Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Σε ΦΕΚ η διαδικασία επιλογής & κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που τέθηκαν στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών & της Αναπλ. Υπουργού

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1418/2015) κυκλοφόρησε η απόφαση υπ' αριθμόν 21208 «Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015».

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Οι υπάλληλοι της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία και αφορούν τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015, τοποθετούνται σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κριτήριο τις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών.
2. Η τοποθέτηση γίνεται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες που υπάγονται στον τομέα ευθύνης της αρμόδιας για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Εσωτερικών), κατανέμει τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου με κριτήριο καταρχήν την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της παρ. 2 της παρούσας. Κατά την κατανομή συνεκτιμάται η εντοπιότητα, ιδίως με την έννοια του τόπου όπου υπηρετούσαν κατά τον χρόνο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 ή του τόπου όπου δήλωσαν ότι επιθυμούν να υπηρετήσουν σε επίπεδο νομού ή, σε περίπτωση νησιωτικού νομού, σε επίπεδο νησιού. Μετά την πραγματοποίηση της κατανομής, από την Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώνονται σχετικά οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και αποστέλλονται οι οικείοι φάκελοι, προκειμένου τα αρμόδια προς διορισμό όργανα να προβαίνουν στην διαδικασία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξεως.
4. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 κατατάσσονται στην κατηγορία που αυτοί κατείχαν στη Δημοτική Αστυνομία κατά τον χρόνο της θέσης τους σε διαθεσιμότητα.
5. Οι κλάδοι στους οποίους κατατάσσονται οι υπάλληλοι αυτοί είναι ιδίως οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού καθώς και ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής, εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι με αντίστοιχα προσόντα. Είναι επίσης δυνατόν η κατάταξη να γίνει και σε άλλους κλάδους από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου στις οποίες θα τοποθετηθούν οι υπάλληλοι της προηγουμένης παραγράφου, ανάλογα με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή κλάδους που συνάδουν με το αντικείμενό τους και προβλέπονται στις οργανικές τους διατάξεις, τηρώντας τις προβλέψεις του Π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει.
6. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται είτε από το αρμόδιο για διορισμό όργανο κατά περίπτωση ή τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Δείτη τη σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου