Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

Νόμος 3850 - Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Σχόλιο:
Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (άρθ 2, παρ.1)
Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων (άρθ.42 παρ.1)

Κατεβάστε το Νόμο 3850 εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου