδηγία στην Εθνική Έννομη Τάξη: «1. Προκειμένου για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης: α) συντρέχει άμεση διάκριση, όταν, για έναν από τους λόγους αυτούς, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση».
ΙΙ. Αντίστοιχα, με τους ως άνω πίνακες παραβιάζεται και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ. 7, αρχή της αξιοκρατίας καθώς και η απορρέουσα από το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας όλων των πολιτών έναντι του νόμου.
Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμόν ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/ οικ.32170/29-11-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα», ρητώς προβλέπονται τα εξής: «Επισημαίνεται, ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» της υπ’ αριθμόν ΔΙΠΠΙΔ/Β.2/3/οικ.22274 από 9-8-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β 1992)». Ως γνωστόν, η εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1994 διενεργείται με διαδικασίες μέσω Α.Σ.Ε.Π. ή υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., κάτι το οποίο έχει κατακυρωθεί και συνταγματικά. Όμως για αντικειμενικούς λόγους με τον ίδιο νόμο έχουν προβλεφθεί κάποιες εξαιρέσεις από τις προσλήψεις μέσω Α.Σ.Ε.Π.. Μία από τις εξαιρέσεις αυτές αποτελεί και η πρόσληψη του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς με ρητή πρόβλεψη στο ν.2190/1994 (άρθ. 14 παρ. 2, περίπτωση δ), όπως ισχύει, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφ. Α΄ Β΄ και Γ' του ν. 2190/1994 (δηλαδή στις προσλήψεις μέσω Α.Σ.Ε.Π. ή υπό τον έλεγχό του) μεταξύ άλλων «Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης και πρώην Εμπορικής Ναυτιλίας), το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας». Παρά τη ρητή και ξεκάθαρη αντίθετη πρόβλεψη του νόμου, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιό του (αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/ 29.11.2013) «επισημαίνει» στα Γραφεία Προσωπικού των Δήμων αλλά και στο Α.Σ.Ε.Π. ότι η διαδικασία πρόσληψης για την οποία υπήρχε δυνατότητα υποβολή ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. υπάγεται στις διαδικασίες υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.! Δηλαδή με εγκύκλιο εισάγει κανόνα δικαίου που αντίκειται ευθέως στο Νόμο! 
Στο σημείο δε αυτό, πρέπει να σημειωθεί, προκειμένου να καταστεί σαφής η παραβίαση της αρχής της αξιοκρατίας και της ισότητας, το γεγονός, ότι μοναδικός διαγωνισμός για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών, ο οποίος έλαβε χώρα με βάση την ως άνω διάταξη, και συνεπώς όσοι συμμετείχαν σε αυτόν λαμβάνουν 20 μόρια έναντι όλων των υπολοίπων είναι ο διαγωνισμός του έτους 2010.
Σε κάθε περίπτωση δε ο διαγωνισμός βάσει του οποίου κρίθηκα και επιλέχθηκα για την κατάληψη θέσεως της δημοτικής αστυνομίας έγινε βάσει των επιταγών του ισχύοντος κατά τον χρόνο εκείνον νομοθετικού πλαισίου, κατόπιν κρίσεως από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή και τηρουμένων όλων των διαδικασιών, που όριζε κατά το χρονικό εκείνο σημείο ο νόμος.
Είναι τουλάχιστον καταφανής η παραβίαση της αρχής της ισότητας και της αξιοκρατίας, όταν ο νομοθέτης έρχεται εκ των υστέρων να αντιμετωπίσει δύο καθ’ όλα νόμιμες διαδικασίες κατά διαφορετικό τρόπο, αναγνωρίζοντας μάλιστα τόσο αυξημένη βαρύτητα στην μία περίπτωση, ώστε να παρέχει σε όσους προσελήφθησαν μέσω αυτής, είκοσι μόρια.
Επομένως, τόσο εγώ όσο και συνάδελφοί μου που ενταχθήκαμε στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, μέσω διαγωνισμού προ του 2010 προφανώς για λόγους για τους οποίους δεν είχαμε καμία υπαιτιότητα, μοριοδοτούμαστε σημαντικά χαμηλότερα (κατά 20 μόρια) από τους υπόλοιπους συναδέλφους μας.
Έτσι, με τους ως άνω πίνακες, έχω υποστεί δυσμενείς διακρίσεις με μοναδικά κριτήρια, την ηλικία μου και το διαγωνισμό με τον οποίο κατέλαβα τη μέχρι τώρα θέση μου ως δημοτικός αστυνομικός. 
Συνεπεία των ανωτέρω, οι πίνακες έχουν διαμορφωθεί κατά προφανή παράβαση του Συντάγματος αλλά και του κοινοτικού δικαίου και πρέπει ν’ αναμορφωθούν.
          Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.
Επειδή ενίσταμαι κατά του πίνακα απορριπτέων εν γένει, στο βαθμό που προβαίνει σε δυσμενείς αντίθετες προς το Σύνταγμα διακρίσεις εις βάρος μου.

                                ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ-ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να αναμορφωθούν οι πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 5/2013 ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
          Να ενεργηθεί κάθε σχετική ενέργεια.

Αθήνα,…………….
Με τιμή,

Ο ενιστάμενος

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο εδώ.