Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών με οδηγίες για την παρακράτηση της προσωπικής διαφοράς στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 - Αθήνα
Τμήμα Γ' Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου

Αθήνα, 23/3/2015
Αρ.Πρωτ.2/3057/ΔΕΠ

Θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού».

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διατήρηση ή μη της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.11.2011, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ.22 του ν.3845/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 2 του ν.3899/2010, όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής δεν αναζητούνται.

Συνεπώς, με την ως άνω διάταξη, στους μεταταγμένους ή μεταφερόμενους υπαλλήλους, καταβάλλεται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται η μεταφέρονται. Δηλαδή, η διάταξη δεν αναφέρεται στις αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος από τη θέση από την οποία μετατάχθηκε η μεταφέρθηκε, αλλά στις αποδοχές της θέσης στην οποία μεταφέρθηκε η μετατάχθηκε.

Η μόνη αναφορά της εν λόγω διάταξης για το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος, πριν την μετάταξη η μεταφορά του, γίνεται προκειμένου να μην διατηρηθούν, ως προσωπική διαφορά, τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν κατά τη σύγκριση του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν υπερβάλλουσας μείωσης, αν η μετάταξη η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μετά την 1.11.2011, με το σύνολο των αποδοχών της νέας του θέσης. Σημειωτέον, ότι στην έννοια των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος περιλαμβάνεται και η υπερβάλλουσα μείωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.4024/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.10 του ν.4113/2013.

Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις μετάταξης η μεταφοράς υπαλλήλων με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3899/2010, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.11.2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του δεύτερου κεφαλαίου του ν.4024/2011) και εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, από τη νέα θέση του υπαλλήλου δεν μπορεί να καταβληθεί η υπερβάλλουσα μείωση της παρ.2 του άρθρου 29, δεδομένου ότι αυτή δημιουργήθηκε άπαξ κατά την πρώτη κατάταξη του υπαλλήλου στις διατάξεις του ν.4024/2011, όταν δηλαδή υπηρετούσε στη θέση από την οποία μετατάχθηκε η μεταφέρθηκε, ως ένα μεταβατικό μέτρο προσαρμογής του εισοδήματος του υπαλλήλου στα νέα μισθολογικά δεδομένα, ενώ μετά τη μετάταξη η μεταφορά, η υπερβάλλουσα μείωση, ως μέρους των αποδοχών της παλαιάς θέσης, δεν δύναται να μεταφερθεί στη νέα οργανική του θέση.

Επί του ανωτέρω ζητήματος, ύστερα από διαφορετική θέση που έλαβε για ανάλογη περίπτωση Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου στο Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αριθ.211/2013 πράξη του, ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ωστόσο δεν δόθηκε προκειμένου να μην αποτελέσει πρόκριμα για τις πράξεις των αρμόδιων σχηματισμών του Δικαστηρίου που πρόκειται να εκδοθούν επί συναφών ζητημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλες τις Υπηρεσίες προς άμεση εφαρμογή των τιθέμενων στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Δημήτριος Μάρδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου