Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Νόμος 4456/2017: Πολιτικό προσωπικό ή ειδικοί φρουροί οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που παρέμειναν στην ΕΛ.ΑΣ.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 24/2017) δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 26 του οποίου ρυθμίζεται η κατάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν παραμείνει στην ΕΛ.ΑΣ. σε θέσεις πολιτικού προσωπικού ή ειδικών φρουρών. Επίσης στο άρθρο 19 ρυθμίζονται λεπτομέρειες σε σχέση με την εκκαθάριση  της περιουσίας των καταργηθεισών σχολών δημοτικής αστυνομίας.

Το άρθρο 26 έχει ως εξής:

Άρθρο 26
Κατάταξη πρώην προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας που έχει ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

1. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων στις δύο κατηγορίες προσωπικού γίνεται με βάση τη σχετική ανέκκλητη δήλωση προτίμησης που υπέβαλαν, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 1647/16/2416113 από 5.12.2016 διαταγής του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α..
2. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι δηλούντες δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους τις 31.12.2016, έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα (1) μέτρο και εβδομήντα (70) εκατοστά χωρίς υποδήματα, κριθούν ικανοί ότι παρέ
χουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 7002/12/1-στ/27.9.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β΄1845), η οποία εφαρμόζεται αναλόγως. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση, η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτοι μήνες αποτελούν στάδιο θεωρητικής και οι επόμενοι δύο (2) μήνες στάδιο πρακτικής εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης στην κατηγορία των ειδικών φρουρών.
3. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες, με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικοί φρουροί. Για τη μισθολογική εξέλιξή τους, τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
4. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους
κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
5. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παραγράφου 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παράγραφο 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συνιστώνται στην Ελληνική Αστυνομία οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελική επιτυγχάνεται η κατάταξη, οι οποίες θα κατανεμηθούν στις επιμέρους Υπηρεσίες με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).
Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) παύουν να ισχύουν.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου