Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Το άρθρο του νομοσχεδίου που αφορά τη Δημοτική Αστυνομία - Νέα ασύλληπτη αυθαιρεσία: Υποχρεωτικά πίσω οι εξαιρεθέντες της διαθεσιμότητας!

Η ιστοσελίδα alfavita.gr δημοσίευσε το νομοσχέδιο (όπως εστάλη σήμερα στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», το άρθρο 19 του οποίου αφορά στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Η μεγάλη αλλαγή σύμφωνα με το προσχέδιο που γνωρίζαμε είναι η προσθήκη άρθρου με το οποίο γίνεται υποχρεωτική η επιστροφή των δημοτικών αστυνομικών που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας στο Δήμο προέλευσης. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, υπήρξε μια σχετική εισήγηση από την Κ.Ε.Δ.Ε. (εν αγνοία της πλειοψηφίας των δημάρχων;) που φαίνεται ότι ατυχώς υιοθέτησε το Υπουργείο. Σημειώνεται ότι δεν γνωρίζουμε την τελική έκδοση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να έχει κατατεθεί στη Βουλή ως την Τετάρτη.

Η προσθήκη αυτή, αν ισχύει, κακώς έγινε αποδεκτή και αποτελεί υπονόμευση για την επανασύσταση της υπηρεσίας, πέραν βέβαια της νέας αδικίας που επιφέρει, καθώς μέσω της ενδοδημοτικής κινητικότητας δεκάδες συνάδελφοι μετατάχθηκαν σε άλλους δήμους ή σε άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄και β' βαθμού, και πολλοί από αυτούς βρήκαν την ευκαιρία να μετακομίσουν, ιδιαίτερα δε τα ζεύγη συναδέλφων που θα χωριστούν για μία ακόμη φορά (καθώς επιστρέφουν μόνο όσοι μετατάχθηκαν ΕΛ.ΑΣ. και οι εξαιρέσεις, και όχι στους υπόλοιπους φορείς)! Επίσης δεν νοείται να επιστρέφει κάποιος υποχρεωτικά από άλλο Δήμο ή από ΟΤΑ β' βαθμού με διαπιστωτική πράξη ενός δημάρχου, όπως διατείνεται το νομοσχέδιο!

Η υπονόμευση έγκειται στο γεγονός ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους συναίνεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν το πάγιο αίτημα του να μετατεθεί το 10% του προσωπικού, κλάδων ΠΕ και ΤΕ, σε θέσεις Διοικητικού, αίτημα που είχε απορρίψει ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης! Και το οποίο εκπληρώθηκε μέσω των εξαιρέσεων της κινητικότητας! Με τη νέα διάταξη γίνεται μια τρύπα στο νερό...

Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον δήμο να μην επανασυστήσει υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας αν δεν το επιθυμεί, ενώ σε όσους δεν επιθυμούν την επιστροφή τους στη Δημοτική Αστυνομία δίνεται η δυνατότητα εκτός των προσωποπαγών θέσεων στο ΥΠΕΣ να τοποθετηθούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

Το σχετικό άρθρο έχει ως εξής:

Άρθρο 19
Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας 

1. Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. ( Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 

2. α) Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά  δεν επιθυμούν να καταλάβουν την κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους που ανασυστήθηκε, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε, είτε να καταλάβουν προσωποπαγή θέση που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου αυτής, δύνανται με την ίδια διαδικασία να τοποθετηθούν σε συνιστώμενες θέσεις προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

3. α) Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), σύμφωνα με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. β)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν μπορούν, με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 2. Ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3731/2008, όπως ισχύει. Είναι επίσης δυνατό με προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της Ελληνικής Αστυνομίας οι αρμοδιότητες αυτές να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία. 

4. Υπάλληλοι που κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 μετατάχθηκαν αυτοδικαίως από τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού στο δήμο ή μεταγενέστερα σε άλλη περαιτέρω υπηρεσία, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ  Δημοτικής Αστυνομίας στο δήμο όπου υπηρετούσαν την 22.9.2013. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος  εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του  δημάρχου, με την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται στις επανασυσταθείσες θέσεις κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ  Δημοτικής Αστυνομίας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από δε το χρόνο δημοσίευσής της καταργείται αυτοδικαίως η θέση στην οποία είχε γίνει η μετάταξη. 

5. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων διενεργείται μετάταξη των υπαλλήλων σε  άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με το ν. 3584/2007 ( Α΄ 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. 

6. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού. 

8. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 γίνονται με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6 σχόλια:

 1. τα κκ εξω ....ελεος πια μετην ομηρια των υπαλληλων ελεος με την δηθεν δικαιοσυνη ....μητσοτακης για δευτερη φορα απο την αριστερα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ επιστροφή σε όσους θέλουν.
  Όλοι φτιάξαν ή προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους, οπότε καλό είναι οι δήμαρχοι να σταματήσουν να "βοηθούν" υπαλλήλους, τους οποίους όταν έπρεπε δεν τους στήριξαν καθόλου. Τώρα τους έλειψε το ζεστό παραδάκι τους τοπικούς άρχοντες και τώρα θέλουν περισσότερους εισπράκτορες στη δούλεψή τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΛΟΙ ΠΙΣΩ, ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ (Η "ΟΧΙ" ΓΙΑΤΙ ΣΩΠΑΣΕ;;;;), NA ΞΕΠΑΓΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΤΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΟΜΩΣ,ΑΦΟΥ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ 2 ΕΤΗ ΠΙΣΩ...ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΚΤΑΕΤΙΑ ΣΕ Δ.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΠΟΥ ΦΑΓΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΠΑ ΠΡΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ, ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ) ΝΑ ΔΙΚΙΑΟΥΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ Δ.Α. ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΛΛΟΥ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Δ.Υ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υπομονή ως την επόμενη κινητικότητά σας και την επερχόμενη απόλυση!
  Το ξαναέγραψα ,ότι ετούτοι χωρίς να το επιδιώκουν, γίνονται πιο επικίνδυνοι από τους Σαμαροβενιζέλους!
  Τελικά και μαυτούς η έννοια της αποκατάστασης των αδικιών έχει χάσει τη σημασία της!
  Είναι δικαιοσύνη να στέλνεις έτσι μετά από δύο χρόνια άγχους και ταλαιπωρίας ανθρώπους στα πέρατα της χώρας ,επειδή κάποια κ......α, δρώντας στο κομματικό παρασκήνιο, πέτυχαν τις εκδικητικές τους επιδιώξεις;
  Τι είδους αριστερά είναι αυτή που γίνεται όργανο
  κάποιων συνδικαλιστικών ομάδων ,που φάγαν τα λυσσακά τους εδώ και ενάμιση χρόνο για να σάς εξοβελίσουν από μία ασφαλή θέση στην ΕΛ.ΑΣ.
  Δυστυχώς πέσατε στην παγίδα των διαπλεκόμενων συμφερόντων μιας μικρής κλίκας ρεβανσιστών χειρίστου είδους.
  Τι θα κάνουν , αν δεν επιστρέψετε στους δήμους προέλευσής σας;Ο Καμίνης και οι υπόλοιποι καρεκλοκένταυροι θα ανοίξουν τις Σχολές για να χαρούν τα κατορθώματά τους;Ή θα φέρουν πίσω από τις εφορίες και τους υπόλοιπους φορείς υποδοχής όλους ανεξαίρετα ;
  Είναι ισονομία και δικαιοσύνη αυτό;
  Χάσατε 2 χρόνια από την υπαλληλική σας ηλικία,γιατί αυτό λέει το καινούριο νομοσχέδιο χωρίς ντροπή,λες και εξ υπαιτιότητά σας μπήκατε σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα!Δηλαδή και βρεγμένοι και δαρμένοι απόλη αυτήν την καταραμένη διαθεσιμότητα!
  Πού είναι το κράτος δικαίου;
  Και συ, ΔΑ βασανισμένε, μην ξεχνάς τους τιμωρούς Μαθητ.Μάγους σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΕΙ Ο Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΤΟΥΖΙΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  (ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ Δ.Α. ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΣΤΑΥΡΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠ' ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΘΑ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή