Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου μοριοδότησης για την αποτίμηση προσόντων των υπό διαθεσιμότητα δημ. αστυνομικών - Νεώτερη ενημέρωση!

Στην εκπνοή της διαδικασίας της κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών έρχεται μία κοινή υπουργική απόφαση με καθορισμό πρόσθετου ειδικού κριτηρίου, που ενδεχομένως να φέρνει τα πάνω κάτω. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και τον έλεγχο των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, τη στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού καθορίζονται πρόσθετη μοριοδότηση από 15 έως 30 μόρια. Από μία πρώτη ανάγνωση καταλάβαμε ότι για θέσεις (στους φορείς υποδοχείς) που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταναστευτική πολιτική (όπως Καταστήματα Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών), καθώς και σε θέσεις Διοικητικού στους ΟΤΑ, προφανώς προς κάλυψη αρμοδιοτήτων λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζεται πρόσθετη μοριοδότηση.

Προσοχή, νεώτερη ενημέρωση (18.9): Σύμφωνα με άλλη ανάγνωση της απόφασης, ειδικό πρόσθετο κριτήριο αποτελεί η εφαρμογή -στον φορέα προέλευσης- της νομοθεσίας σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και τον έλεγχο των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, τη στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού, και μοριοδοτείται από 15 ως 30 μόρια, ανάλογα τα έτη προϋπηρεσίας. Δηλαδή, στην πράξη, πρόσθετη μοριοδότηση λαμβάνουν όσοι ανήκαν στην Ειδική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων, που ως αντικείμενο είχε τον έλεγχο των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, τη στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού (Νόμος 1080/1980).

Η πρόσθετη μοριοδότηση έχει ως εξής: Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 15 έτη σχετικής προϋπηρεσίας (αποδεικνύεται από πρόσφατη βεβαίωση προϋπηρεσίας έως 23−9−2013) αντιστοιχεί 1 μόριο ανά έτος υπηρεσίας για προϋπηρεσία από 15 έως 25 έτη, ενώ για κάθε επιπλέον έτος πέραν της συμπληρωμένης 25ετίας αντιστοιχεί ο αριθμός ετών επί τον συντελεστή 0,5.

 Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:
Καθορίζουμε πρόσθετο ειδικό κριτήριο για την αποτίμηση προσόντων του προς μετάταξη/μεταφορά προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 81 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, ως εξής:

Ειδικό Πρόσθετο Κριτήριο
Εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και έλεγχος των διατάξεων που
αφορούν την καθαριότητα, τη στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση,
τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Για υπαλλήλους που έχουν
συμπληρώσει 15 έτη σχετικής προϋπηρεσίας
(αποδεικνύεται από πρόσφατη βεβαίωση
προϋπηρεσίας έως 23−9−2013)
ΜΕΓΙΣΤΟ 30
Για 15−25 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 1)
25
Για κάθε επιπλέον έτος πέραν της
συμπληρωμένης 25ετίας
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)
5

Δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. Β' 2459/2014):


Προσοχή: Νομικοί που συμβουλευθήκαμε ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τις προθέσεις του νομοθέτη, και μας συμβούλεψαν να αναμένουμε διευκρινήσεις, καθώς τίθεται πληθώρα νομικών και ερμηνευτικών θεμάτων με την έκδοση αυτής της απόφασης!

Πάντως στη δεύτερη προσέγγιση τίθεται σειρά ερωτημάτων: Ποιους μπορεί να αφορά η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική; Ποια προϋπηρεσία νοείται ότι μοριοδοτείται, δεδομένου ότι αυτή είναι ενιαία, άσχετα αν η υπηρεσία λεγόταν Ειδική Υπηρεσία ή Δημοτική Αστυνομία, ιδιαίτερα μετά το ν. 3731/2008 που άλλαξαν οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομία και δεν ασκούνταν όλες όσες αναφέρονται (όπως μόλυνση του περιβάλλοντος και προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού); 

Σε άλλη περίπτωση που είχε καθοριστεί ειδική πρόσθετη μοριοδότηση (π.χ. ΦΕΚ Β' 2308/ 16-09-2013, που στη συνέχεια καταργήθηκε) αναφερόταν ρητά στο κείμενο της απόφασης η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων ως ειδικό πρόσθετο κριτήριο που μοριοδοτείται ανάλογα τα έτη υπηρεσίας:
Καθορίζεται ως πρόσθετο ειδικό κριτήριο για την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 3996/2011, ως ακολούθως:
ΧΡΟΝΟΣ − ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΟΡΙΑ
Για τα πρώτα δεκαπέντε (15) έτη η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας (αριθμός ετών Χ συντελεστή 1) 15
Για τα επόμενα είκοσι (20) έτη η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας (αριθμός ετών Χ συντελεστή 2) 40
Μέγιστο 55


Να προσθέσουμε ότι αναμένεται πολύ σύντομα η έκδοση και νέας Ανακοίνωσης για όσους έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 81 του ν.4172/2013. Σημερινή (18/9) πληροφόρηση αναφέρει ότι μέχρι αύριο βράδυ θα έχει εκδοθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο. Πρόκειται για περίπου 80 θέσεις κλάδου Διοικητικού σε Δήμους & Περιφέρειες (με την επιφύλαξη να εννοούσαν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).

Επειδή ατυχώς έχουν γραφεί διάφορα ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στην Ανακοίνωση, καλό είναι να αναμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει η ίδια η Ανακοίνωση. Λογικά θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι, πλην όμως όσοι είναι οριστικά επιτυχόντες στην Ανακοίνωση 5/2013 δεν θα έχει νόημα να συμμετάσχουν.

Και για να κλείσει μία παραφιλολογία που έχει δημιουργηθεί, παραθέτουμε τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4262/2014:

Άρθρο 48

Μετά το δεκατοπέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης / μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»

Εν κατακλείδι, η νέα Ανακοίνωση θα αφορά τους αδιάθετους δημοτικούς αστυνομικούς και ιδιαίτερα αυτούς που είναι άνω των 50 ετών, και αποτελεί επιστέγασμα της πολύμηνης κινητοποίησης τους. Ας αναφέρουμε για την ιστορία ότι έγιναν προσπάθειες παρέμβασης στο Υπουργείο τις τελευταίες ημέρες από κάποιους ήδη βολεμένους «συναδέλφους» για να τους φάνε τις θέσεις (αλλά δεν περιμέναμε το οτιδήποτε διαφορετικό).

Σε  κάθε περίπτωση, το μπάχαλο καλά κρατεί, αλλά θυμηθείτε το ότι στις 23 Σεπτεμβρίου θα δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκτοξεύει διθυράμβους για την πετυχημένη(!!!) κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου