Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Σε φιάσκο εξελίσσεται η επανασύσταση της Δ.Α: Υποχρεωτικά πίσω οι εξαιρεθέντες, 350 θέσεις ένστολου πολιτικού προσωπικού στην ΕΛ.ΑΣ. - Το άρθρο 19 του σ/ν

Αναδημοσιεύουμε το άρθρο 19 του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει διαμορφωθεί μετά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την έκθεση που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δημιουργούνται δύο κατηγορίες δημοτικής αστυνόμευσης, μία στην ΕΛ.ΑΣ. και μία στους Δήμους. Σημειώνεται ότι η αναφορά σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει διατυπωθεί δεν καλύπτει όσους είναι στην ΕΛ.ΑΣ. Επίσης επιστρέφουν υποχρεωτικά όσοι εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας, και μάλιστα στο Δήμο που υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί, ασχέτως αν έχουν μεταταχθεί αλλού μέσω της ενδοδημοτικής κινητικότητας. Οι συνεχείς παρεμβάσεις που πατούν σε δυο και τρεις βάρκες έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγείται η επανασύσταση σε φιάσκο... Υπομονή μέχρι το τελικό κείμενο (αν δεν υπάρξει κάποιο συνταρακτικό γεγονός στο ενδιάμεσο).


Άρθρο 19
Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

1. α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

β) Κατ’ εξαίρεση τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις από τις συσταθείσες με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π' από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. της περίπτωσης α καταλαμβάνονται από ισάριθμους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την ίδια απόφαση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό των τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων, η επιλογή πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως πτυχίο, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις, ηλικία κ.λπ., τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η τελική επιλογή πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με τις προβλέψεις των προηγουμένων εδαφίων, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, παραμένουν στις θέσεις που κατέχουν ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ασκούν τα καθήκοντα που ασκούσαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, όσοι δεν επιλεγούν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την ένταξή τους στις κατηγορίες των περιπτώσεων β' και δ' της επόμενης παραγράφου.

γ) Οι εντασσόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία κατά την προηγούμενη διαδικασία αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό και η υπηρεσιακή τους κατάσταση διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. I, 69 και 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

δ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων να καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοτικών αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τις αρμοδιότητες, τα συναφή δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις τους, το χρόνο εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ο τύπος, το χρώμα και το είδος της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται.

2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) 'Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την κατά την παράγραφο 1 αρχική θέση τους που ανασυστήθηκε, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων α΄ και β΄ υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παραγράφου 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε, είτε να καταλάβουν προσωποπαγή θέση που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ) Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής, δύνανται με την ίδια διαδικασία να τοποθετηθούν σε συνιστώμενες θέσεις προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιας για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

3. α) Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), σύμφωνα με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.

β) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν μπορούν, με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β΄, γ΄ και δ΄της παραγράφου 2. Ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3731/2008, όπως ισχύει. Είναι επίσης δυνατό με προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της Ελληνικής Αστυνομίας οι αρμοδιότητες αυτές να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία.

4. Υπάλληλοι που κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 μετατάχθηκαν αυτοδικαίως από τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού στο δήμο ή μεταγενέστερα σε άλλη περαιτέρω υπηρεσία, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο δήμο όπου υπηρετούσαν στις 22.9.2013. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου, με την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται στις επανασυσταθείσες θέσεις κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από δε το χρόνο δημοσίευσής της, καταργείται αυτοδικαίως η θέση στην οποία είχε γίνει η μετάταξη.

5. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων μπορεί να διενεργείται μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με το ν. 3584/2007 (Α΄ 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23.9.2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτησή τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

8. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 γίνονται με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού κάθε έτους.

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

7 σχόλια:

 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων να καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοτικών αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τις αρμοδιότητες..κτλ..κτλ...αυτο πολυ απλα σημαινει οτι το ενστολο πολιτικο ειναι προσωρινο..μεχρι τη τελικη επιλογη....αυτο που δε καταλαβαινω ομως ειναι το γιατι ειναι φιασκο για τους λογους που αναφερωνται στον τιτλο; φιασκο ειναι απο την αρχη απο τη στιγμη που δεν υποχρεωνει τους δημους να την επανασυστησουν...φιασκο ειναι γιατι διδεται η δυνατοτητα της διαθεσης στο εσωτερικων(κατι που ακουω θα εχει μεγαλη ζητηση)οποτε το να μεινουν 350 η 100 η 50 στην ΕΛΑΣ μαλλον δε παιζει κανενα ρολο...αφου τα συγκεκριμενα ατομα ειδικα δε θα επιλεξουν ποτε τη δημοτικη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάνο, το Π.Δ. δεν υπερβαίνει το νόμο, εξουσιοδοτείται από αυτόν, δεν νομίζω να ισχύει αυτό που λες, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος.
  Το φιάσκο προφανώς δεν αναφέρεται μόνο στον τίτλο, αλλά στο συνολικό τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η επανασύσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλά στην 3η συνεδρίαση, ο Κατρουγκαλος αναφέρθηκε σε τόπο συμφερόντων....Όσοι επιλέξουν Υπ.εσ. Που είναι αυτό τώρα, χάθηκε? Οι άνθρωποι παιζουν με τις ζωές μας!!!!!! Ekeda τι συμβαίνει????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Tο φιάσκο γίνεται λόγω των εξαιρεθέντων μόνο; Είναι γενικό το φιάσκο και συνεχίζεται από 7.7.2013 και έπειτα χωρίς διακοπή, με απλή εναλλαγή χρωματιστών βολεμάτων...(για κάποιους με το μεγαλύτερο...).
  Σχόλια:
  Επι του παρόντος:Να δώσει στους εξαιρεθέντες τις επιλογές των υπόλοιπων και να ξεκαθαρίσουν τις υπόλοιπες επιλογές σε ΕΛ.ΑΣ., ΥΠ.ΕΣ, άΣΥΛΟ
  Επί του δικαιότερου: Συνολική μας; επιστροφή υποχρεωτικά από ολους τους φορείς,εθελοντική κινητικότητα αργότερα για άλλες θέσεις και με μοριοδότηση (παρόμοια με αυτή των 350) για παραμονή σε τόπο συμφερόντων.
  Επί του ρεαλιστικού: Aπόσυρση του άρθρου 19 και εθελοντική κινητικότητα για όποιον κατέχει τα απαραίτητα για όποια άλλη θέση προσόντα, χωρίς γνώμη φορέα προέλευσης. Ψήφιση υποχρεωτικής συνυπηρέτησης για όλο το δημόσιο και όχι μόνο για Σ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εαν θέλανε πλήρη ένταξη για οσους Π.Δ.Α ενταχθούν στην ΕΛ.ΑΣ θα το κανανε οταν είμασταν σε διαθεσιμότητα η μετα απο τη προσωρινη μας τοποθετηση ή εστω κ αυτη τη φορά που ξεκαθαριζουν τα πραγματα για τελευταια φορα.Αν δε το κανε τωρα που παρόλο εχουμε ξεπεράσει τα 28 για το σωμα της ΕΛ.ΑΣ ενδείκνυται δε θα γινει κ μελλοντικά. Πολύ πρόχειρο κ αβέβαιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ηθελα απλα να επισυμανω οτι μεσα στο νομο διδεται η δυνατοτητα να ρυθμιστει με ενα ΠΔ απο την αρχη η υπηρεσιακη κατασταση οσων παραμεινουν στην ΕΛΑΣ...ειναι αρκετα ξεκαθαρο τι σημαινει αυτο.δεν ηθελαν πληρη ενταξη μας γιατι ημασταν 1500...και οι πιο πολλοι εξαναγκασμενοι να πανε ΕΛΑΣ...τωρα τα πραγματα ειναι τελειως διαφορετικα jackal.ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. panos tekil οντως το αναφέρει οτι με Π.Δ θα καθοριστούν τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα αλλα αυτό νομίζω είναι το αναμενόμενο Π.Δ. που περιμεναμε τοσο καιρο (γκλοπ,χειροπεδες εκπαιδευση κ καθηκοντα δημοτικού κτλ.) Αυτό νομίζω το επιβεβαιώνουν στη παρ. 1 δ. ..και ο τυπος του ειδικού δελτίου ταυτοτητας που εφοδιάζονται.δηλαδή το ιδιο πραγμα. Δε ξέρω, αν ξερεις κατι αλλο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή