Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Οι προτάσεις του Παγκρήτιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών για την ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Επειδή ο ορισμένος εκπρόσωπος του Παγκρήτιου Σωματείου Δ.Α.  δεν κατάφερε να μιλήσει αφού το ειδικό έντυπο παρακρατήθηκε εκ παραδρομής από άλλο συνάδελφο και το προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν το δέχτηκε αφού είχαν αρχίσει οι εισηγήσεις καταθέτω επίσημα τις προτάσεις του σωματείου :

1.      Να παραμείνει η Δημοτική Αστυνομία ως υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2.      Επανακαθορισμός και αποποινικοποίηση αρμοδιοτήτων. Η αρμοδιότητα να θεωρείται ως «παροχή υπηρεσιών» προς τον πολίτη και το κοινωνικό σύνολο.  Ο επανακαθορισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών . Συνεπώς θα μπορούσε να γίνει μια κωδικοποίηση της «ζήτησης» και των περιπτώσεων από τα «Βιβλία Αδικημάτων ,Συμβάντων , Συστάσεων και Παραπόνων» κάθε Υπηρεσίας ανά την Ελλάδα. 
3.      Κατάργηση του ορίου αν η κάτω των 50 . Οι αρμοδιότητες που θα επιλεχτούν να είναι κοινές για όλες τις Δημοτικές Αστυνομίες της Ελλάδος.
4.      Να μην υπάρχει καμία συναρμοδιότητα με εξαίρεση τα άρθρα του Κ.Ο.Κ. που θα επιλεγούν.
5.      Οι κανονιστικές που εκδίδουν οι Δήμοι και εμπλέκουν με οποιοδήποτε τρόπο την Δημοτική Αστυνομία να ελέγχονται από την Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας στο ΥΠ.ΕΣ έτσι ώστε να μην μας ανατίθενται αλλότρια και ξένα καθήκοντα που καμία σχέση δεν έχουν με την Δημοτική Αστυνομία και τελικά επηρεάζουν αρνητικά και το κύρος της.
6.      Άμεση έκδοση όλων των Υ.Α και Π.Δ ου προβλέπονται από τον Ν.3731/2008 για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών έως ότου γίνουν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.
7.      Δημιουργία Τμήματος /Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών ως όργανο που θα εποπτεύει  , θα συντονίζει και θα ελέγχει όλες τις Δημοτικές Αστυνομίες .
8.      Εναρμόνιση της νομοθεσίας για τη Δημοτική Αστυνομία με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων όσον αφορά τις : Μετατάξεις , συνυπηρετήσεις και αποσπάσεις.
9.      Παρεμβάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4058/2012 (μη παραπομπή στο αυτόφωρο) και για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
10. Ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας με το Υπουργείο Μεταφορών, με σκοπό την πρόσβαση στα στοιχεία ιδιοκτητών των οχημάτων. Το «αυτοκίνητο» είναι καθημερινή και πάντα επείγουσα ενασχόληση της Δημοτικής Αστυνομίας και χρειάζεται άμεσα να βρίσκουμε τον ιδιοκτήτη κάποιου οχήματος (παράνομο παρκάρισμα σε κάδους , παρόδου ιδιοκτησίας , πλανόδιος ο οποίος απομακρύνεται , φορτηγό που πέταξε μπάζα κλπ)
11. Τροποποίηση της στολής  έτσι ώστε αυτή να γίνει φθηνότερη και πρακτικότερη .  Προσθήκη εθνόσημου. Πρόβλεψη να ενσωματωθούν στην στολή και τα απαραίτητα μέσα π.χ.  ο ασύρματος , το σκάνερ για τα αδέσποτα κ.α.
12. Νέος κανονισμός λειτουργίας καθώς ο προηγούμενος Υ.Α.11559/5-3-2004 είχε εκδοθεί κατ’ επιταγή του άρθρου 14 του  π.δ. 23/2002 , το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του 3731/2008 , προβλέποντας πλέον την «ειδική ιεραρχία» .
13. Κοινά υποχρεωτικά έντυπα (μπλοκ παραβάσεων , έντυπα αναφορών κλπ ) σε όλες τις Δημοτικές Αστυνομίες της Ελλάδος.
14.  Εγκαταστάσεις : με συγκεκριμένες και υποχρεωτικές προδιαγραφές ,δεσμευτικές για κάθε Δήμο .
15.  Οχήματα : με συγκεκριμένες και υποχρεωτικές προδιαγραφές δεσμευτικές για κάθε Δήμο (σήμανση , φάρος ,σειρήνες)
16.  Να δημιουργηθούν οι περιγραφές θέσεων εργασίας  με ανάλυση της κάθε θέσης (job analysis & Job description) και να καθοριστούν εξειδικευμένοι δείκτες για να μπορεί να εφαρμοσθεί η στοχοθεσία και η μέτρηση της αποδοτικότητας. 
17. Κρίσεις Προϊσταμένων με το Ν.4024/2011 και κατάργηση της ειδικής ιεραρχίας του Ν.3731/2008 από την στιγμή που δεν προβλέπονται επιδόματα για Τμηματάρχες Β’ , και επόπτες . Πρόβλεψη έτσι ώστε οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και τμημάτων να είναι υποχρεωτικά Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την προβλεπόμενη εκπαίδευση. 
18. Υποχρεωτική τοποθέτηση του επικεφαλή της Δημοτικής Αστυνομίας σε βασικές επιτροπές του Δήμου όπως αυτή της Πολιτικής Προστασίας (υπάρχει πρόβλεψη) και στην επιτροπή κυκλοφορίας κ.α.
19.  Αναδιάρθρωση του προσωπικού έτσι ώστε με βάση την δυνατότητα κινητικότητας που υπάρχει αυτή την στιγμή στο δημόσιο, να στελεχωθούν όλες οι Δημοτικές Αστυνομίες με βάση τους δείκτες 1 Δημοτικός Αστυνομικός για κάθε  1000 ή 1500 κάτοικους.  Νομοθετική ρύθμιση να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης α) Προς σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου (για αυτούς που δεν θέλουν τελικά να είναι στην Δ.Α.)  β) Προς την ΕΛ.ΑΣ. (Για αυτούς που θέλουν να ανήκουν σε ένα «σώμα»  γ) Προς την Δημοτική Αστυνομία από άλλες υπηρεσίες (π.χ. από αυτούς που βγήκαν στην διαθεσιμότητα) . Η παραπάνω ρύθμιση να γίνει αφότου ψηφιστεί ο Νέος νόμος για την Δημοτική Αστυνομία και άπαντες ξέρουν τις εργασιακές απαιτήσεις που θα υπάρχουν κλπ.
20. Να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα υποχρεωτικά σεμινάρια μετεκπαίδευσης όλων των Δημοτικών Αστυνομικών.
21. Πρόβλεψη για ειδική εκπαίδευση και σε οποιονδήποτε αιρετό τοποθετηθεί ως Αντιδήμαρχος η Πολιτικός Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας πάνω σε θέματα όπως : Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας , Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων ,  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού , Πειθαρχικό Δημοσίων υπαλλήλων , εκτός και αν διαθέτει σχετικό πτυχίο .
22.  Πρόβλεψη για υποχρεωτική παρουσία σε κάθε Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ειδικού επιστημονικού προσωπικού και συγκεκριμένα : Δικηγόρος , Επόπτης Δημόσιας Υγείας , Πολιτικός Μηχανικός .

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες τα βασικότερα προβλήματα πηγάζουν από δύο σημεία :

α) Την μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ,οι απαραίτητοι πόροι , η απαραίτητη εκπαίδευση κ.α.  για την εξάσκηση αυτής.
β)  Η απουσία μιας «οργανωμένης παρουσίασης αλλά και πληροφόρησης» για το πώς πρέπει να εκτελείται η κάθε αρμοδιότητα.  Δηλαδή η κάθε αρμοδιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται :
 • Από τις αντίστοιχες διατάξεις των Νόμων
 • Από τα προβλεπόμενα μπλοκ παραβάσεων
 • Από τα προβλεπόμενα πρότυπα εγγράφων
 • Από λεπτομερή «περιπτωσιολογία»  με το ποιες ακριβώς ενέργειες θα πρέπει να γίνουν τόσο από το όργανο όσο και από την διοίκηση
 • Από τα ανάλογα μέσα που χρειάζονται (π.χ. ηχορύπανση χωρίς ντεσιμπελόμετρο ?  αδέσποτα χωρίς σκάνερ ?)
γ) Το γεγονός του ότι υπάρχουν συναρμοδιότητες με άλλες υπηρεσίες

Κομβική η σχέση μας με την ΕΛ.ΑΣ.

Η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να οργανωθεί , θωρακιστεί κλπ έτσι ώστε να μην έχουμε καμία ανάγκη την ΕΛ.ΑΣ.  Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους :

Α) Με  το να μπορούμε να εκτελέσουμε με ιδία μέσα οποιαδήποτε αρμοδιότητα π.χ. παραεμπόριο : να μπορούμε να κάνουμε άφοβα αυτόφωρο -χωρίς να κινδυνεύουμε με κράτηση και οι ίδιοι , να έχουμε χειροπέδες ,κρατητήρια, να ξέρουμε να υποβάλουμε την απαραίτητη μήνυση και βασικά να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό.  Όμως δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει σε Πανελλήνιο επίπεδο στην παρούσα φάση αφού Δήμοι της χώρας έχουν έλλειψη σε τουλάχιστον μία από της προηγούμενες βασικές προϋποθέσεις (άλλος δεν έχει προσωπικό , άλλος δεν έχει κρατητήρια κ.ο.κ. ) αλλά και επειδή οι Δήμοι δεν έχουν καμία διάθεση να πραγματοποιήσουν όλα τα παραπάνω .

Β) Με το  να «διώξουμε» τις αρμοδιότητες για τις οποίες έχουμε την απαραίτητη παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. (λόγω αδυναμία μας) Δηλαδή : αφού θα επιληφθεί που θα επιληφθεί αναγκαστικά η Ελληνική Αστυνομία, για ποιο λόγο να εμπλέκεται  η δημοτική αστυνομία; Γιατί να εμπλεκόμαστε με πράγματα που όχι μόνο δεν τα καταφέρνουμε αλλά και επιπλέον πλήττουν γενικό το κύρος μας?

Η προσωπική μου αίσθηση από την χθεσινή σύσκεψη είναι μία γλυκόπικρη γεύση με πάρα πολλά ερωτήματα να έχουν προστεθεί στα είδη υπάρχοντα που αναλύθηκαν , επιγραμματικά :

 • Αρχικά χάρηκα για την συμμετοχή τόσων πολλών συναδέλφων από όλη την Ελλάδα και διαπίστωσα ότι υπάρχουν άτομα που πραγματικά ενδιαφέρονται και αγωνιούν για τον θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας ,έχοντας μάλιστα να καταθέσουν και ουσιαστικές τεκμηριωμένες προτάσεις. Είδαμε κάποιες εισηγήσεις υψηλού επιπέδου.
 • Μπράβο στην ΠΟΕ-ΟΤΑ που έστω και με αυτό τον τρόπο κατάφερε να οργανώσει μια Ημερίδα  πολύ σημαντική για όλους εμάς που είμαστε στην επαρχία. Δεν είναι αποδεκτή η κριτική όσων «κατηγόρησαν» την ομοσπονδία για τα της συγκεκριμένης εκδήλωσης ειρωνευόμενοι ακόμα και τον τίτλο της ημερίδας , από την στιγμή που τα τελευταία χρόνια οι ίδιοι (οι παρατάξεις και τα σωματεία τους) ήταν ανίκανοι ή αδιάφοροι να διοργανώσουν μια οποιαδήποτε άλλη.
 • Πολύ σημαντική η επιλογή των καλεσμένων ομιλητών, γιατί σε συνδυασμό με τους Δημοτικούς Αστυνομικούς που μίλησαν μπορέσαμε να «διακρίνουμε» τον θεσμό της Δ.Α.  α)  σε σχέση με το εξωτερικό της περιβάλλον : δηλαδή είδαμε την Δ.Α. σε σχέση με την ευρύτερη κρίση , σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση , είδαμε το ποιόν αυτών που ηγούνται της ΚΕΔΕ κλπ  β) σε σχέση με το εσωτερικό της περιβάλλον : γνωρίσαμε και ακούσαμε συναδέλφους , παρουσιαστήκαν προβλήματα ,τάσεις κλπ

 •  Όσον αφορά τώρα την ποιότητα του περιεχομένου των εισηγήσεων και την ουσία των προτάσεων : Πραγματικά χάρηκα για τις περισσότερες τοποθετήσεις των παιδιών από την επαρχία.
 • Ξεκάθαρη η θέση των δύο μεγαλύτερων σωματείων ΣΔΑ Αθήνας και ΣΔΑ Θεσσαλονίκης που πιστεύω ότι κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.
 • Θετική εντύπωση μου έκανε ο εκπρόσωπος της ΔΑΔΑ και πολύ τεκμηριωμένη η πρόταση που κατατέθηκε . Αν και διαφωνώ με την ουσία των προτάσεων τους . Για να γίνουμε «σώμα» πρέπει να φύγουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση και να αλλάξουμε και όνομα  ,καθώς ένα σώμα δεν μπορεί να «αυτοδιοικείται» κατά τόπους ,ενώ υπάρχει και ο «Καλλικράτης» του οποίου αρμοδιότητες εκτελεί η Δημοτική Αστυνομία.
 • Επίσης τεκμηριωμένη και ξεκάθαρη και η θέση της παράταξης ΕΚΕΔΑ .
 • Υπάρχει μεγάλο χάσμα όσον αφορά της Δημοτικές Αστυνομίες των μεγάλων πόλεων σε σχέση με αυτές που (υπό) λειτουργούν στην επαρχία.
 • Απαράδεκτη η απουσία του εκπροσώπου του ΥΠ.ΕΣ (πιστεύω εσκεμμένη).
 • Αποκομμένες από τον υπόλοιπο-σύγχρονο  κόσμο μου φάνηκαν κάποιες τοποθετήσεις παλαιών συναδέλφων.
 • Τελευταίο άφησα το κομμάτι που μου έκανε την χειρότερη εντύπωση και πιστεύω ότι ίσως αυτό να είναι και τελικά το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη μας : Η κομματικοποίηση που εμφανώς κυριάρχησε στην σύσκεψη και ο πόλεμος της «καρέκλας».

Ο τελικός μου προβληματισμός : ποιος θα συντονίσει την όλη προσπάθεια, το ΥΠ.ΕΣ. δεν ενδιαφέρεται , η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν είναι γενικά αποδεκτή από όλους , τα μεγαλύτερα σωματεία ασχολούνται με τα εσωκομματικά τους  , οι έχοντες καρέκλες ασχολούνται μόνο με την διατήρηση τους σε αυτές κ.ο.κ.  Άρα μήπως τελικά χρειάζεται (εκ των πραγμάτων) ένας ενιαίος υπερκομματικός  Πανελλήνιος σύλλογος Δημοτικών Αστυνομικών?  Ποιος θα παρουσιασει μια βελτιστη λύση για την Δημοτική Αστυνομίας ολης της Ελλάδος ? Γιατί απλά :

« Όποιος δεν αποτελεί μέρος της λύσης ,αποτελεί μέρος του προβλήματος»

Με εκτίμηση

Γαϊτάνακης Γιάννης
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας
Μέλος του Παγκρήτιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών 

Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. ευχαριστεί το συνάδελφο για την αποστολή των θέσεων του Παγκρήτιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών καθώς και για την προσωπική του τοποθέτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου