Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

Έγγραφο ΓΛΚ: Δεν προβλέπεται αναδρομική μισθολογική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4369/2016, που ισχύει από 27-2-2016, για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Με το υπ’ αριθ. 2/37599/ΔΕΠ/08.06.2016 έγγραφο του ΓΛΚ διευκρινίζεται ότι από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης δεν προβλέπεται αναδρομική μισθολογική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση του υπολειπόμενου 25% των αποδοχών τους. Eπίσης δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 25 παρ. 5 του ν.4354/2015, σύμφωνα με το οποίο «στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της υπηρεσίας για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του».

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ :Γ

Αθήνα, 8/6/2016
Αρ.Πρωτ.2/37599/ΔΕΠ
Σχετ. 2/34133/ΔΕΠ
2/31906/ΔΕΠ
2/36204/ΔΕΠ
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».

ΣΧΕΤ: α) Υπ' αριθ.1516021383/30.3.2016 έγγραφο του ΕΚΠΑ
β) Υπ'αριθ. 18324/21-4-2016 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου
γ) Το από 11-4-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α'/27-2-2016), που ισχύει από 27-2-2016, για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'), του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'), του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α') και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α') καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά από πλήθος ερωτημάτων που έχουν απευθυνθεί στην υπηρεσία μας, και σε συνέχεια του αρ. 2/22954/ΔΕΠ/20-4-2016 εγγράφου μας, διευκρινίζουμε ότι από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης δεν προβλέπεται αναδρομική μισθολογική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση του υπολειπόμενου 25% των αποδοχών τους.

Τέλος στην περίπτωσή τους δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 25 παρ. 5 του ν.4354/2015, σύμφωνα με το οποίο «στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της υπηρεσίας για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του», δεδομένου ότι στις περιπτώσεις κατάργησης θέσεων, ειδικοτήτων ή υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του ν.4369/2016, δεν τίθεται θέμα υπαιτιότητας των Υπηρεσιών, καθώς οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού - Διοικητικού, κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η υπαιτιότητα της Διοίκησης αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ενώ συνέτρεχαν προϋποθέσεις εξαίρεσής τους από αυτήν βάσει συγκεκριμένων διατάξεων.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α. Τουρκολιά

Πηγή: Dimosnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου