Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

Έγγραφο ΓΛΚ: Υπερωριακή απασχόληση αναπληρωτών διευθυντών και γεν. διευθυντών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β’

Αθήνα, 19/9/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2/64587/0022

ΘΕΜΑ «Παρέχονται πληροφορίες»

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 8808/31-8-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α’), δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στις εν λόγω θέσεις ευθύνης ύστερα από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου.

Συνεπώς, στους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι προϊστάμενοι Τμήματος και ασκούν ταυτόχρονα καθήκοντα αναπληρωτή Διευθυντή ή με ανάθεση, λόγω κένωσης της οικείας θέσης δύναται να καταβληθεί η αμοιβή τόσο για την υπερωριακή απασχόληση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 48 (αμοιβή για απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες) όσο και αυτής που προβλέπεται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.

Εξάλλου, στους υπαλλήλους που είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης και ασκούν ταυτόχρονα και καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή μπορεί να καταβληθεί η αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση που προβλέπεται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007, ενώ αντίθετα δε μπορεί να καταβληθεί η αμοιβή για αυτήν που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου. Σημειώνεται, άλλωστε, ότι η πρόσθετη αυτή υπηρεσία του άρθρου 49 του προαναφερόμενου νόμου δεν συνδέεται με την θέση του προϊσταμένου Δ/νσης ή Γεν. Διεύθυνσης και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 η οποία δεν επιτρέπει την καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α
Π. Ξένος

Πηγή: ΑΣΚ-ΟΤΑ