Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας

Κυκλοφόρησε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 246/2015) και η απόφαση μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών που τοποθετούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Α. Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, σε αντίστοιχες συνιστώμενες με την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια εργασιακή σχέση και βαθμό που κατείχαν, ως ακολούθως:
Β. Καθορίζουμε ως προθεσμία για την εμφάνιση των ανωτέρω μετατασσόμενων υπαλλήλων το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου